Порядок оформлення документації на проведення газонебезпечних робіт

 1. Наряд-допуск підписується начальником цеху (служби, дільниці), в якому виконується робота, або особою, що його заміщає в установленому в підрозділі порядку, погоджується із службами охорони праці та пожежної безпеки, та із суміжними цехами (службами, дільницями), і затверджується головним інженером підрозділу або особою, яка виконує його обов’язки. За відсутності цих осіб, затвердження здійснюється керівником підрозділу або іншими посадовими особами, яким наказом по підрозділу надане право видачі нарядів-допусків. На віддалених промплощадках порядок видачі наряду-допуску визначається наказом по підрозділу.
 2. Особи, які затвердили наряд-допуск (план організації комплексу робіт), несуть відповідальність за необхідність і можливість проведення г/н робіт.
 3. Особи, які підписали наряд-допуск (план організації комплексу робіт), несуть відповідальність за правильність і повноту розроблених заходів по підготовці та проведенню г/н робіт, які вказані в наряді-допуску, а також

за достатню кваліфікацію осіб, включених в наряд-допуск в якості керівни­ків і виконавців г/н робіт.

 1. Наряд-допуск і план організації робіт оформляються у 2-х примірни­ках і після затвердження посадовою особою, якій надано право затверджен­ня, вони передаються диспетчеру.

Затверджений наряд-допуск і план організації робіт реєструються в спе­ціальному журналі диспетчера з наданням їм облікового номера (одного і того ж для наряду і плану).Один примірник затвердженого наряду-допус-ку і плану організації робіт, з усіма додатками до них, вкладається в папку діючих нарядів-допусків та планів робіт для оперативного контролю диспетчерською службою проведення г/н робіт.

Диспетчер передає один примірник цих документів відповідальному керівнику підготовчих робіт, керівнику безпосередньо г/н робіт для ви­користання останнім в перебігу підготовки до виконання робіт керовано­го ним етапу. Після проведення робіт по підготовці об’єкта усі примірники підписують особи, відповідальні за підготовку і проведення г/н робіт, чим підтверджується повнота і якість проведення підготовчих робіт і заходів, що забезпечують безпеку проведення самих г/н робіт.

Якщо перекриття газу запірною арматурою виявиться недостатньо гер­метичним, разом з дільницею, на якій здійснюються г/н роботи, необхід­но відключити і звільнити від газу суміжну дільницю, розташовану за не­справною (негерметичною) арматурою, забезпечити вільне її сполучення з атмосферою на весь період проведення г/н робіт.

Звільнення комунікацій від газу оформляється актом відповідної форми. В цьому акті відображається необхідність звільнення від газу суміжних дільниць, визначаються необхідні дії для цього, додаткові заходи, відображається відповідне узгодження з диспетчером та дозвіл особи, яка підписа­ла наряд-допуск.

Керівник г/н робіт доповідає диспетчеру про приймання ним від керів­ника підготовчих робіт робочого місця і з його дозволу розпочинає свій етап роботи. Отримання дозволу диспетчера підтверджується відповідними за­писами керівника г/н робіт, а коли це можливо — підписами диспетчера в примірниках наряду-допуску керівника робіт та диспетчера.

Після закінчення г/н робіт обидва наряди-допуски закриваються підписами керівника г/н робіт та диспетчером.

Закриті наряди-допуски та плани організації робіт (з усіма додатками) зберігаються протягом одного року в справах диспетчерської служби та служби, яка проводила роботи. Забороняється заповнення наряду-допуску та плану організації робіт олівцем.

Записи в усіх примірниках повинні бути чіткими. Виправлення у тексті і підписи відповідальних осіб під копірку не допускаються.

 1. Наряд-допуск на проведення г/н роботи видається на кожне робоче місце і вид робіт кожній бригаді, яка виконує такі роботи, і він дійсний протягом однієї зміни.
 2. Якщо робота виявилась незакінченою, а умови проведення не погіршилися і характер роботи не змінився, наряд-допуск може бути продовжений на наступну зміну тій же бригаді із підтвердженням можливості проведення роботи для кожної наступної зміни підписами осіб, що вказані в наряді-допуску.
 3. У випадку, коли підготовка і безпосереднє проведення г/н роботи здійснюється одним складом виконавців, допускається призначення одного керівника за її підготовку і проведення при умові, що призначена особа знає безпечні методи і прийоми підготовки та проведення роботи і вона звільнена від виконання інших обов’язків на період проведення ремонтних робіт.
 4. В усіх випадках проведення робіт в апаратах і ємкостях, пов’язаних із розгерметизацією обладнання і трубопроводів, до наряду-допуску повинні бути прикладені підписані начальником цеху (установки, служби, виробництва, дільниці), або його заступником та затверджені головним інженером
  схеми розміщення запірної арматури, вилучення продукту, пропарки апарату (ємкості) і установки силових заглушок.
 5. При проведенні г/н робіт, які періодично повторюються, вищевказані схеми прикладаються до журналу обліку г/н робіт, які проводяться без наряду-допуску.
 • Окремі г/н роботи у випадках їх складності, великого обсягу виконуваних операцій та участі в їх проведенні кількох бригад виконавців, в т.ч. різних служб тощо, виконуються по плану організації робіт, що розробляється заздалегідь, після чого оформляється наряд-допуск.
 • План організації робіт розробляється керівником відповідного об’єкта (служби, цеху, дільниці), на якому будуть виконуватись роботи.

12 План організації робіт визначає організаційно-технічну послідовність їх проведення і складається у довільній формі, але обов’язково має містити:

 • найменування об’єкта, місця проведення робіт, дату, час їх початку і закінчення;
 • вказівки по матеріально-технічному забезпеченню робіт;
 • розміщення обладнання, механізмів, засобів зв’язку, охоронних постів, обліковий склад персоналу, який бере участь у роботах, із вказівкою прізвищ і посад осіб, відповідальних за проведення робіт;
 • детальну схему об’єкта (комунікацій, обладнання тощо), на якому здійснюються роботи;
 • поопераційний розклад виконуваних ремонтних чи інших робіт та випробувань в чіткій їхній технологічній послідовності, обумовленій вимогами безпеки виконуваних робіт.
 • Плани організації робіт, як і наряди-допуски на проведення г/н робіт, реєструються під одним номером у спеціальному журналі, що зберігається у диспетчера.
 • План організації робіт оформляється в тій же кількості примірників, що і наряд-допуск, узгоджується і затверджується в тому ж порядку, видається під розписку керівнику підготовчих робіт та керівнику г/н робіт, один примірник залишається за місцем реєстрації у диспетчера.
 • У разі призначення відповідального керівника робіт, йому надаються наряд-допуск і план організації робіт (після затвердження та реєстрації).
 • У разі проведення г/н робіт, що не підпадають під визначення примірного переліку робіт, які виконуються по наряду-допуску (форма № 1), та на допоміжних об’єктах (дільницях) і ці роботи не тривалі, здійснюються малою кількістю персоналу, під керівництвом однієї посадової особи на обох етапах роботи (підготовчий та безпосереднє виконання), допускається
  їх (роботи) здійснювати по наряд-допуску спрощеної форми.

Порядок складання, узгодження, підписання та затвердження (видачі) наряду-допуску цієї форми залишається незмінним від визначеного для на­ряду-допуску форми № 1.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *