Історичний розвиток органічного світу

Тема 3.  Система органічного світу як відображення його історичного розвитку Гіпотези виникнення життя на Землі. Становлення еволюційних поглядів.  Штучний добір. Природний добір. Рівні еволюції: мікроеволюція, видоутворення, макроеволюція. Різноманіття органічного світу. Система органічного світу як відображення його історичного розвитку. Поява основних Читать дальше …

Надорганізмові рівні організації життя

Тема 1. Організми і середовище. Популяції та екосистеми   Екологічні чинники. Загальні закономірності їх впливу на організм. Фотоперіодизм. Середовища існування (наземно-повітряне, водне, ґрунтове, живі організми  як середовище існування). Пристосування організмів до чинників середовища. Популяція. Характеристика популяції. Особливості структури популяцій людини. Читать дальше …

Організмовий рівень організації життя

Тема 1. Неклітинні форми життя і одноклітинні  організми Віруси, пріони. Будова, життєві цикли. Роль у природі й житті людини. Небезпечні вірусні хвороби людини. Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу, гепатитів та інших вірусних хвороб людини. Особливості організації і життєдіяльності прокаріотів. Обмін речовин, енергії   і Читать дальше …

Клітинний рівень організації життя

Структура   клітини і її компонентів Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень. Загальний план будови клітин. Будова клітин прокаріотів і еукаріотів. Клітинні мембрани: хімічний склад, будова і функції. Транспорт речовин через мембрани. Поверхневий апарат клітини,   його функції та особливості будови. Ядро.  Читать дальше …

Молекулярний рівень організації життя

Тема 1. Неорганічні речовини. Елементний склад організмів. Неорганічні речовини (вода, кисень, оксиди, кислоти, луги і мінеральні солі) у життєдіяльності організмів. Біологічна роль іонів. Тема 2. Органічні речовини Органічні речовини, їх різноманітність та значення в існуванні живих істот. Історія вивчення.  Малі Читать дальше …

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

Повинні знати:   визначення біосфери, її межі та склад,  визначення ноосфери по В.І.Вернадському,  геохімічну роль живої речовини в біосфері, причини стабільності біосфери,  космічну роль біосфери, екопроблеми України. Повинні вміти:   визначати причини стабільності біосфери,  визначати проблеми ноосфери,  планувати і здійснювати заходи щодо Читать дальше …

Типы деления клеток. Амитоз. Виды амитоза. Биологическое значение амитоза для многоклеточного организма. Результаты амитотического деления при паталогии.

 АМИТОЗ. Амитоз является прямым делением клетки. Встречается в некоторых специализированных клетках или в клетках, где необязательно сохранение генетической информации из поколения в поколение. Амитоз происходит в клетке, ядро которой находится в интерфазном состоянии. При этом не происходит конденсации хромосом и Читать дальше …

Размножение – универсальное свойство живых организмов. Мейоз – основа полового размножения. Цитологическая и цитогенетическая характеристика мейоза

 Размножение — присущее всем живым существам свойство воспроизведения себе подобных, — новое поколение особей того же вида, — благодаря чему обеспечиваются непрерывность и преемственность жизни. Это одна из основных свойств живых организмов. Неполовое размножение. Много видов растений и животных (вирусы, Читать дальше …

Роль И. И. Мечникова в формировании учения об иммунитете. Неспецифические факторы защиты организма.

Мечников внёс огромный вклад в развитие иммунологии. Он обосновал учение о фагоцитозе и фагоцитах. Доказал, что фагоцитоз — явление универсальное, наблюдается у всех животных, включая простейших, и проявляется по отношению ко всем чужеродным веществам (бактерии, органические частицы и т. д.). Теория Читать дальше …

Комплемент, его структура, функции, пути активации, роль в иммунитете. Природа и характеристика комплемента.

Комплемент является одним из важных факторов гуморального иммунитета, играющим роль в защите организма от антигенов. Комплемент представляет собой сложный комплекс белков сыворотки крови, находящийся обычно в неактивном состоянии и активирующийся при соединении антигена с антителом или при агрегации антигена. В Читать дальше …