ДИРЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Екологія (Основи екології)»

Анотоція

Контрольна робота з 6 варіантів, кожен з яких включає 8 теоритичнихпитань: 6 питання – тестового характеру закритої форми відповіді, де студентам пропонується обрати один правильний варіант відповіді з трьох запропонованих. 2 питання мають описовий характер , в якому студенти повинні розкрити поняття і терміни, дати означення чи описати задане питання довільно.

Контрольна робота охоплює такі теми:

 1. Парниковий ефект.
 2. Озонові діри.
 3. Проблеми забруднення:

   а) атмосфери

   б) гідросфери

   в) літосфери

4. Основні хімічні забруднення.

5. Особливості екологічної освіти.

6. Структури біогеоценозу.

7. Поняття екологічного чинники і їх класифікація.

8. Еконіша і екочинники.

9. Популяція.

10. Біоценоз.

11. Біосфера Землі.

12. Екопроблеми Чорного і Азовського морів.

Час виконання контрольної роботи – 90 хвилин.

Критерії оцінювання роботи.

    За шість питань тестового характеру нараховується  —  6 балів. Виправлення не допускається. По одному балу за кожну відповідь.

    За два питання описового характеру нараховують по – 3 бали за кожну відповідь окремо. Якщо питання розкриті повністю і творчо, також якщо це визначення термінів і вони дані точно.

    Отже найбільша кількість балів за контрольну роботу – 12 .

Відповіді на тестові питання:

Варіанти 1 2 3 5 5 6
В.1 В В С А С А
В.2 В С А С А А
В.3 А С В В С С
В.4 А В А А В С
В.5 В А В С С А
В.6 С А А С В А

ВАРІАНТ   1

 1. В якому шарі атмосфери живе людина?
А   стратосфері В   тормосфері С   геокороні
 • Чому клімат на Землі може бути таким, як на Венері?
А   Із-за повищення кисню В   Із-за повищення СО2 С   Із-за малих домішок

3. Верхня мантія Землі складається з яких порід?

А   З осадкових і грунтів В   З мармурових і базальту С   З осадкових, вивержених і метаморфічних

    4. Яка товщина астеносфери?

А   100-150 км В   20-100 км С   5-200 км
 • Який звуковий діапазон сприймає вухо людини як ультразвук?
А   16-20 к Гц В   16-20 Гц С   Вище 20 кГц

    6. Які види забруднювачів за походженням ви знаєте?

А   механічні В   стійкі С   супунті

Питання :

 • Чому парниковий ефект становить загрозу людству?
 • Які хімічні забруднювачі сприяють утворенню озонових дір? Описати, як це здійснюється.

ВАРІАНТ   2

 1.  Екзосфера знаходиться на висоті ?
А   До 18 км В   1900 км С   15 млрд.м3
 • Скільки води щорічно вибирається із Дніпра для потреб промисловості?
А   100 млн.м3 В   19 тис.м3 С   15 млрд.м3
 • Яких хімічний склад підземних вод?
А   Гідрокарбанатно- кальцієвих В   Натрієво-кремнієвих С   Прісно-рапа
 • У скільки разів знизилися вилови риби в Азовському морі?
А   У 100 разів В   У 20 разів С   У 6 раз
 • Який прилад використовують для визначення вмісту гумусу в грунтовому  зразку?
А   ексикатор В   петорта С   колба
 • Як визначається колірність води фотометрично?
А   Інтенсивно- жовта В   рожева С   зеленувата

Питання :

 • Що таке урбанізація та її негативні наслідки?
 • Описати екопроблеми Донецько-Придніпровського району.

ВАРІАНТ 3

 1. Які  ви знаєте міжнародні екологічні організації?
А   «Зелений пояс» В   «Жовтий круг» С   «За природу»
 • В фізичні забруднення входять:
А   Збудники хвороб В   Тверді частини С   вібрації
 • Що входять в вихлопні гази автомобілів?
А   сірка В   Тетро-етил свинець С   Натриєво-калійна суміш
 • Яка товщина астеносфери?
А   20-80м В   100-150км С   1000км
 • Скільки важливих екологічних функцій виконує вода?
А   50 функцій В   10 функцій С   4 функції
 • Які хімічні заводи приносять шкоду екології Десні?
А   «Укрнафтохім» В   «Укрцемент» С   Шосткінський хімокомбінат

Питання :

 • Охарактеризуйте « нові » забруднення винайдені людиною.
 • Як проходить процес знищення кисню на планеті? Наведіть приклади.

ВАРІАНТ 4

 1. Хто з учених дав назву «екологія»?
А   Геккель В   Дарвін С   Платон
 • Чи можливо припинити парниковий ефект?
А   так В   ні С   невідомо
 • Якого газу найбільше в атмосфері Землі ?
А   азоту В   кисню С   Вуглекислого газу
 • Звідки найбільше поступає кисню на Землі?
А   З морів і океанів В   З рослин С   З неба
 • Що таке урбанізація?
А   Демографія В   Ріст міст С   Рекультивація земель
 •  Яку роль відіграє фреон в природі Землі?
А   Створює парниковий ефект В   Вихлопні виброси автомобілів С   Створює озонові дири

Питання :

 • Як і де утворюються озонові дири?
 • Опишіть екопроблеми Українського Полісся і Українських Карпат.

ВАРІАНТ 5

 1. Яку роль грає водяна пара в атмосфері?
А   В.п. нейтралізує екстремальні темпиратури В   В.п. виконує функцію потужного фільтру сонячної радіації С   Регулює клімат
 • Чому азоту найбільше в атмосфері ?
А   Бо азот є основою білків В   Він входить в фотосинтез С   Діяльність людини виділяє його найбільше
 • Скільки хімічних сполук виділяється в процесі промислового виробництва?
А   Більше 1млм. В   Більше ніж 7 тис. С   Більше 100 тис.
 • За який час повністю міняється вся вода на планеті переходячи через живі організми?
А   За 10 років В   За 500 років С   За 2 млн. років
 • Через скільки років вміст оксиду заліза в грунтах і водах планеті подвоюється ?
А   Через 1000 рокув В   Через 10 років С   Через 50 років
 • Хто із вчених з мировим іменем прогнозує парниковий ефект, як неминучий ф його не можна зупинити?
А   Болдерс В   Келлі С   Карелл

Питання:

 • Напишіть у найзагальнішому виді класифікацію забруднення довкілля і поясніть їх.
 • Охарактеризуйте ртуть і кадмій їх прояви у людині і наведіть приклади. (Що таке «ітай-ітай»

ВАРІАНТ 6

 1. Скільки щорічно в результаті згорання палива (більш всього автомобілями) в атмосферу викидається діоксину вуглецю?
А   Приблизно 180 млн.тон В   Десь 100 тис. тон С   Приблизно 22 млр. тон
 • Чого більше збільшилося за останні 50 років?
А   Мінеральних добрів В   Отрутохімікатів С   Пестицидів
 •  Що собою представляють біологічні забруднення?
А   Забрудники хвороб В   Теплові викиди С   Стічні води
 • Охарактеризуйте оксид вуглецю (СО) ?
А   Має колір і запах В   Утворюється із повітря С   Не має кольору і запаху
 • Які шкідливі вуглеводи містяться у вихлопних газів автомобілів?
А   кетони В   парафіни С   спирти
 •  Із чого виникли грунти (чорноземи)?
А   Із спільної діяльності живих організмів В   Із спільної діяльності рослин С   Із активної дії гранітних порід

Питання :

 • Чому в атмосфері є пари води вміст яких коливається від 0,2 до 3%, а також аерозолі? Поясніть на прикладах.
 • Що носить назву «легені планети» ? Наведіть сучасні приклади.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ :

 1. Андрейцев А.К. Основи екології : Підручник. – К.: Вища школа,2001 – 358 с.
 2. Анісімова С., Риболова О.В., Поддашкін О.В., Екологія- К.: Грамота,2001-136с.
 3. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С., Основи загальної екології. –К.: Либідь, 1995-368с.
 4. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.О., Основи екологічних знань. – К.: Либідь, 2000-334с.
 5. Білявський Г.О., Падун., Фурдуй Р.С. Основи екологіх. К.-Либідь,1993.
 6. Бойчук Л.Д., Соломенно Е.М., Бугай О.В., Екологія і охорона навколишнього середовища: Нав. посібник – Суми: Університетська книга.2003-284с.
 7. Гайнріх Д. ,Герат М.,Екологія : dtv – Atlas/Пер. З 4-го нім.-К.: Знання – прес, 2001-287с.
 8. Голубець М.А.,Від біосфери до соціосфери. – Львів: Поллі, 1997-256с.
 9. Голубець М.А., Кучерявий В.П., Генсірук С.А., таін. Конспект лекцій з курсу «Екологія та охорона природи» (теоретичні основи загальної екології, охорони природи, комплекс природоохоронних заходів), — К.: УМКВО, 1990- 216с.
 10. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология : У 3т. Т.1.: с англ./Под ред.. Сопера Р. – М.: Мир. 1990-368 с.
 11. Грин Н., Тейлор Д. Биология  У 3т. Т 2.:Пер с англ./Под ред.. Сопера Р. – М.: Мир. 1990-325с.
 12. Грин Н., Стаун У., Тейлор Д. Биология У 3т. Т3 .: Пер с англ../Под ред.. Сопера Р. – Мир. 1990-376 с.
 13. Дажо Р. Основи екології Пер.с франц./Под ред.. В.В. Алпатова. – М.: Прогресс, 1975-415с.
 14. Дедю И.Л. Экологический энциклопедический словарь – Кишенев: Гл. Ред.. МСЭ , 1989-408с.
 15. Дорогунцов С.Л. Коценко К.Ф., Аблова О.К., Екологія – К.: КНЕУ, 2001-162с.
 16. Дре Ф. Екологія. Пер с франц – М. Атомиздат, 1976 -168с.
 17. Запольский А.К. Основи екології Підручник. – К.: Вища школа .2001-358с.
 18. Злобін Ю.А. Основи екології – К.: Вид-во «Лібра» ТОВ 1998-248с.
 19. Иоганзен Б.Г. Основи екологи Томск. Из-во Томского университета, 1959- 389с.