Фінансовий аналіз в бюджетних установах»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Обліково-економічний факультет

Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор  з науково-педагогічної роботи

_____________А.М. Колот

“___”______________20___

 

Навчально-методичні матеріали

до вивчення науки «Фінансовий аналіз в бюджетних установах»

освітній ступінь магістр

галузі знань «Економіка і підприємництво»

спеціальності “Облік і аудит”

магістерська програма “Облік і контроль в секторі загального державного управління”

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО:

Кафедрою обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

Протокол № 11 від 12 травня 2015 року

Завідувач кафедри____________Л. М. Кіндрацька

Погоджено:

Керівник магістерської програми

______________ С. В. Свірко

Начальник відділу

організаційного забезпечення

навчального процесу_________В. А. Кішкін

Начальник навчально-

методичного відділу

______________Т.В. Гуть

 

Київ КНЕУ 2015

 

 

 

 

Укладачі:

кандидат економічних наук, доцент

кафедри обліку в кредитних і бюджетних

установах та економічного аналізу                                           Кондратюк І.О.

старший викладач

кафедри обліку в кредитних і бюджетних

установах та економічного аналізу                                           Заросило А.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ВСТУП

Наука «Фінансовий аналіз в бюджетних установах» призначена для підготовки фахівців магістерського рівня за програмою “Облік і контроль в секторі загального державного управління”. Навчальний процес містить лекції, практичні заняття, самостійну роботу студентів та індивідуально – консультаційну роботу викладачів зі студентами. Контроль рівня знань студентів з науки здійснюється як протягом семестру (заходи поточного контролю), так і за результатами її вивчення (заходами підсумкового контролю передбачений екзамен для всіх форм навчання).

Метою викладання науки «Фінансовий аналіз в бюджетних установах» є засвоєння студентами знань з фінансового аналізу в бюджетних установах, специфіки його проведення у бюджетних установах, методів, принципів проведення аналізу, організації аналітичних робіт, забезпечення інформаційної бази для прийняття управлінських рішень.

Відповідно до мети формуються завдання викладання науки  «Фінансовий аналіз в бюджетних установах» — творче вивчення методів, принципів та прийомів фінансового аналізу в бюджетних установах з метою формування наукового мислення студентів освітньо-кваліфікаційного рівня — магістр. Завдання деталізуються за такими напрямами:

 • вивчення теоретичних основ фінансового аналізу;
 • ознайомлення із завданнями організації фінансового аналізу в бюджетних установах за відповідними напрямками;
 • засвоєння методики аналізу окремих об’єктів, графіків, руху реєстрів аналізу та звітних форм, методів, форм та засобів організації роботи виконавців аналітичних функцій ;
 • опанування методики фінансового аналізу;
 • визначення проблемних питань фінансового аналізу в бюджетних установах і шляхів їх вирішення.

Предметом фінансового аналізу в бюджетних установах є: процеси та явища, що утворюють господарську діяльність бюджетних установ, спрямовану на здійснення їхніх функцій із соціально-культурного та наукового обслуговування суспільства та ефективне використання виділених їм ресурсів.

Фінансовий аналіз в бюджетних установах відіграє важливу роль у процесі підготовки фахівців магістерського рівня за програмою “Облік і контроль в секторі загального державного управління”. Вивчення фінансового аналізу в бюджетних установах передбачає знання основ теорії управління, організації економіки, теорії бухгалтерського обліку, фінансового, управлінського обліку, бухгалтерського обліку в бюджетних установах, контролю в бюджетних установах, фінансів, автоматизації бухгалтерського обліку.

Розуміння фінансового аналізу дає можливість:

 • подальшого засвоєння змісту обліку і контролю;
 • краще орієнтуватись у можливостях і обмеженнях застосування облікової інформації;

Унаслідок вивчення науки «Фінансовий аналіз в бюджетних установах» студенти магістерського рівня підготовки мають можливість оволодіти такими професійно важливими компетенціями та відповідними здатностями:

ЗНАТИ:

 • зміст процедур фінансового аналізу, принципи та методичні прийоми аналізу;
 • законодавчу базу з обліку в бюджетних установах, національні та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та звітності;
 • особливості застосування сучасних інформаційних систем і комп’ютерних технологій щодо аналізу активів, зобов’язань, доходів, витрат та фінансових результатів діяльності фінансового аналізу;
 • організацію технології аналітичного процесу бюджетної установи за стадіями первинного, поточного і підсумкового обліку;
 • сутність та методику фінансового аналізу в бюджетних установах.

ВМІТИ:

 • організувати аналітичний процес;
 • розробляти, впроваджувати та постійно удосконалювати аналітичний процес;
 • аналізувати показники звітності бюджетних установ;

ВОЛОДІТИ:

 • прийомами організації аналітичного процесу із застосуванням сучасних інформаційних систем і комп’ютерних технологій в банку;
 • прийомами та способами аналізу;
 • організаційними аспектами фінансового аналізу в умовах функціонування автоматизованих систем обробки облікової інформації.

 

 1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКИ
№ з/п Назва теми Кількість годин
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції Практичні Індивідуальні Підсумковий контроль Самостійні Всього Контактні заняття Індивідуальні Підсумковий контроль Самостійні Всього
1. Тема 1. Теоретичні основи фінансового аналізу в бюджетних установах 1 2 2 5 1 1 2 4
2. Тема 2. Організація аналітичної роботи в бюджетних установах 1 2 2 5 1 1 2 4
3. Тема 3. Аналіз показників фінансової звітності 2 4 2 4 12 2 2 6 10
4. Тема 4. Аналіз показників бюджетної звітності за загальним фондом 1 2 1 2 6 1 2 4 7
5. Тема 5. Аналіз показників бюджетної звітності за спеціальним фондом 1 2 1 2 6 1 2 4 7
6. Тема 6. Аналіз фінансового стану бюджетної установи 2 2 2 2 8 2 2 6 10
7. Тема 7. Аналіз виконання бюджетних програм 2 2 2 2 8 2 2 4 8
8. Тема 8. Аналіз ресурсозберігання 2 2 2 2 8 2 2 4 8
9. Тема 9. Аналіз організаційно-технічного розвитку бюджетної установи 2 4 2 4 12 2 2 6 10
10. Тема 10. Аналіз матеріалозабезпе-ченості установи 2 4 2 4 12 2 2 6 10
11. Тема 11. Аналіз кадрового забезпечення установи 2 4 2 4 12 2 2 6 10
12. Тема 12. Аналіз фінансового забезпечення установи 2 2 2 4 10 2 2 6 10
  Ділова гра 0 4 4
  Підсумковий контроль 4 4 4 4
  Модульний контроль 2 2 2 2
  Виконання індивідуального завдання 10 10 12 12
  Усього годин 20 34 18 4 44 120 26 22 4 68 120

 

 

 1. ЗМІСТ НАУКИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Теоретичні основи фінансового аналізу в бюджетних установах

Сутність фінансового аналізу бюджетних установ та роль у сучасних умовах господарювання. Фінансовий аналіз як економічна категорія. Напрямки фінансового аналізу. Предмет, об’єкти і задачі фінансового аналізу. Метод фінансового аналізу. Класифікація методів фінансового аналізу. Інформаційна база фінансового аналізу.

Тема 2. Організація аналітичної роботи в бюджетних установах

Суть і призначення спеціальних (технічних) прийомів економічного аналізу. Використання системи спеціальних (технічних) прийомів. Порівняння, групування, деталізація, елімінування, балансовий і сальдовий методи, відносні числа. Основні загальнонаукові способи: аналогія, абстрагування, моделювання, формалізація. Основні загальнонаукові підходи: системний, комплексний, ситуаційний, відтворювальний, нормативний, кількісний, адміністративний. Інформаційні джерела аналізу. Звітність установ. Акти органів державної влади з регулювання діяльності бюджетних установ. Організаційні основи аналізу розвитку бюджетних установ. Узагальнення результатів аналізу

Тема 3. Аналіз показників фінансової звітності

Структурно-динамічний аналіз показників фінансової звітності. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості установи за термінами погашення та причин її виникнення. Аналіз фінансових результатів бюджетної установи. Аналіз руху грошових коштів.

Тема 4. Аналіз показників бюджетної звітності за загальним фондом

повнота фінансового забезпечення кошторису установи відносно річних кошторисних призначень, порівняння суми отриманих асигнувань та суми затвердженого кошторису, здатність керівництва бюджетних установ відповідно до цільового призначення оперативно використовувати отримані кошти з відповідного бюджету

Тема 5. Аналіз показників бюджетної звітності за спеціальним фондом

Оцінка джерел формування доходної частини спеціального фонду. Визначення повноти та напрямів використання власних надходжень бюджетних установ.

Тема 6. Аналіз фінансового стану бюджетної установи

Основні прийоми аналізу кошторису бюджетної установи. Динаміка, склад та структура видатків. Вивчення співвідношення між касовими і фактичними показниками. Аналіз повноти і своєчасності отримання бюджетних асигнувань

Тема 7. Аналіз виконання бюджетних програм

Структура паспорту бюджетної програми та Звіту про виконання бюджетної програми. Склад показників, що характеризують виконання бюджетної програми. Аналіз показників результативності. Аналіз показників якості. Аналіз показників ефективності. Аналіз показників продукту. Аналіз показників затрат.

Тема 8. Аналіз ресурсозберігання

Аналіз впливу використання матеріальних запасів на забезпеченість ними установи. Аналіз показників використання матеріальних запасів. Аналіз стану та структури видатків установи. Аналіз співвідношення касових та фактичних видатків. Аналіз видатків за окремими статтями.

Тема 9. Аналіз організаційно-технічного розвитку бюджетної установи

Науково-технічний прогрес та інноваційна політика — основи підвищення організаційно-технічного рівня установи. Основні напрямки підвищення організаційно-технічного рівня установи. Аналіз стану необоротних активів. Аналіз складу та структури необоротних активів. Аналіз тривалості експлуатації необоротних активів. Аналіз руху основних засобів. Аналіз зносу необоротних активів. Аналіз фондоозброєності (загальної і технічної). Аналіз фондозабезпеченості. Аналіз фондооснащеності. Аналіз ефективності використання необоротних активів у часі. Аналіз використання необоротних активів за потужністю. Аналіз фондовіддачі необоротних активів.

Тема 10. Аналіз матеріалозабезпеченості установи

Ефективність використання матеріальних запасів. Аналіз рівня матеріального споживання. Аналіз організації постачання установи матеріальними запасів. Аналіз заходів із забезпечення установи матеріальними запасами.

Тема 11. Аналіз кадрового забезпечення установи

Кадрова політика установи. Аналіз складу кадрового забезпечення установи. Аналіз професійного та кваліфікаційного рівня працівників установи. Аналіз демографічного складу персоналу установи. Аналіз показників руху кадрового складу установи, причин і джерел його зміни.  Аналіз укомплектованості штату установи. Аналіз сумісництва (зовнішнього і внутрішнього). Аналіз доцільності й ефективності сумісництва і заміщення в формуванні штату установи.  Аналіз використання кадрового складу установи. Аналіз показників навантаження, обслуговування і виробітку. Аналіз використання спеціалістів за фахом і видом діяльності. Аналіз використання робочого часу. Аналіз балансу використання робочого часу. Аналіз причин втрат робочого часу.

Тема 12. Аналіз фінансового забезпечення установи

Аналіз складу і динаміки доходів загального та спеціального фонду установи. Аналіз своєчасності і повноти надходжень коштів із загального фонду бюджету. Аналіз формування коштів спеціального фонду. Аналіз надходжень коштів спеціального фонду.  Аналіз балансу бюджетної установи. Аналіз стану майна установи. Аналіз стану й динаміки розміщення коштів в необоротних активах. Аналіз стану і динаміки розміщення коштів у запасах та малоцінних і швидкозношуваних предметах.  Аналіз грошових коштів установи. Аналіз стану коштів в розрахунках. Аналіз розрахунків з іншими дебіторами. Аналіз джерел покриття активних операцій установи. Аналіз складу розрахунків установи. Аналіз розрахунків з працівниками і службовцями. Аналіз розрахунків з іншими кредиторами.

 

 1. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ

4.1. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Лекція 1 (Установча лекція. Лекція у формі діалогу) (2 години)

Тема 1. Теоретичні основи фінансового аналізу в бюджетних установах (1 година)

Тема 2. Організація аналітичної роботи в бюджетних установах (1 година)

Лекція 2 (Лекція-дискусія із застосуванням конкретних ситуацій) (2 години)

Тема 3. Аналіз показників фінансової звітності (2 години)

Лекція 3 (Лекція —візуалізація) (2 години)

Тема 4. Аналіз показників бюджетної звітності за загальним фондом (1 година)

Тема 5. Аналіз показників бюджетної звітності за спеціальним фондом (1 година)

Лекція 4 (Проблемна лекція) (2 години)

Тема 6. Аналіз фінансового стану бюджетної установи (2 години)

Лекція 5 (Проблемна лекція) (2 години)

Тема 7. Аналіз виконання бюджетних програм (2 години)

Лекція 6 (Лекція у формі діалогу) (2 години)

Тема 8. Аналіз ресурсозберігання (2 години)

Лекція 7 (Лекція у формі діалогу) (2 години)

Тема 9. Аналіз організаційно-технічного розвитку бюджетної установи (2 години)

Лекція 8 (Лекція у формі діалогу) (2 години)

Тема 10. Аналіз матеріалозабезпеченості установи (2 години)

Лекція 9 (Лекція у формі діалогу) (2 години)

Тема 11. Аналіз кадрового забезпечення установи (2 години)

Лекція 10 (заключна) (2 години)

Тема 12. Аналіз фінансового забезпечення установи (2 години)

 

4.2. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ) ЗАНЯТЬ ОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Заняття 1 (2 години) — семінар —розгорнута бесіда

Тема 1. Теоретичні основи фінансового аналізу в бюджетних установах

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

1) Загальні:

 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • засвоєння основ базових знань з професії
 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);
 • здатність до аналізу інформації з фахових джерел;
 • розв’язання проблем;
 • прийняття рішень;

2) Професійні:

 • організувати технічне забезпечення технології процесу фінансового аналізу;
 • розробляти форми носіїв аналітичної інформації;
 • аналізувати фінансову, бюджетну звітність та кошторис установ бюджетного сектору;
 • планувати роботи з контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

План заняття

 1. Ознайомлення студентів з організаційними аспектами проведення семінарських (практичних) занять з науки “Фінансовий аналіз в бюджетних установах” .

Розкриття інформації щодо порядку формування оцінки за поточну успішність згідно Карти самостійної роботи студента.

 1. Презентація Навчально-методичних матеріалів до вивчення науки “Фінансовий аналіз в бюджетних установах” для спеціальності 8509 “Облік і аудит” магістерської програми 8509/3 “Облік і контроль в управлінні бюджетними установами”.

3.Обговорення теоретичних питань.

 1. Розподіл завдань міні – тренінгу за темою “Аналіз показників фінансової звітності

Студенти поділяються на 3 підгрупи, за кожною закріплюється пакет звітності. Завдання міні — тренінгу: сформувати навички формування програм та планів аналізу а також зробити презентацію результатів міні-тренінгу на наступному занятті.

 

Заняття 2 (2 години)- міні-тренінг

Тема 3. Тема 2. Організація аналітичної роботи в бюджетних установах

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

1) Загальні:

 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • засвоєння основ базових знань з професії
 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);
 • здатність до аналізу інформації з фахових джерел;
 • розв’язання проблем;
 • прийняття рішень;

2) Професійні:

 • організувати технічне забезпечення технології процесу фінансового аналізу;
 • розробляти форми носіїв аналітичної інформації;
 • аналізувати фінансову, бюджетну звітність та кошторис установ бюджетного сектору;
 • планувати роботи з контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

 

План заняття

 1. Презентація результатів міні-тренінгу. Обговорення доповідей представників кожної підгрупи.

Заняття 3 (2 години) — Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Тема 3. Аналіз показників фінансової звітності

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

1) Загальні:

 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • засвоєння основ базових знань з професії
 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);
 • здатність до аналізу інформації з фахових джерел;
 • розв’язання проблем;
 • прийняття рішень;

2) Професійні:

 • організувати технічне забезпечення технології процесу фінансового аналізу;
 • розробляти форми носіїв аналітичної інформації;
 • аналізувати фінансову, бюджетну звітність та кошторис установ бюджетного сектору;
 • планувати роботи з контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

 

План заняття

 1. Проведення обговорення теоретичних питань.
 2. Вирішення ситуаційних вправ.

Заняття 4 (2 години) — Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Тема 3. Аналіз показників фінансової звітності

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

1) Загальні:

 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • засвоєння основ базових знань з професії
 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);
 • здатність до аналізу інформації з фахових джерел;
 • розв’язання проблем;
 • прийняття рішень;

2) Професійні:

 • організувати технічне забезпечення технології процесу фінансового аналізу;
 • розробляти форми носіїв аналітичної інформації;
 • аналізувати фінансову, бюджетну звітність та кошторис установ бюджетного сектору;
 • планувати роботи з контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

 

План заняття

 1. Проведення обговорення теоретичних питань.
 2. Вирішення ситуаційних вправ.
 3. Написання міні-контрольної роботи.

Заняття 5 (2 години) — Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Тема 4. Аналіз показників бюджетної звітності за загальним фондом

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

1) Загальні:

 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • засвоєння основ базових знань з професії
 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);
 • здатність до аналізу інформації з фахових джерел;
 • розв’язання проблем;
 • прийняття рішень;

2) Професійні:

 • організувати технічне забезпечення технології процесу фінансового аналізу;
 • розробляти форми носіїв аналітичної інформації;
 • аналізувати фінансову, бюджетну звітність та кошторис установ бюджетного сектору;
 • планувати роботи з контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

 

План заняття

 1. Проведення обговорення теоретичних питань.
 2. Вирішення ситуаційних вправ.

Заняття 6 (2 години) — Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Тема 5. Аналіз показників бюджетної звітності за спеціальним фондом

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

1) Загальні:

 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • засвоєння основ базових знань з професії
 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);
 • здатність до аналізу інформації з фахових джерел;
 • розв’язання проблем;
 • прийняття рішень;

2) Професійні:

 • організувати технічне забезпечення технології процесу фінансового аналізу;
 • розробляти форми носіїв аналітичної інформації;
 • аналізувати фінансову, бюджетну звітність та кошторис установ бюджетного сектору;
 • планувати роботи з контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

 

План заняття

 1. Проведення обговорення теоретичних питань.
 2. Вирішення ситуаційних вправ.
 3. Написання міні-контрольної роботи.

Заняття 7 (2 години) — Семінар-мозковий штурм

Тема 6. Аналіз фінансового стану бюджетної установи

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

1) Загальні:

 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • засвоєння основ базових знань з професії
 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);
 • здатність до аналізу інформації з фахових джерел;
 • розв’язання проблем;
 • прийняття рішень;

2) Професійні:

 • організувати технічне забезпечення технології процесу фінансового аналізу;
 • розробляти форми носіїв аналітичної інформації;
 • аналізувати фінансову, бюджетну звітність та кошторис установ бюджетного сектору;
 • планувати роботи з контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

 

План заняття

 1. Проведення обговорення теоретичних питань.
 2. Вирішення ситуаційних вправ в режимі «мозкового штурму».

Заняття 8 (2 години) — Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Тема 7. Аналіз виконання бюджетних програм

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

1) Загальні:

 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • засвоєння основ базових знань з професії
 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);
 • здатність до аналізу інформації з фахових джерел;
 • розв’язання проблем;
 • прийняття рішень;

2) Професійні:

 • організувати технічне забезпечення технології процесу фінансового аналізу;
 • розробляти форми носіїв аналітичної інформації;
 • аналізувати фінансову, бюджетну звітність та кошторис установ бюджетного сектору;
 • планувати роботи з контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

 

План заняття

 1. Проведення обговорення теоретичних питань.
 2. Вирішення ситуаційних вправ.
 3. Написання міні-контрольної роботи.

Заняття 9 (2 години) — Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Тема 8. Аналіз ресурсозберігання

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

1) Загальні:

 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • засвоєння основ базових знань з професії
 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);
 • здатність до аналізу інформації з фахових джерел;
 • розв’язання проблем;
 • прийняття рішень;

2) Професійні:

 • організувати технічне забезпечення технології процесу фінансового аналізу;
 • розробляти форми носіїв аналітичної інформації;
 • аналізувати фінансову, бюджетну звітність та кошторис установ бюджетного сектору;
 • планувати роботи з контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

 

План заняття

 1. Проведення обговорення теоретичних питань.
 2. Вирішення ситуаційних вправ.

Заняття 10 (2 години) — Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Тема 9. Аналіз організаційно-технічного розвитку бюджетної установи

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

1) Загальні:

 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • засвоєння основ базових знань з професії
 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);
 • здатність до аналізу інформації з фахових джерел;
 • розв’язання проблем;
 • прийняття рішень;

2) Професійні:

 • організувати технічне забезпечення технології процесу фінансового аналізу;
 • розробляти форми носіїв аналітичної інформації;
 • аналізувати фінансову, бюджетну звітність та кошторис установ бюджетного сектору;
 • планувати роботи з контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

 

План заняття

 1. Проведення обговорення теоретичних питань.
 2. Вирішення ситуаційних вправ.

Заняття 11 (2 години) — Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Тема 9. Аналіз організаційно-технічного розвитку бюджетної установи

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

1) Загальні:

 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • засвоєння основ базових знань з професії
 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);
 • здатність до аналізу інформації з фахових джерел;
 • розв’язання проблем;
 • прийняття рішень;

2) Професійні:

 • організувати технічне забезпечення технології процесу фінансового аналізу;
 • розробляти форми носіїв аналітичної інформації;
 • аналізувати фінансову, бюджетну звітність та кошторис установ бюджетного сектору;
 • планувати роботи з контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

 

План заняття

 1. Проведення обговорення теоретичних питань.
 2. Вирішення ситуаційних вправ.
 3. Написання міні-контрольної роботи.

Заняття 12 (2 години) — Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Тема 10. Аналіз матеріалозабезпеченості установи

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

1) Загальні:

 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • засвоєння основ базових знань з професії
 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);
 • здатність до аналізу інформації з фахових джерел;
 • розв’язання проблем;
 • прийняття рішень;

2) Професійні:

 • організувати технічне забезпечення технології процесу фінансового аналізу;
 • розробляти форми носіїв аналітичної інформації;
 • аналізувати фінансову, бюджетну звітність та кошторис установ бюджетного сектору;
 • планувати роботи з контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

 

План заняття

 1. Проведення обговорення теоретичних питань.
 2. Вирішення ситуаційних вправ.

Заняття 13 (2 години) — Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Тема 10. Аналіз матеріалозабезпеченості установи

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

1) Загальні:

 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • засвоєння основ базових знань з професії
 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);
 • здатність до аналізу інформації з фахових джерел;
 • розв’язання проблем;
 • прийняття рішень;

2) Професійні:

 • організувати технічне забезпечення технології процесу фінансового аналізу;
 • розробляти форми носіїв аналітичної інформації;
 • аналізувати фінансову, бюджетну звітність та кошторис установ бюджетного сектору;
 • планувати роботи з контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

 

План заняття

 1. Проведення обговорення теоретичних питань.
 2. Вирішення ситуаційних вправ.
 3. Написання міні-контрольної роботи.

Заняття 14 (2 години) — Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Тема 11. Аналіз кадрового забезпечення установи

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

1) Загальні:

 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • засвоєння основ базових знань з професії
 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);
 • здатність до аналізу інформації з фахових джерел;
 • розв’язання проблем;
 • прийняття рішень;

2) Професійні:

 • організувати технічне забезпечення технології процесу фінансового аналізу;
 • розробляти форми носіїв аналітичної інформації;
 • аналізувати фінансову, бюджетну звітність та кошторис установ бюджетного сектору;
 • планувати роботи з контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

 

План заняття

 1. Проведення обговорення теоретичних питань.
 2. Вирішення ситуаційних вправ.

Заняття 15 (2 години) — Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Тема 11. Аналіз кадрового забезпечення установи

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

1) Загальні:

 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • засвоєння основ базових знань з професії
 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);
 • здатність до аналізу інформації з фахових джерел;
 • розв’язання проблем;
 • прийняття рішень;

2) Професійні:

 • організувати технічне забезпечення технології процесу фінансового аналізу;
 • розробляти форми носіїв аналітичної інформації;
 • аналізувати фінансову, бюджетну звітність та кошторис установ бюджетного сектору;
 • планувати роботи з контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

 

План заняття

 1. Проведення обговорення теоретичних питань.
 2. Вирішення ситуаційних вправ.

Заняття 16 (2 години) — Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Тема 12. Аналіз фінансового забезпечення установи

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

1) Загальні:

 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • засвоєння основ базових знань з професії
 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);
 • здатність до аналізу інформації з фахових джерел;
 • розв’язання проблем;
 • прийняття рішень;

2) Професійні:

 • організувати технічне забезпечення технології процесу фінансового аналізу;
 • розробляти форми носіїв аналітичної інформації;
 • аналізувати фінансову, бюджетну звітність та кошторис установ бюджетного сектору;
 • планувати роботи з контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

 

План заняття

 1. Проведення обговорення теоретичних питань.
 2. Вирішення ситуаційних вправ.

Заняття  17 (2 години)

 

На останньому занятті проводиться модульна контрольна робота.

 

4.3. ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Контактне заняття 1 (2 години)

Тема 1. Теоретичні основи фінансового аналізу в бюджетних установах

Тема 2. Організація аналітичної роботи в бюджетних установах

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

1) Загальні:

 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • засвоєння основ базових знань з професії
 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);
 • здатність до аналізу інформації з фахових джерел;
 • розв’язання проблем;
 • прийняття рішень;

2) Професійні:

 • організувати технічне забезпечення технології процесу фінансового аналізу;
 • розробляти форми носіїв аналітичної інформації;
 • аналізувати фінансову, бюджетну звітність та кошторис установ бюджетного сектору;
 • планувати роботи з контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

План заняття

 1. Ознайомлення студентів з організаційними аспектами проведення контактних занять з науки “Фінансовий аналіз в бюджетних установах” .

Розкриття інформації щодо порядку формування оцінки за поточну успішність згідно Карти самостійної роботи студента.

2.Презентація Навчально-методичних матеріалів до вивчення науки “Фінансовий аналіз в бюджетних установах” для спеціальності 8509 “Облік і аудит” магістерської програми 8509/3 “Облік і контроль в секторі загального державного управління”.

3.Установча лекція з подальшим обговоренням теоретичних основ і принципів фінансового аналізу бюджетної установи у процесі семінару – розгорнутої бесіди:

Контактне заняття 2 (2 години)

Тема 3. Аналіз показників фінансової звітності

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

1) Загальні:

 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • засвоєння основ базових знань з професії
 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);
 • здатність до аналізу інформації з фахових джерел;
 • розв’язання проблем;
 • прийняття рішень;

2) Професійні:

 • організувати технічне забезпечення технології процесу фінансового аналізу;
 • розробляти форми носіїв аналітичної інформації;
 • аналізувати фінансову, бюджетну звітність та кошторис установ бюджетного сектору;
 • планувати роботи з контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

План заняття

 1. Проблемна міні – лекція.

2.Міні – семінар.

Контактне заняття 3 (2 години)

Тема 4. Аналіз показників бюджетної звітності за загальним фондом

Тема 5. Аналіз показників бюджетної звітності за спеціальним фондом

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

1) Загальні:

 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • засвоєння основ базових знань з професії
 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);
 • здатність до аналізу інформації з фахових джерел;
 • розв’язання проблем;
 • прийняття рішень;

2) Професійні:

 • організувати технічне забезпечення технології процесу фінансового аналізу;
 • розробляти форми носіїв аналітичної інформації;
 • аналізувати фінансову, бюджетну звітність та кошторис установ бюджетного сектору;
 • планувати роботи з контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

План заняття

1.Проблемна міні – лекція.

2.Вирішення завдань, передбачених міні – кейсом.

Контактне заняття 4 (2 години)

Тема 6. Аналіз фінансового стану бюджетної устано

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

1) Загальні:

 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • засвоєння основ базових знань з професії
 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);
 • здатність до аналізу інформації з фахових джерел;
 • розв’язання проблем;
 • прийняття рішень;

2) Професійні:

 • організувати технічне забезпечення технології процесу фінансового аналізу;
 • розробляти форми носіїв аналітичної інформації;
 • аналізувати фінансову, бюджетну звітність та кошторис установ бюджетного сектору;
 • планувати роботи з контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

 

План заняття

 1. Міні – лекція у формі діалогу.
 2. Семінар – вирішення ситуаційних вправ.

Контактне заняття 5 (2 години)

Тема 7. Аналіз виконання бюджетних програм (2 години)

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

1) Загальні:

 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • засвоєння основ базових знань з професії
 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);
 • здатність до аналізу інформації з фахових джерел;
 • розв’язання проблем;
 • прийняття рішень;

2) Професійні:

 • організувати технічне забезпечення технології процесу фінансового аналізу;
 • розробляти форми носіїв аналітичної інформації;
 • аналізувати фінансову, бюджетну звітність та кошторис установ бюджетного сектору;
 • планувати роботи з контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

План заняття

 1. Лекція–дискусія із застосуванням конкретних ситуацій
 2. Вирішення завдань, передбачених міні – кейсом

Контактне заняття 6 (2 години)

Тема 8. Аналіз ресурсозберігання

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

1) Загальні:

 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • засвоєння основ базових знань з професії
 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);
 • здатність до аналізу інформації з фахових джерел;
 • розв’язання проблем;
 • прийняття рішень;

2) Професійні:

 • організувати технічне забезпечення технології процесу фінансового аналізу;
 • розробляти форми носіїв аналітичної інформації;
 • аналізувати фінансову, бюджетну звітність та кошторис установ бюджетного сектору;
 • планувати роботи з контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

План заняття

 1. Лекція–дискусія із застосуванням конкретних ситуацій
 2. Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Контактне заняття 7 (2 години)

Тема 9. Аналіз організаційно-технічного розвитку бюджетної установи

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

1) Загальні:

 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • засвоєння основ базових знань з професії
 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);
 • здатність до аналізу інформації з фахових джерел;
 • розв’язання проблем;
 • прийняття рішень;

2) Професійні:

 • організувати технічне забезпечення технології процесу фінансового аналізу;
 • розробляти форми носіїв аналітичної інформації;
 • аналізувати фінансову, бюджетну звітність та кошторис установ бюджетного сектору;
 • планувати роботи з контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

План заняття

 1. Лекція-візуалізація
 2. Семінар – «мозковий штурм» з обговоренням лекційного матеріалу й вирішенням практичних завдань.

Контактне заняття 8 (2 години)

Тема 10. Аналіз матеріалозабезпеченості установи

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

1) Загальні:

 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • засвоєння основ базових знань з професії
 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);
 • здатність до аналізу інформації з фахових джерел;
 • розв’язання проблем;
 • прийняття рішень;

2) Професійні:

 • організувати технічне забезпечення технології процесу фінансового аналізу;
 • розробляти форми носіїв аналітичної інформації;
 • аналізувати фінансову, бюджетну звітність та кошторис установ бюджетного сектору;
 • планувати роботи з контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

План заняття

 1. Лекція у формі діалогу.
 2. Вирішення практичних завдань.

Контактне заняття 9 (2 години)

Тема 11. Аналіз кадрового забезпечення установи

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

1) Загальні:

 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • засвоєння основ базових знань з професії
 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);
 • здатність до аналізу інформації з фахових джерел;
 • розв’язання проблем;
 • прийняття рішень;

2) Професійні:

 • організувати технічне забезпечення технології процесу фінансового аналізу;
 • розробляти форми носіїв аналітичної інформації;
 • аналізувати фінансову, бюджетну звітність та кошторис установ бюджетного сектору;
 • планувати роботи з контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

План заняття

 1. Проблемна лекція

2.Семінар – вирішення ситуаційних вправ:

Контактне заняття 10 (2 години)

Тема 12. Аналіз фінансового забезпечення установи

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

1) Загальні:

 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • засвоєння основ базових знань з професії
 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);
 • здатність до аналізу інформації з фахових джерел;
 • розв’язання проблем;
 • прийняття рішень;

2) Професійні:

 • організувати технічне забезпечення технології процесу фінансового аналізу;
 • розробляти форми носіїв аналітичної інформації;
 • аналізувати фінансову, бюджетну звітність та кошторис установ бюджетного сектору;
 • планувати роботи з контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

План заняття

 1. Заключна лекція

2.Семінар – вирішення ситуаційних вправ.

Контактне заняття 11 (2 години)

Ділова гра

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

1) Загальні:

 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • засвоєння основ базових знань з професії
 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);
 • здатність до аналізу інформації з фахових джерел;
 • розв’язання проблем;
 • прийняття рішень;

2) Професійні:

 • організувати технічне забезпечення технології процесу фінансового аналізу;
 • розробляти форми носіїв аналітичної інформації;
 • аналізувати фінансову, бюджетну звітність та кошторис установ бюджетного сектору;
 • планувати роботи з контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

План заняття

 1. Проведення ділової гри вирішенням ситуаційних вправ

Контактне заняття 12 (2 години)

Ділова гра

Завдання: Сформувати (поглибити) компетентності:

1) Загальні:

 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • засвоєння основ базових знань з професії
 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);
 • здатність до аналізу інформації з фахових джерел;
 • розв’язання проблем;
 • прийняття рішень;

2) Професійні:

 • організувати технічне забезпечення технології процесу фінансового аналізу;
 • розробляти форми носіїв аналітичної інформації;
 • аналізувати фінансову, бюджетну звітність та кошторис установ бюджетного сектору;
 • планувати роботи з контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

План заняття

 1. Проведення ділової гри вирішенням ситуаційних вправ

Контактне заняття 13 (2 години)

На останньому контактному занятті проводиться модульна контрольна робота.

 

4.4. ПЛАНИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

 

У міжсесійний період студенти заочної форми навчання виконують завдання для самостійної роботи з науки “Фінансовий аналіз в бюджетних установах”, перелік яких наведено в карті самостійної роботи студента. Виконані завдання студенти пересилають викладачеві засобами електронної пошти.

Згідно карти СРС з науки “Фінансовий аналіз в бюджетних установах” студенти повинні виконати у міжсесійний період 4 індивідуальних завдання. Перед виконанням кожного індивідуального завдання студент повинен опрацювати теоретичний матеріал за відповідною темою.

Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно у вільний від навчання час та оформляється письмово як «Звіт про виконання індивідуальних завдань».

Виконані завдання для самостійної роботи з науки “Фінансовий аналіз в бюджетних установах” після їх перевірки викладачем студенти повинні захистити під час індивідуально – консультаційних занять з викладачем, або в день заочника.

Крім оцінки за «Звіт про виконання індивідуальних завдань» студент – заочник може заробити 5 балів за виконання і захист під час ІКР (або в день заочника) одного з семи наведених в Карті СРС індивідуальних завдань:

 • Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою;
 • Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою;
 • Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою;
 • Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою;
 • Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою.

 

 1. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студента (СРС) це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СРС є важливою складовою навчального процесу, яка позитивно впливає на глибину засвоєння знань і вмінь, що є передумовою творчого застосування їх у майбутній професійній діяльності.

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого програмою з науки “Фінансовий аналіз в бюджетних установах” та послідовне формування у студентів вміння самостійно опрацьовувати різноманітну облікову та аналітичну інформацію, що сприятиме набуттю ними високого фахового рівня.

Під час самостійної роботи студент має бути активним учасником навчального процесу, свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

Поточне оцінювання результатів самостійної роботи студентів здійснюється за такими об’єктами контролю:

а)   виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях;

б)  виконання модульних контрольних робіт;

в)   виконання завдань для самостійної (пошуково-аналітичної) роботи.

З урахуванням змісту, цілей та завдань, що вирішуються в процесі виконання різних форм СРС з науки “Фінансовий аналіз в бюджетних установах” , розрізняють чотири основні види самостійної роботи:

І —  підготовка до поточних аудиторних занять;

ІІ  — пошуково-аналітична робота;

ІІІ — наукова робота;

ІV — міні – тренінги.

Самостійна робота студентів денної форми навчання з науки “Фінансовий аналіз в бюджетних установах” включає такі форми:

— опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

— вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

— переклад іноземних текстів;

— виконання домашніх завдань;

— підготовка до семінарських (практичних) занять;

— підготовка до міні – контрольних робіт та інших форм поточного контролю;

— вирішення і письмове оформлення навчальних завдань;

— систематика вивченого матеріалу науки (дисципліни) перед написанням модуля та екзаменом;

— відпрацювання завдань міні – тренінгу;

— аналіз конкретної виробничої ситуації (Case study).

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

До індивідуальних завдань належать: виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Можливі форми практичної реалізації СРС, а також форми контролю представлені в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1

Види самостійної роботи студентів та форми контролю

 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
І. Підготовка до аудиторних занять
1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій

1.2. Виконання домашніх завдань

1.3. Підготовка до семінарських (практичних) занять

1.4. Підготовка до міні – контрольних робіт та інших форм поточного контролю

1.1. Усне опитування

1.2. Перевірка правильності виконання завдань

1.3. Написання міні – контрольної роботи

ІІ. Пошуково-аналітична робота
2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Аналітичний розгляд наукової публікації

2.3. Аналіз конкретної виробничої ситуації   (Case study)

 

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять

2.2. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

2.3. Розгляд підготовлених матеріалів

2.4. Перевірка правильності виконання завдань (міні – кейс)

ІІІ. Наукова робота
3.1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Підготовка наукових публікацій

3.3. Виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри(факультету)

3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів до публікації

3.3. Використання матеріалів у звіті з НДР

ІV. Стажування, педагогічна практика або практичний тренінг
 4.2. Участь у міні – тренінгу  4.1. Оцінювання участі в міні – тренінгу

 

Самостійна робота студентів заочної форми навчання з науки “Фінансовий аналіз в бюджетних установах ” включає такі форми:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
 • вирішення і письмове оформлення навчальних завдань;
 • систематика вивченого матеріалу науки (дисципліни) перед написанням модуля та екзаменом;
 • аналіз конкретної виробничої ситуації (Case study).

Однією з форм самостійної роботи студентів – заочників є виконання індивідуальних завдань. До складу індивідуальних завдань відносять, виконання розрахункових робіт, аналіз практичних ситуацій, підготовка аналітичних оглядів фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Інформація про організацію СРС надається викладачем на першій лекції з науки “Фінансовий аналіз в бюджетних установах”. Викладач оголошує:

 • Завдання для СРС;
 • Терміни їх виконання;
 • Кількість балів за кожну форму СРС;
 • Час проведення індивідуально-консультаційної роботи;
 • Інформацію про сайт КНЕУ, де розміщені методичні матеріали за магістерською програмою «Облік і аудит в управлінні банками», в структуру яких включені перелік завдань для СРС з науки “Фінансовий аналіз в бюджетних установах”, критерії оцінки знань студентів, Карта СРС [http://10.1.1.66].

Кожний студент самостійно роздруковує для себе Карту СРС. У визначені терміни, погоджені з викладачем він виконує завдання і звітує перед викладачем про їх виконання.

 1. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

6.1. ОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки _Фінансовий аналіз в бюджетних установах

галузь знань Економіка та підприємництво

спеціальність   Облік і аудит

магістерська програма Облік і контроль в секторі загального державного управління

№ семінарського (практичного, лабораторного) заняття Форма самостійної роботи студента Види семінарських (практичних, лабораторних) занять* Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях
Змістовий модуль №1
1 Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Семінар-розгорнута бесіда
2 Опрацювання проблемних ситуацій Презентація результатів міні — тренінгу 3
3 Опрацювання проблемних ситуацій Семінар-вирішення ситуаційних вправ 2
4 Опрацювання проблемних ситуацій. Семінар-вирішення ситуаційних вправ
Підготовка до міні — контрольної роботи Написання міні – контрольної роботи 2
5 Аналіз конкретної виробничої ситуації Семінар-вирішення ситуаційних вправ
6 Аналіз конкретної виробничої ситуації Семінар-вирішення ситуаційних вправ 2
Підготовка до міні — контрольної роботи Написання міні – контрольної роботи 2
7 Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставленої проблеми Семінар – «мозковий штурм» 3
8 Аналіз конкретної виробничої ситуації Семінар- вирішення ситуаційних вправ 2
Підготовка до міні — контрольної роботи Написання міні – контрольної роботи 2
9 Аналіз конкретної виробничої ситуації Семінар- вирішення ситуаційних вправ 2
10 Аналіз конкретної виробничої ситуації Семінар- вирішення ситуаційних вправ
11 Аналіз конкретної виробничої ситуації Семінар- вирішення ситуаційних вправ
Підготовка до міні — контрольної роботи Написання міні – контрольної роботи 2
12 Аналіз конкретної виробничої ситуації Семінар- вирішення ситуаційних вправ 2
13 Аналіз конкретної виробничої ситуації Семінар- вирішення ситуаційних вправ
Підготовка до міні — контрольної роботи Написання міні – контрольної роботи 2
14 Аналіз конкретної виробничої ситуації Семінар- вирішення ситуаційних вправ 2
15 Аналіз конкретної виробничої ситуації Семінар- вирішення ситуаційних вправ
16 Аналіз конкретної виробничої ситуації Семінар- вирішення ситуаційних вправ
Підготовка до міні — контрольної роботи Написання міні – контрольної роботи 2
Усього балів за роботу на семінарських (практичних) заняттях 30
За виконання модульних (контрольних) завдань**  
Модуль №1 Написання модульної контрольної роботи 10
Усього балів за модульний контроль 10
За виконання індивідуальних завдань***  
Види індивідуальних завдань  
1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою 5
2. Написання реферату (есе) 5
3. Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою 5
4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою 5
5. Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою 5
6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) 5
7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою 5
Усього балів за виконання індивідуальних завдань 10
Разом балів за  СРС 50

 

* Види семінарських (практичних, лабораторних занять) затверджуються робочою навчальної програми науки (дисципліни).

** Кількість модульних (контрольних) робіт з однієї науки (дисципліни) визначає кафедра. За семестр не повинно проводитись більше 2-х модульних (контрольних) робіт.

*** За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчений ступінь, електронна адреса викладача Кондратюк Ірина Олександрівна, доцент кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, к.е.н., [email protected]
Адреса, телефон та режим роботи кафедри 2-й корпус, аудиторія 43, тел. 371-62-38,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30

та у день заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату Вул.Дегтярівська, 49-г, 2-й корпус університету, ауд.48, тел. 371-62-40,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30, та у день заочника

 

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки

Оцінювання знань студентів з науки “Фінансовий аналіз в бюджетних установах” здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань за 100-бальною шкалою.

Завдання поточного контролю знань студентів навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів (включно), завдання, що виносяться на екзамен від 0 до 50 балів (включно), максимальна сумарна оцінка — 100 балів.

Система поточного контролю знань здобувачів магістерського рівня освіти денної форми навчання передбачає оцінювання систематичності й активності роботи на семінарських (практичних) заняттях; виконання завдань модульної контрольної роботи; виконання індивідуальних завдань (Карта СРС).

Карта самостійної роботи студентів (Карта СРС) є основою організації СРС з науки “ Фінансовий аналіз в бюджетних установах”. Вона відображає перелік конкретних форм самостійної роботи студента, види семінарських (практичних) занять, види навчальних робіт, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої навчальної програми та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

У тих випадках, коли семінарські (практичні) заняття мають тренувальний характер і передбачають виконання розрахункових робіт (міні — кейс), набуття проектно-аналітичних здатностей, підготовку до міні – тренінгу, поточна робота на цьому занятті може не оцінюватися, а бути об’єктом діагностики навчальних досягнень на наступному семінарському (практичному) занятті.

Студенти, що приступають до вивчення науки, на першому занятті мають бути поінформовані викладачем щодо організації самостійної роботи: термінів виконання завдань, кількості балів за кожен вид роботи, часу проведення консультацій, а також отримати докладну інформацію про сайт КНЕУ, де розміщені навчально-методичні матеріали за магістерською програмою «Облік і аудит в управлінні банками», в структуру яких включено перелік завдань для СРС з науки “Фінансовий аналіз в бюджетних установах”, критерії оцінки знань студентів, Карта СРС [http://10.1.1.66].

До відома студентів має бути доведений такий порядок планування та організації самостійної роботи:

 • Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з науки та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту самостійної роботи студента із «Навчально-методичних матеріалів за магістерською програмою «Облік і контроль в секторі загального державного управління», в структуру яких включено перелік завдань для СРС з науки “Фінансовий аналіз в бюджетних установах”, що розміщені на сайті університету, та обирає індивідуальні завдання.
 • Бали, одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів. Оцінювання з певних видів робіт може проводитись як на кожному практичному занятті, так і об’єднувати кілька занять. В Електронний журнал виставляються виключно цілі числа.
 • Поточні консультації студентів з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з деяких видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.

У табл. 8.1 наведено шкалу оцінювання за певний вид робіт на семінарському (практичному) занятті, диференційованого відповідно до рівня знань студентів.

Таблиця 8.1

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний Добрий Задовільний Незадовільний
2 2 1 1 0
3 3 2 1 0

 

За шкалою 2 – 1 – 0 оцінюється робота студента на семінарі – вирішенні ситуаційних вправ.

 • В 2 бали оцінюється участь у роботі, за якої студент демонструє відмінний рівень знань теоретичного матеріалу, правильне розв’язання практичних завдань та якісне виконання всіх домашніх завдань (завдань міні – кейсу, якщо це передбачено Картою СРС);
 • 1 бал студент може отримати за активну участь у роботі на занятті за умови надання правильних відповідей на 50% теоретичних питань, вірного розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками) та якісного виконання половини домашніх завдань (завдань міні – кейсу, якщо це передбачено Картою СРС);
 • 0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання, а також за надання неправильних відповідей на теоретичні питання, не вірне розв’язання практичних завдань та за невиконання домашніх завдань(завдань міні – кейсу, якщо це передбачено Картою СРС).

 

За шкалою 2 – 1 – 0 оцінюється виконання студентом завдань міні – контрольної роботи.

 • В 2 бали оцінюється правильне і повне розв’язання всіх передбачених міні – контрольною роботою завдань;
 • 1 бал студент може отримати за умови правильного вирішення 50% завдань міні- контрольної роботи;
 • 0 балів студент може отримати за неправильне розв’язання більшості завдань міні – контрольної роботи.

 

За шкалою 3 – 2 – 1 – 0 оцінюється робота студента на семінарі – розв’язанні проблемних завдань з презентацією результатів міні — тренінгу.

 • В 3 бали оцінюється активна участь студента у роботі над виконанням завдань міні – тренінгу, та надання обґрунтованих пропозицій щодо вирішення проблемних питань фінансового аналізу в бюджетних установах;
 • 2 бали студент може отримати за активну участь у роботі над виконанням завдань міні – тренінгу, та надання в цілому слушних пропозицій (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо вирішення проблемних питань, фінансового аналізу в бюджетних установах;
 • 1 бал студент може отримати за активну участь у роботі над виконанням завдань міні – тренінгу, за умови демонстрації розуміння основ фінансового аналізу в бюджетних установах;
 • 0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання, а також за надання неправильних відповідей на теоретичні питання, не вірне розв’язання завдань міні — тренінгу.

 

За шкалою 3 – 2 – 1 – 0 оцінюється робота студента на семінарі – «мозковому штурмі».

 • В 3 бали оцінюється відповідь студента, яка демонструє його обізнаність з проблемними аспектами фінансового аналізу в бюджетних установах, що потребують розв’язання, та містить конкретні пропозиції щодо оптимізації фінансового аналізу в бюджетних установах;
 • 2 бали студент може отримати за активну участь в обговоренні проблемних аспектів фінансового аналізу в бюджетних установах, та надання в цілому слушних пропозицій (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо вирішення проблемних питань;
 • 1 бал студент може отримати за участь в обговоренні проблемних аспектів фінансового аналізу в бюджетних установах, що супроводжується помилковими твердженнями, за умови демонстрації розуміння фінансового аналізу в бюджетних установах;
 • 0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання, а також за надання неправильних відповідей на теоретичні питання.

 

При виконанні модульних завдань  оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, набуті студентами після опанування певного модуля.

З науки  ”Фінансовий аналіз в бюджетних установах” передбачений 1 модульний контроль, за який студент може отримати максимально 10 балів. Оцінка результатів модульного контролю проводиться за шкалою 10 – 8 – 6 — 0 балів.

Виконання модульної контрольної роботи оцінюється в 10 балів  за умови, коли студент виклав у роботі повну та аргументовану письмову відповідь. Така відповідь має свідчити про глибоку обізнаність студента з теоретичними та практичними положеннями, які розкривають сутність питання, зокрема відповідь повинна містити повністю правильне розв’язання всіх завдань модульного контролю і викладення аналітичних висновків.

Оцінки в 8 балів заслуговує виконана модульна контрольна робота, в якій в цілому правильно вирішені всі завдання, але допущені несуттєві помилки при їх розв’язанні.

Оцінки в 6 балів заслуговує виконана модульна контрольна робота, яка відзначається недоліками щодо повноти (правильно виконано 50% завдань), обґрунтованості та логіки викладення матеріалу, а саме містить суттєві помилки, допущені при розв’язанні практичних завдань або відсутність самостійних висновків.

Крім наведених недоліків, зниженню оцінки сприяє порушення логіки викладення матеріалу а також орфографічні помилки.

Відповідь вважається незадовільною (0 балів), коли виклад матеріалу відзначається безсистемністю, не розкриває сутності питання, містить грубі помилки та нерозв’язані практичні завдання, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з науки “Фінансовий аналіз в бюджетних установах” .

 

Виконання і захист під час ІКР індивідуальних завдань дає можливість студенту денної форми навчання отримати 10 балів. Для цього необхідно обрати з переліку індивідуальних завдань, наведеного у Карті СРС, два їх види (кожне з індивідуальних завдань оцінюється в 5 балів).

Картою СРС з науки “Фінансовий аналіз в бюджетних установах”  передбачено такий перелік видів індивідуальних завдань:

 • Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою;
 • Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою;
 • Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою;
 • Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою;
 • Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету);
 • Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою.

Тематику індивідуальних завдань студент погоджує з викладачем. Студент може обрати тему індивідуального завдання, безпосередньо пов’язану з темою магістерської дипломної роботи, якщо нею передбачено розкриття організаційних та методичних аспектів фінансового аналізу в бюджетних установах.

Зокрема, студент може написати аналітичний звіт про власні наукові дослідження на обрану тему (5 балів) та підготувати доповідь на тему, пов’язану з фінансовим аналізом в бюджетних установах, і взяти участь у науково-практичній конференції (5 балів). Або студент може скласти аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою (5 балів) та виконати переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою (5 балів).

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 50 балів.

Результати поточного контролю знань студентів заносяться до Електронного журналу (виключно цілі числа).

Порядок підсумкового контролю знань студентів

Підсумковий контроль знань студентів денної   форми навчання здійснюється за результатами письмового екзамену.

Кожний екзаменаційний білет для денної форми навчання містить п’ять питань.

Відповідь на кожне питання оцінюється за шкалою 0 6 – 8 — 10 балів. Максимально можлива сума балів за екзамен для студентів денної  форми навчання становить 50 балів.

У процесі письмового іспиту студенту не дозволяється користуватися допоміжними матеріалами: навчально-методичними посібниками, підручниками, словниками, довідниками.

Відповідь на екзаменаційне питання оцінюється в 10 балів (відмінний рівень знань) за умови, коли студент виклав у роботі повну та аргументовану письмову відповідь. Така відповідь має свідчити про глибоку обізнаність студента з теоретичними та практичними положеннями, які розкривають сутність питання, зокрема відповідь повинна містити:

 • розгорнутий та вичерпний виклад суті та змісту теоретичного питання;
 • повне розв’язання практичного завдання і викладення аналітичних висновків;
 • критичну оцінку діючої методики та організації фінансового аналізу та зазначення напрямів їх подальшого вдосконалення;
 • уміння використовувати знання сучасних методів, засобів, процедур для формування інструментарію фінансового аналізу в бюджетних установах.

Оцінки в 8 балів (добрий рівень знань) заслуговує відповідь, яка є досить повною та обґрунтованою, логічно викладеною, але містить такі недоліки:

 • часткові недоліки в розкритті змісту теоретичного питання;
 • несуттєві помилки, допущені при розв’язанні практичних завдань.

Оцінки в 6 балів (задовільний рівень знань) заслуговує відповідь, яка відзначається недоліками щодо повноти, обґрунтованості та логіки викладення матеріалу, а саме:

 • містить суттєві недоліки в розкритті змісту теоретичного питання;
 • відзначається недостатньою обізнаністю студента з основними питаннями організації та методики фінансового аналізу в бюджетних установах;
 • містить суттєві помилки, допущені при розв’язанні практичних завдань або відсутність самостійних висновків.

Крім наведених недоліків, зниженню оцінки сприяє порушення логіки викладення матеріалу а також орфографічні помилки.

Відповідь вважається незадовільною (0 балів – незадовільний рівень знань), коли виклад матеріалу відзначається безсистемністю, не розкриває сутності питання, містить грубі помилки та нерозв’язані практичні завдання, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з науки “Фінансовий аналіз в бюджетних установах”.

У разі, коли відповіді студента оцінені в цілому за іспит менше, ніж у 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту (тобто 0 балів) та незадовільну загальну підсумкову оцінку. Загальна підсумкова оцінка формується лише за результатами поточного контролю (від 0 до 50 балів).

Загальна підсумкова оцінка складається з суми балів за результатами поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на екзамен. Незалежно від форми навчання загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів. До заліково-екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати в балах поточного контролю та іспиту (загальна підсумкова оцінка). Загальна оцінка формується у такому порядку:

 Оцінка за шкалою ECTC Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ Оцінка за національною шкалою
A 90—100 5 (відмінно)
B 80-89 4 (добре)
C 70-79 4 (добре)
D 66-69 3 (задовільно)
E 60-65 3 (задовільно)
FX 2159 2 (незадовільно з можливістю повторного складання)
F 0—20 2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням науки)

 

6.2. ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки _Фінансовий аналіз в бюджетних установах

галузь знань Економіка та підприємництво

спеціальність   Облік і аудит

магістерська програма Облік і контроль в секторі загального державного управління

№ контактного заняття Контактні заняття (теми відповідно до робочої програми) Форма  занять і контролю Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях
1 Тема 1. Теоретичні основи фінансового аналізу в бюджетних установах

Тема 2. Організація аналітичної роботи в бюджетних установах

Установча лекція

Семінар – розгорнута бесіда

1
2 Тема 3. Аналіз показників фінансової звітності Проблемна міні – лекція

Міні – семінар

1
3 Тема 4. Аналіз показників бюджетної звітності за загальним фондом

Тема 5. Аналіз показників бюджетної звітності за спеціальним фондом

Проблемна міні – лекція

Міні — кейс

1
4 Тема 6. Аналіз фінансового стану бюджетної установи Міні — лекція у формі діалогу

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

1
5 Тема 7. Аналіз виконання бюджетних програм Лекція – дискусія із застосуванням конкретних ситуацій

Міні кейс

1
6 Тема 8. Аналіз ресурсозберігання Лекція – дискусія із застосуванням конкретних ситуацій

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

1
7 Тема 9. Аналіз організаційно-технічного розвитку бюджетної установи Лекція-візуалізація

Семінар – «мозковий штурм»

2
8 Тема 10. Аналіз матеріалозабезпеченості установи Лекція у формі діалогу

Міні  – контрольна робота

2
9 Тема 11. Аналіз кадрового забезпечення установи Проблемна лекція

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

1
10 Тема 12. Аналіз фінансового забезпечення установи Заключна лекція

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

1
11 Ділова гра Семінар-вирішення ситуаційних вправ 3
12 Ділова гра Семінар-вирішення ситуаційних вправ
Усього балів за систематичність і активність роботи на контактних заняттях 15
За виконання модульних (контрольних) завдань
13 Написання модульної контрольної роботи Вирішення завдань модульної контрольної роботи 10
Усього  балів за роботу  на контактних заняттях 25
МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

 

Вид завдань Форма подання Термін подання і реєстрація Форма контролю Максимальна кількість балів
Письмове виконання завдань для СРС електронна паперова 01.03.2015- 01.05.2015 Захист виконаних завдань для СРС під час ІКР та за графіком «Дня заочника» 20
За виконання індивідуальних робіт за вибором (обирається один вид завдання)
1.                   Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

2.                   Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою

3.                   Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

4.                   Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою

5.                   Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

паперова 01.03.2015- 01.05.2015 Захист виконаних робіт під час ІКР та за графіком «Дня заочника» 5
Усього балів за виконання поза аудиторних індивідуальних завдань                                                         25
Разом 50

 

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчений ступінь, електронна адреса викладача Кондратюк Ірина Олександрівна, доцент кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, к.е.н., [email protected]
Адреса, телефон та режим роботи кафедри 2-й корпус, аудиторія 43, тел. 371-62-38,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30

та у день заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату Вул.Дегтярівська, 49-г, 2-й корпус університету, ауд.48, тел. 371-62-40,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30, та у день заочника

 

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки

Оцінювання знань студентів з науки “Фінансовий аналіз в бюджетних установах” здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань за 100-бальною шкалою.

Завдання поточного контролю знань студентів навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів (включно),  завдання, що виносяться на екзамен від 0 до 50 балів (включно), максимальна сумарна оцінка — 100 балів.

Система поточного контролю знань здобувачів магістерського рівня освіти заочної форми навчання передбачає оцінювання систематичності й активності роботи на контактних заняттях; виконання завдань модульної контрольної роботи; виконання індивідуальних завдань (Карта СРС).

Карта самостійної роботи студентів (Карта СРС) є основою організації СРС з науки “Фінансовий аналіз в бюджетних установах”. Вона відображає перелік конкретних форм самостійної роботи студента, види навчальних робіт, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої навчальної програми та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

Студенти, що приступають до вивчення науки, на першому занятті мають бути поінформовані викладачем щодо організації самостійної роботи: термінів виконання завдань, кількості балів за кожен вид роботи, часу проведення консультацій, а також отримати докладну інформацію про розміщені на сайті університету методичні матеріали за магістерською програмою «Облік і контроль у секторі загального державного управління», в структуру яких включено перелік завдань для СРС з науки “Фінансовий аналіз в бюджетних установах”, критерії оцінки знань студентів, Карта СРС [http://10.1.1.66].

До відома студентів має бути доведений такий порядок планування та організації самостійної роботи:

 • Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з науки та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту самостійної роботи студента із «Методичних матеріалів за магістерською програмою «Облік і контроль у секторі загального державного управління, в структуру яких включено перелік завдань для СРС з науки “Фінансовий аналіз в бюджетних установах”, що розміщені на сайті університету, та обирає індивідуальні завдання.
 • Поточні консультації студентів з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з деяких видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.

У табл. 8.2 наведено шкалу оцінювання за певний вид робіт на  контактному занятті, диференційованого відповідно до рівня знань студентів.

Таблиця 8.2

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

1 1 0
2 2 1 1 0
3 3 2 1 0

 

За шкалою 1 – 0 оцінюється робота студента на семінарі – розгорнутій бесіді та міні — семінарі.

 • В 1 бал оцінюється активна участь студента в обговоренні питань, передбачених темою контактного заняття, за якої студент демонструє високий рівень обізнаності з теоретичними аспектами організації обліку в банках та організації технології облікового процесу в банках; також 1 бал студент може отримати за активну участь в обговоренні питань, передбачених темою контактного заняття, та надання в цілому правильних відповідей (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо методики та організації фінансового аналізу в бюджетних установах;
 • 0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання, а також за надання неправильних відповідей на теоретичні питання.

За шкалою 1 – 0 оцінюється робота студента на семінарі – вирішенні ситуаційних вправ (у тому числі міні — кейс).

 • В 1 бал оцінюється участь у роботі, за якої студент демонструє відмінний рівень знань теоретичного матеріалу, правильне розв’язання практичних завдань (завдань міні – кейсу, якщо це передбачено Картою СРС) 1 бал студент може отримати також за активну участь у роботі на занятті за умови правильних, в цілому, відповідей на теоретичні питання, у яких допущені незначні помилки, вірного розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками) (завдань міні – кейсу, якщо це передбачено Картою СРС);
 • 0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання, а також за надання неправильних відповідей на теоретичні питання, не вірне розв’язання практичних завдань (завдань міні – кейсу, якщо це передбачено Картою СРС).

За шкалою 2 – 1 – 0 оцінюється робота студента на семінарі – «мозковому штурмі».

 • В 2 бали оцінюється відповідь студента, яка демонструє його обізнаність з проблемними аспектами фінансового аналізу бюджетних установ, що потребують розв’язання, та містить конкретні пропозиції щодо оптимізації організації праці облікового персоналу банку;
 • 1,5 бала;
 • 1 бал студент може отримати за активну участь в обговоренні проблемних аспектів організаційної побудови апарату облікової служби банку, та надання в цілому слушних пропозицій (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо вирішення проблемних питань та за участь в обговоренні проблемних аспектів фінансового аналізу бюджетних установ, що супроводжується помилковими твердженнями, за умови демонстрації розуміння основ фінансового аналізу бюджетних установ;
 • 0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання, а також за надання неправильних відповідей на теоретичні питання.

За шкалою 3 – 2 – 1 – 0 оцінюється виконання студентом завдань ділової гри.

 • В 3 бали оцінюється правильне і повне розв’язання всіх передбачених діловою грою завдань;
 • 2 бали студент може отримати за в цілому правильне і повне розв’язання передбачених діловою грою завдань, за наявності несуттєвих помилок у вирішенні одного із завдань;
 • 1 бал студент може отримати за умови правильного вирішення 50% завдань ділової гри;
 • 0 балів студент може отримати за неправильне розв’язання більшості завдань ділової гри.

Отже, за систематичність і активність роботи на 12 контактних заняттях з науки “Фінансовий аналіз бюджетних установ” студент – заочник може отримати максимально 15 балів відповідно до карти СРС.

 

При виконанні модульних завдань оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, набуті студентами після опанування певного модуля.

З науки ”Фінансовий аналіз бюджетних установ” передбачений 1 модульний контроль, за який студент може отримати максимально 10 балів. Оцінка результатів модульного контролю проводиться за шкалою 10 – 8 – 6 — 0 балів.

Виконання модульної контрольної роботи оцінюється в 10 балів за умови, коли студент виклав у роботі повну та аргументовану письмову відповідь. Така відповідь має свідчити про глибоку обізнаність студента з теоретичними та практичними положеннями, які розкривають сутність питання, зокрема відповідь повинна містити повністю правильне розв’язання всіх завдань модульного контролю і викладення аналітичних висновків.

Оцінки в 8 балів заслуговує виконана модульна контрольна робота, в якій в цілому правильно вирішені всі завдання, але допущені несуттєві помилки при їх розв’язанні.

Оцінки в 6 балів заслуговує виконана модульна контрольна робота, яка відзначається недоліками щодо повноти (правильно виконано 50% завдань), обґрунтованості та логіки викладення матеріалу, а саме містить суттєві помилки, допущені при розв’язанні практичних завдань або відсутність самостійних висновків.

Крім наведених недоліків, зниженню оцінки сприяє порушення логіки викладення матеріалу а також орфографічні помилки.

Відповідь вважається незадовільною (0 балів), коли виклад матеріалу відзначається безсистемністю, не розкриває сутності питання, містить грубі помилки та нерозв’язані практичні завдання, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з науки “Фінансовий аналіз бюджетних установ” .

 

Таким чином, за виконання всіх завдань модульного контролю студент – заочник може отримати максимально 10 балів.

Отже, разом за систематичну та активну роботу на контактних заняттях під час сесії та за виконання модульних (контрольних) робіт) студент – заочник може отримати не більше 25 балів.

 

За виконання індивідуальних завдань у міжсесійний період студент заочник може отримати максимально 25 балів.

При формуванні оцінки за письмове виконання завдань для СРС, які виконуються студентом заочної форми навчання в міжсесійний період, враховуються бали за виконані завдання (максимально 5), бали за захист виконаних завдань (максимально 15) та бали за виконані індивідуальні роботи (максимально 5).

За шкалою 5 – 4 – 3 – 0 оцінюється Звіт про письмове виконання студентом завдань для СРС, надісланий засобами електронної пошти із використанням ресурсу дистанційного навчально-методичного комплексу з науки “Організація бухгалтерського обліку в банках”  (Web CT):

 • В 5 балів оцінюється правильне і повне розв’язання всіх передбачених Картою СРС завдань, та надання обґрунтованих письмових пропозицій щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з технологією облікового процесу в банку;
 • 4 бали студент може отримати за правильне вирішення 75% завдань для СРС, та надання в цілому слушних пропозицій (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з фінансовим аналізом в бюджетних установах;
 • 3 бали студент може отримати за правильне вирішення 50% завдань для СРС, за умови демонстрації розуміння основ організації та фінансового аналізу в бюджетних установах;
 • 0 балів студент може отримати за не вірне розв’язання більшості завдань для СРС.
 • Картою СРС передбачено чотири завдання, які студенти повинні обов’язково захистити під час ІКР. Під час захисту за кожне виконане завдання студент може отримати 5 балів за умови надання правильної і повної відповіді на поставлені викладачем запитання; 0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання, а також за надання неправильних відповідей на теоретичні питання, не вірне розв’язання завдань для СРС.
 • В 5 балів оцінюється правильне і повне розв’язання всіх передбачених Картою СРС завдань, та надання обґрунтованих письмових пропозицій щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з технологією облікового процесу в банку;
 • 4 бали студент може отримати за правильне вирішення 75% завдань для СРС, та надання в цілому слушних пропозицій (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з фінансовим аналізом в бюджетних установах;
 • 3 бали студент може отримати за правильне вирішення 50% завдань для СРС, за умови демонстрації розуміння основ організації та фінансового аналізу в бюджетних установах;
 • 0 балів студент може отримати за не вірне розв’язання більшості завдань для СРС.

Таким чином, за результатами захисту завдань для СРС студент може максимально отримати 15 балів.

Виконання і захист під час ІКР додаткового індивідуального завдання дає можливість студенту заочної форми навчання отримати 5 балів. Для цього необхідно обрати вид індивідуального завдання з переліку, наведеного у Карті СРС (кожне з індивідуальних завдань оцінюється в 5 балів).

Картою СРС з науки “Фінансовий аналіз в бюджетних установах”  передбачено такий перелік видів індивідуальних завдань:

 • Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою;
 • Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою;
 • Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою;
 • Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою;
 • Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою.

 

Тематику індивідуальних завдань студент погоджує з викладачем. Студент може обрати тему індивідуального завдання, безпосередньо пов’язану з темою магістерської дипломної роботи, якщо нею передбачено розкриття організаційних та методичних аспектів фінансового аналізу в бюджетних установах.

Зокрема, студент може написати аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою на обрану тему, або підготувати доповідь на тему, пов’язану з фінансовим аналізом в банках, і взяти участь у науково-практичній конференції. Або студент може скласти аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою , чи виконати переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 50 балів.

Результати поточного контролю (що не можуть перевищувати 50 балів) знань студентів-заочників заносяться до відомості обліку поточної і підсумкової успішності. Попередньо формування підсумкового балу відображається в Електронному журналі обліку успішності студентів. Оцінювання з певних видів робіт може проводитись як на кожному   занятті, так і об’єднувати кілька занять. В Електронний журнал виставляються виключно цілі числа. Спочатку виставляється бал за кожен вид СРС (окремою колонкою), і врешті підсумковий бал, відповідно до Карти самостійної роботи студента.

Порядок підсумкового контролю знань студентів

Підсумковий контроль знань студентів заочної форми навчання здійснюється за результатами письмового екзамену.

Кожний екзаменаційний білет для заочної форми навчання містить п’ять питань.

Відповідь на кожне питання оцінюється за шкалою 0 6 – 8 – 10 балів. Максимально можлива сума балів за екзамен для студентів заочної форми навчання становить 50 балів.

У процесі письмового іспиту студенту не дозволяється користуватися допоміжними матеріалами: навчально-методичними посібниками, підручниками, словниками, довідниками.

Відповідь на екзаменаційне питання оцінюється в 10 балів (відмінний рівень знань) за умови, коли студент виклав у роботі повну та аргументовану письмову відповідь. Така відповідь має свідчити про глибоку обізнаність студента з теоретичними та практичними положеннями, які розкривають сутність питання, зокрема відповідь повинна містити:

 • розгорнутий та вичерпний виклад суті та змісту теоретичного питання;
 • повне розв’язання практичного завдання і викладення аналітичних висновків;
 • критичну оцінку діючої організації та методики фінансового аналізу в бюджетних установах та зазначення напрямів її подальшого вдосконалення;
 • уміння використовувати знання сучасних методів, засобів, процедур для формування методичного інструментарію фінансового аналізу в бюджетних установах.

Оцінки в 8 балів (добрий рівень знань) заслуговує відповідь, яка є досить повною та обґрунтованою, логічно викладеною, але містить такі недоліки:

 • часткові недоліки в розкритті змісту теоретичного питання;
 • несуттєві помилки, допущені при розв’язанні практичних завдань.

Оцінки в 6 балів (задовільний рівень знань) заслуговує відповідь, яка відзначається недоліками щодо повноти, обґрунтованості та логіки викладення матеріалу, а саме:

 • містить суттєві недоліки в розкритті змісту теоретичного питання;
 • відзначається недостатньою обізнаністю студента з основними питаннями організації та методики фінансового аналізу в бюджетних установах;
 • містить суттєві помилки, допущені при розв’язанні практичних завдань або відсутність самостійних висновків.

Крім наведених недоліків, зниженню оцінки сприяє порушення логіки викладення матеріалу а також орфографічні помилки.

Відповідь вважається незадовільною (0 балів – незадовільний рівень знань), коли виклад матеріалу відзначається безсистемністю, не розкриває сутності питання, містить грубі помилки та нерозв’язані практичні завдання, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з науки “Фінансовий аналіз в бюджетних установах” .

У разі, коли відповіді студента оцінені в цілому за іспит менше, ніж у 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту (тобто 0 балів) та незадовільну загальну підсумкову оцінку. Загальна підсумкова оцінка формується лише за результатами поточного контролю (від 0 до 50 балів).

Загальна підсумкова оцінка складається з суми балів за результатами поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на екзамен. Незалежно від форми навчання загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів. До заліково-екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати в балах поточного контролю та іспиту (загальна підсумкова оцінка). Загальна оцінка формується у такому порядку:

 

 Оцінка за шкалою ECTC Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ Оцінка за національною шкалою
A 90—100 5 (відмінно)
B 80-89 4 (добре)
C 70-79 4 (добре)
D 66-69 3 (задовільно)
E 60-65 3 (задовільно)
FX 2159 2 (незадовільно з можливістю повторного складання)
F 0—20 2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням науки)

 

6.3. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН

 1. За даними таблиці:
 • вивчити склад основних засобів;
 • визначити їхню вартість і її зміну на кінець року порівняно з початком року;
 • зробити висновки щодо ефективності зміни структури основних засобів;
 • розрахувати коефіцієнт зносу основних засобів;
 • запропонувати заходи щодо поліпшення складу і структури основних засобів.

 

Група основних засобів На початок року, тис. грн На кінець року, тис. грн
Будівлі 40216,5 40216,5
Споруди 180,6 170,4
Машини та обладнання 7200,0 7320,0
Транспортні засоби 270,2 280,9
Інструменти, господарчий інвентар 940,0 720,0
Бібліотечні фонди 98,6 111,3
Знос основних засобів 10 825,0 11 049,0

 

 1. За наведеними в таблиці даними:
 • визначити загальну перевитрату (економію) матеріалів, а також за окремими їх видами;
 • розрахувати вплив зміни кількісного та якісного факторів на загальну зміну результативного показника (витрати матеріалів у вартісному вимірі);
 • зробити необхідні висновки щодо підвищення рівня ефек­тивності використання матеріалів.
Показник План Звіт Норма витрат на 1м2 Фактичні витрати матеріалів Ціна матеріалу за одиницю, грн.
Ремонт стін, м2

Витрати матеріалів:

вапно, кг

пісок, м3

крейда, кг

фарба-емаль, кг

50

 

49

 

 

1,4

0,1

0,5

0,2

 

80,5

5,2

29,0

19,0

 

15,0

127,0

18,0

27,0

 

6.4. ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №

 1. Аналіз факторів утримання обсягу послуг установи (галузі).
 2. Аналіз балансу використання робочого часу.
 3. За наведеними даними проаналізувати показники активності читацького колективу бібліотеки і зробити необхідні висновки.
Показники За минулий рік За звітний рік
Загальна кількість книговидач 100 500 150 000
Загальна кількість відвідувань 50 000 55 000
Загальна кількість читачів 500 550

 

 1. За даними таблиці:
 2. вивчити склад основних засобів;
 3. визначити їхню вартість і її зміну на кінець року порівняно з початком року;
 4. зробити висновки щодо ефективності зміни структури основних засобів;
 5. розрахувати коефіцієнт зносу основних засобів;
 6. запропонувати заходи щодо поліпшення складу і структури основних засобів.
Група основних засобів На початок року, тис. грн На кінець року, тис. грн
Будівлі 40216,5 40216,5
Споруди 180,6 170,4
Машини та обладнання 7200,0 7320,0
Транспортні засоби 270,2 280,9
Інструменти, господарчий інвентар 940,0 720,0
Бібліотечні фонди 98,6 111,3
Знос основних засобів 10 825,0 11 049,0

 

 1. За наведеними в таблиці даними:
 2. визначити загальну перевитрату (економію) матеріалів, а також за окремими їх видами;
 3. розрахувати вплив зміни кількісного та якісного факторів на загальну зміну результативного показника (витрати матеріалів у вартісному вимірі);
 4. зробити необхідні висновки щодо підвищення рівня ефек­тивності використання матеріалів.
Показник План Звіт Норма витрат на 1м2 Фактичні витрати матеріалів Ціна матеріалу за одиницю, грн.
Ремонт стін, м2

Витрати матеріалів:

вапно, кг

пісок, м3

крейда, кг

фарба-емаль, кг

50

 

49

 

 

1,4

0,1

0,5

0,2

 

80,5

5,2

29,0

19,0

 

15,0

127,0

18,0

27,0

 

 1. 7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА (ОСНОВНА І ДОДАТКОВА)

Основна література

 1. Болюх М. А., Заросило А. П. Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2006. — 344 с.
 2. Бухгалтерський облік і контроль у контексті Бюджетного кодексу України [Текст] : навч. посібник / [С. В. Свірко, І. О. Кондратюк, О. О. Дорошенко та ін.] ; Академія фінансового управління. — К. : ДННУ АФУ, 2012. — 944 с. — (Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, навчання / голов. ред. серії Т. І. Єфименко) Облік та аналіз діяльності бюджетних установ : монографія / С. О. Левицька. — Рівне : УДУВГП, 2004. — 233 с.
 3. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах, державне замовлення та державні закупівлі. Інтегрований комплекс : Навч. посібник / В. Т. Александров. — К. : АВТ, 2004. — 593 с.
 4. Управлінський облік і аналіз у бюджетних установах [Электронный ресурс] : практикум / С. В. Свірко [та ін.]. ; за заг. ред. С. В. Свірко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». — К. : КНЕУ, 2013. – 231.
 5. Управлінський облік і аналіз у бюджетних установах [Электронный ресурс] : практикум / С. В. Свірко [та ін.] ; за заг. ред. С. В. Свірко ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». — Електрон. текстові дані. — Київ : КНЕУ, 2013. — 231, [1] с. — Електрон. видання.

Додаткова література

 1. Атамас П. Й. Основи обліку в бюджетних установах : Навч. посібник / П. Й. Атамас. — 2-е вид., переробл. і допов. — К. : Центр навчальної літератури, 2005. — 288 с.
 2. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : Навчальний посібник / ред. Ф. Ф. Бутинець. — Житомир : Рута, 2004. — 447 с.
 3. Джога, Роман Теодорович. Облік у бюджетних установах : підручник / Р. Т. Джога, Л. М. Сінельник, М. В. Дунаєва ; за ред. Р. Т. Джоги. — К. : КНЕУ, 2006. — 477 с. — (До 100-річчя Київського національного економічного університету).
 4. Канєва, Т. В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : Навч. посіб. / Т. В. Канєва. — К. : Книга, 2004. — 178 с.
 5. Мельник, Тетяна Григорівна. Облік та аудит діяльності бюджетних установ : навч. посіб. / Т. Г. Мельник ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : Кондор, 2009. — 412 с.
 6. Облік у бюджетних установах : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р. Т. Джога, Л. М. Сінельник, І. О. Кондратюк . — К. : КНЕУ, 2006. — 296 с.
 7. Облік у бюджетних установах : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / І. Д. Ватуля, М. І. Ватуля, З. М. Левченко, Ю. О. Романченко ; М-во освіти і науки України, Полтавська держ. аграрна академія. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 368 с.
 8. Свірко, С. В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах : Навчальний посібник / С. В. Свірко. — К. : КНЕУ, 2003. — 380 с.
 9. Свірко, Світлана Володимирівна. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: методологія та організація : Монографія / С. В. Свірко. — К. : КНЕУ, 2006. — 243 с.
 10. Чечетов, М. В. Бюджетний менеджмент : навчальний посібник: В 2 ч. / М. В. Чечетов, Н. Ф. Чечетова, А. Ю. Бережна. — Х. : Інжек Ч.2. — 2004. — 445 с.