Лабораторна робота. Тема: ОЦІНКА САНІТАРНОГО СТАНУ ВОДИ

Тема:               ОЦІНКА САНІТАРНОГО СТАНУ ВОДИ

Мета:              Навчитися робити розрахунки і оцінювати санітарний стан води.

Водні ресурси нашої планети складають близько, 1,5-10 км , але прісна вода складає лише 2 % цієї маси. Прісна вода забезпечує різноманітні по­треби людини у водних ресурсах: використовується для промислових, с/г (зрошення), комунально-господарських, рекреаційних та інших потреб. З кожним роком водних ресурсів, які можуть використовуватися у господар­стві, стає все менше, тому що вони забруднюються. У водойми потрапляють нафта і нафтопродукти, важкі метали, солі, луги, кислоти, феноли, фосфор, нітрати, формальдегіди та ще багато різних сполук. А нам потрібна чиста вода. Крім того вода використовується для розбавлення стічних вод, щоб зменшити концентрацію шкідливих речовин.

                                                розв’язати задачі

Задача 1.    Розрахувати орієнтовний об’єм стічних вод целюлозно-паперового комбінату, що випускає 800 т сульфітної целюлози на добу за формулою:

Qдоб. = N * М,

Де N — норма водовідведення на одиницю продукції у м3 (норма

водовідведення для сульфітної целюлози 220 м3/т);

М — кількість продукції або маса сировини, що переробляють.

Задача 2.    Оцінити санітарний стан водойми, якщо вона має рибогоспо­дарське призначення, а у воді є такі домішки: нафтопродукти в емульго­ваному стані — 0,07 мг/л, карбонсульфур -1,1 мг/л, феноли — 0,003 мг/л, аміак — 0,045 мг/л, бензол — 0,2 мг/л.

При скиданні стічних вод у природні водойми оцінюють сумарний вплив забрудників на їх санітарний стан за формулою:

Де Сн, Ск, Сф; СН; Сн — концентрація забруднювальних речовин;

ГДКЙ! ГДКК; ГДКф, ГДКН; ГДКН — гранично допустима концентрація цих

речовин у воді (див. таблицю на ст. 92).

Зробіть висновок, чи відповідає стан водойми санітарним вимогам.

Висновок: — яке значення має вода у біосфері, у нашому житті?

  • що ви знаєте про стан водних ресурсів планети?
  • запропонуйте заходи економії води (загальні і для нашого міста).