Аудит та державний фінансовий контроль

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра АУДИТУ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

Проректор з науково-

педагогічної роботи ____________ А.М. Колот

« 03 »  червня  2016р.      

 

 

 

 

2.13. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

до вивчення дисципліни

«Аудит державних фінансів»

магістерської програми

8О06 «Аудит та державний фінансовий контроль»

освітній ступінь магістр

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

спеціалізація (освітня програма) «Облік, аудит та оподаткування»

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри        ____________ О.А. Петрик

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу    ____________ Т.В. Гуть

 

 

 

 

 

Київ 2016

 

 

Укладачі:           Чумакова І. Ю., к.е.н., доцент

Бугай Н.О., к.е.н., доцент

Єрошкіна О.О., к.е.н., доцент

 

 

 

2.13.1.Вступ

 

Підписання та ратифікація Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, знаменує новий віток реформування вітчизняної системи державного фінансового контролю і передбачає обмін інформацією, досвідом та найкращою практикою у цій галузі задля підтримки зусиль України стосовно забезпечення подальшого розвитку цієї системи шляхом її гармонізації з міжнародно-визнаними стандартами (IIA, INTOSAI) та методологіями, а також найкращою практикою ЄС щодо зовнішнього аудиту державних фінансів, внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в державних органах. Розв’язання цих завдань потребує реформування інституту аудиту в системі управління державними фінансами, зміни підходів до методології його здійснення у різних секторах економіки.

Вирішальну роль у цьому процесі відіграватиме прийняття оновленої редакції Закону України «Про Рахункову палату» і постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади» та інших документів, що створюють правове підґрунтя для реалізації реформ у сфері формування надійних систем внутрішнього контролю та зовнішнього аудиту державних фінансів.

Метою дисципліни є опанування студентами теоретичних знань і базових навичок у галузі аудиту державних фінансів (перевірки й оцінки операцій, звітності, діяльності, програм, політики) для забезпечення системи управління державними фінансами (зовнішніх і внутрішніх користувачів) необхідною інформацією щодо законності та ефективності використання бюджетних коштів, державного і комунального майна, інших активів держави, правомірності та результативності функціонування державних органів, бюджетних установ та організацій і суб’єктів господарювання державного сектору; вивчення практичного досвіду аудиторської діяльності органів державного фінансового контролю (Рахункової палати, Державної аудиторської служби України) і державних внутрішніх аудиторів; опанування змісту Міжнародних стандартів аудиту державних фінансів INTOSAI (ISSAI) та Етичного кодексу INTOSAI для аудиторів державного сектору.

Основні завдання дисципліни:

 • засвоєння теоретичних засад функціонування аудиту в системі управління державними фінансами, розуміння його значення, задач і тенденцій розвитку у сучасних умовах та правові засади здійснення в Україні;
 • розуміння основних аспектів методики і техніки проведення аудиту державних фінансів стосовно різних об’єктів, етапів та процедур перевірки й оцінки операцій, звітності, діяльності, програм, політики органів державного сектору;
 • набуття практичних навичок з організації і плануванні фінансового аудиту, аудиту відповідності та аудиту ефективності у сфері державних фінансів та оформлення робочих і підсумкових документів аудитора;
 • набуття необхідних знань та практичних навичок щодо використання результатів аудиту державних фінансів та виконання наданих пропозицій в процесі прийняття управлінських рішень у сфері державних фінансів, організації взаємодії аудиторів та органів і підрозділів з аудиту і керівників різних рівнів і ланок державного управління.

Предмет дисципліни охоплює принципи організації і методики аудиту державних фінансів, основні напрями проведення фінансового аудиту, аудиту відповідності та аудиту ефективності на різних рівнях управління державними фінансами.

Опанування дисципліною «Аудит державних фінансів» дозволить сформувати у студентів такі компетентності:

глобальні:

 • знання особливостей і тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку;
 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • бути обізнаним і ставитись з повагою до культурного різноманіття народів;

загальні:

 • здатність до аналізу і синтезу;
 • здатність до організації і планування;
 • засвоєння базових знань з професії;
 • усне і письмове спілкування рідною мовою, а також удосконалення навиків використання іноземної мови фахового спрямування;
 • навики управління інформацією;
 • розв’язання проблем і прийняття рішень із застосуванням креативного підходу;
 • здатність до критики та самокритики, самонавчання;
 • взаємодія (робота в команді), спілкування на професійну тематику;
 • етичні зобов’язання загального і професійного характеру;
 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • дослідницькі навики і уміння;

конкретні професійні компетентності щодо спеціалізованого об’єкта професійної діяльності:

 • знання сутності аудиту державних фінансів, його об’єктів, етапів, процедур;
 • знання організаційних процедур внутрішнього первинного, поточного і підсумкового контролю, а саме:
 • організацію контролю правильності заповнення первинних документів;
 • контролю дотримання вимог законодавства щодо обов’язкових реквізитів електронних і паперових документів;
 • контролю правильності перенесення інформації з первинних документів у підсистему поточного обліку;
 • процедури виправлення помилок;
 • формування робочої документації;
 • узагальнення результатів контролю;
 • формування висновків та пропозицій за результатами контролю;
  • вміння планувати аудиторські дослідження у відповідності до різних завдань, об’єктів та їх виконувати на кожному етапі аудиту державних фінансів;
  • вміння складати робочі програми з аудиту операцій з використання бюджетних коштів, виконання бюджетних програм, фінансово-господарської діяльності організацій державного сектору та їх бухгалтерського обліку і звітності в розрізі конкретних напрямів і завдань аудиту державних фінансів;
  • вміння організовувати процес планування та розвиток у галузі зовнішнього контролю й аудиту державних фінансів і діяльності з внутрішнього аудиту в системі органів державного сектору.

Структурно-логічне місце дисципліни в навчальному процесі підготовки фахівців. Аудит державних фінансів вивчається студентами після опанування комплексу базових загальнотеоретичних економічних і фахових спеціальних дисциплін і наук циклу підготовки бакалаврів з обліку і аудиту, що дає змогу закріпити вже набуті знання і поглибити професійну підготовку магістрів за магістерською програмою «Аудит та державний фінансовий контроль». Оволодіння знаннями з дисципліни «Аудит державних фінансів» базується на попередньому вивченні студентами таких наук, як «Економічна теорія», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік», «Облік в бюджетних установах», «Аудит», «Фінанси», «Господарське законодавство».

Після опанування дисципліною «Державний фінансовий контроль» студент повинен:

знати:

 • теоретичні основи державного аудиту, його цілі, задачі та місце в системі державного фінансового контролю, тенденції розвитку у сучасних умовах;
 • нормативно-правову базу, що регламентує питання методології та організації проведення аудиту державних фінансів в Україні та в інших країнах світу;
 • основні повноваження та функції контролюючих органів і підрозділів, що здійснюють аудит на різних рівнях управління державними фінансами;
 • зміст етапів, фаз і циклів процесу аудиту державних фінансів у відповідності до основних аудиторських завдань та цілей аудиту;
 • основних прийомів і методів для отримання доказів законності використання бюджетних коштів, державного і комунального майна та ефективності управління державними фінансами;
 • основні аспекти організації і методики проведення аудиту державних фінансів, інших видів перевірок щодо різних об’єктів аудиту;

вміти:

 • застосовувати методичні прийоми аудиту державних фінансів з урахуванням поставлених завдань стосовно різних об’єктів і питань аудиту їх фінансово-господарської діяльності;
 • організовувати, планувати та виконувати основні контрольні дії під час проведення інспектування (ревізії), державного фінансового аудиту, інших контрольних заходів на різних об’єктах державного фінансового контролю;
 • узагальнювати й оформляти результати проведення процедур з фінансового аудиту, аудиту відповідності та аудиту ефективності, систематизувати й узагальнювати матеріали аудиту;
 • об’єктивно оцінювати та аналізувати інформацію, отриману за результатами виконання аудиторських завдань, готувати висновки і рекомендації, представляти звіти за результатами аудиторської перевірки відповідності законодавчим та нормативним вимогам, фінансового аудиту і аудиту ефективності.

Сфера реалізації набутих знань з дисципліни «Аудит державних фінансів» у майбутній професії: органи державного фінансового контролю; підрозділи внутрішнього контролю й аудиту міністерств та інших органів виконавчої влади економічного блоку, установ, організацій і підприємств, які належать до сфери їх управління; облікові та фінансово-економічні служби та інші економічні підрозділи державних і комерційних підприємств; аудиторські і консалтингові фірми, аналітичні підрозділи приватних фірм; науково-дослідні фінансові установи.

 

 

2.13.2.Тематичний план дисципліни

 

Назва теми

Кількість годин

Очна форма навчання Заочна форма навчання
Навчальні заняття
СРС
Навчальні заняття
СРС
Лекції Практичні Індивідуальні Контактні Індивідуальні
Тема 1. Суть та предмет аудиту державних фінансів 2 2 2 8 2 2 9
Тема 2. Правові та організаційні засади аудиту державних фінансів 2 2 2 8 2 2 9
Тема 3. Організація аудиту державних фінансів у зарубіжних країнах 2 2 2 8 4 3 9
Тема 4. Методичні засади організації і проведення аудиту державних фінансів 2 2 2 8 2 3 9
Тема 5. Планування, цикл і етапи аудиту державних фінансів 2 3 3 8 4 3 9
Тема 6. Проведення аудиту державних фінансів та оформлення аудиторського звіту (висновку) 2 3 3 10 4 3 9
Тема 7. Використання матеріалів внутрішніх аудиторів під час проведення зовнішнього аудиту державних фінансів 2 2 2 8 4 3 9
Тема 8. Контроль виконання рекомендацій за результатами аудиту державних фінансів 2 2 2 8 2 3 9
Модульний контроль,

години

  2     2    
Підсумковий контроль,
години
Усього: 16 20 18 66 26 22 72
Разом годин:
годин
120 120
кредитів
4 4

 

2.13.3. Зміст дисципліни за темами

 

теми

Назва теми Навчальні елементи

за змістом навчального матеріалу теми

1 Суть та предмет аудиту державних фінансів Виникнення і розвиток аудиту державних фінансів та етапи його становлення в Україні. Поняття, зміст і значення аудиту державних фінансів та його місце у системі державного фінансового контролю. Основні цілі аудиту державних фінансів. Предмет та об’єкти аудиту державних фінансів. Види аудиту державних фінансів.
2 Правові та організаційні засади аудиту державних фінансів Законодавче і нормативно-правове регулювання державного фінансового контролю й аудиту державних фінансів в Україні. Статус і функції Рахункової палати України як вищої аудиторської установи (ВАУ). Основні завдання Державної аудиторської служби України. Повноваження державних внутрішніх аудиторів щодо проведення аудиторських досліджень у секторі управління державними фінансами. Міжнародні та національні стандарти аудиту державних фінансів.
3 Організація аудиту державних фінансів у зарубіжних країнах Моделі організації аудиту державних фінансів у зарубіжних країнах. Основні типи ВАУ країн Євросоюзу та характеристика їх прав, повноважень і функцій. Міжнародні та європейські професійні організації ВАУ (INTOSAI, EUROSAI, Рахункова палата ЄС та ін.). Лімська декларація 1977 року і загальноприйняті принципи аудиту державних фінансів ВАУ. Кодекс етики Міжнародного інституту внутрішніх аудиторів (ІІА).Етичні принципи та норми поведінки зовнішніх і внутрішніх аудиторів під час здійснення професійної діяльності у державному секторі. Кваліфікаційні вимоги до рівня професіоналізму державних аудиторів, їх права, обов’язки та відповідальність. Сертифікація зовнішніх і внутрішніх державних аудиторів.
4 Методичні засади організації і проведення аудиту державних фінансів Методологія контрольної діяльності у сфері державного аудиту. Методи і прийоми виконання процедур фінансового аудиту, аудиту відповідності, аудиту ефективності. Методи вибору тем і об’єктів для проведення фінансового аудиту; методи систематизації даних та їх аналізу під час аудиту ефективності. Аудиторська вибірка. Особливості застосування методів вибіркового дослідження в ході аудиту ефективності, фінансового аудиту, аудиту відповідності або їх поєднання. Критерії і показники оцінки при проведенні аудиту ефективності використання державних коштів. Модель «внесок-продукт-результат» і концепції економічності, ефективності і результативності. Концептуальна основа для здійснення фінансового аудиту у відповідності до ISSAI 100. Критерії оцінки при поєднанні фінансового аудиту з аудитом відповідності та / або аудитом ефективності.
5 Планування, цикл і етапи аудиту державних фінансів Цикл процесу аудиту державних фінансів. Стратегічне та поточне планування й обрання тем для аудиту ефективності й фінансового аудиту. Основні етапи фінансового аудиту. Фази та етапи аудиту ефективності та їх суть. Етапи організації, проведення та використання результатів аудиту ефективності. Підготовка до проведення аудиту ефективності. Вибір проблеми та гіпотез для аудиторського дослідження. Попередні огляди та оцінки в аудиті державних фінансів. Вивчення та оцінка системи внутрішнього фінансового управління і контролю під час аудиту ефективності. Основні елементи системи адміністративного контролю та його відмінність від внутрішнього бухгалтерського контролю. Управлінська відповідальність і підзвітність керівника як об’єкт дослідження під час фінансового аудиту та аудиту відповідності. Визначення й оцінка ризиків та її вплив на характер планування, термінів та обсягів аудиторських процедур. Зміст та типи ризиків у контексті фінансового аудиту, аудиту ефективності, аудиту відповідності. Визначення характеру, часу та обсягу аудиторських процедур. Затвердження складу контрольної групи. Складання програми аудиту за результатами попереднього вивчення об’єкта аудиту.
6 Проведення аудиту державних фінансів та оформлення аудиторського звіту (висновку) Аудиторські докази та процедури аудиту державних фінансів. Поняття доказів в аудиті державних фінансів. Аудиторські докази/факти та їх види. Процес збирання та опрацювання доказів/фактів при проведенні фінансового аудиту, аудиту відповідності, аудиту ефективності. Процедури формування, узагальнення та аналізу аудиторських доказів/фактів. Підготовка результатів, висновків та рекомендацій аудиту державних фінансів. Обговорення висновків і рекомендацій із організацією – об’єктом аудиту. Узагальнення аудиторської документації і формування аудиторського файлу. Типи аудиторських звітів (висновків) та вимоги до їх складання і оформлення. Затвердження і подання аудиторського звіту (висновку) за результатами аудиту. Форми оприлюднення аудиторських звітів (висновків).
7 Використання матеріалів внутрішніх аудиторів під час проведення зовнішнього аудиту державних фінансів Оцінка роботи внутрішнього аудиту в органах державного сектору. Основні завдання і нормативно-правова база внутрішнього аудиту в органах державного сектору. Об’єкти внутрішнього аудиту та підконтрольні суб’єкти. Основні етапи і процедури організації роботи внутрішнього аудиту в органах державного сектору. Порядок використання роботи внутрішнього аудитора під час проведення аудиту державних фінансів. Можливості співпраці внутрішніх і зовнішніх аудиторів у процесі фінансового аудиту та аудиту ефективності органів державного сектору.
8 Контроль виконання рекомендацій за результатами аудиту державних фінансів Контроль та оцінка виконання наданих за результатами аудиту державних фінансів рекомендацій (пропозицій). Форми подальшого моніторингу та контролю за станом виконання наданих пропозицій щодо усунення порушень, помилок та недоліків, встановлених за результатами фінансового аудиту. Форми контролю реалізації пропозицій, наданих за результатами аудиту ефективності. Контроль якості проведеного аудиту державних фінансів. Процедури, які підтверджують наявність та ефективне використання засобів контролю якості під час проведення аудиту і по його завершенні. Управління, нагляд і перевірка як форми поточного контролю аудиту державних фінансів. Цілі і напрями наступного контролю якості аудиту державних фінансів. Внутрішній і зовнішній наступний контроль якості аудиту державних фінансів. Автоматизовані системи контролю якості та їх застосування задля оцінки якості проведеного аудиту державних фінансів.

 

2.13.4. Плани занять

 

2.13.4.1. Плани лекцій

 

лекції

теми

Назва теми Перелік питань,

що вноситься на лекційні заняття

1 1 Суть та предмет аудиту державних фінансів

 

Інноваційні технології навчання, які будуть використовуватися під час лекції – Лекція вступна. Розгляд окремих дискусійних питань. Мультимедіа презентація.

1. Поняття, зміст і значення аудиту державних фінансів.
2. Цілі і задачі аудиту державних фінансів та його місце у системі фінансового контролю України.
3. Класифікація аудиту державних фінансів та співвідношення його видів для цілей управління у державному секторі.
4. Предмет та об’єкти аудиту державних фінансів.
2 2 Правові та організаційні засади аудиту державних фінансів

 

Інноваційні технології навчання, які будуть використовуватися під час лекції – Проблемна лекція. Мультимедіа презентація.

1. Законодавче і нормативно-правове регулювання державного фінансового контролю й аудиту державних фінансів в Україні.
2. Основні завдання і функції контролюючих органів та підрозділів щодо проведення аудиту в секторі управління державними фінансами.
3. Міжнародні стандарти аудиту державних фінансів INTOSAI (ISSAI) та їх характеристика.
4. Міжнародні та національні стандарти внутрішнього аудиту.
3 3 Організація аудиту державних фінансів у зарубіжних країнах

 

Інноваційні технології навчання, які будуть використовуватися під час лекції – Проблемна лекція. Мультимедіа презентація.

1. Моделі організації аудиту державних фінансів у зарубіжних країнах.
2. Міжнародний досвід проведення аудиту ефективності та фінансового аудиту.
3.Міжнародні професійні організації Вищих аудиторських установ (ВАУ).
4. Загальноприйняті міжнародні принципи Вищих аудиторських установ.
5. Етичні норми поведінки та принципи професійної діяльності державних аудиторів.
4 4 Методичні засади організації і проведення аудиту державних фінансів

 

Інноваційні технології навчання, які будуть використовуватися під час лекції – Розгляд окремих дискусійних питань. Мультимедіа презентація.

1. Методологія контрольної діяльності у сфері аудиту державних фінансів.
2. Методи і прийоми аудиту державних фінансів.
3. Аудиторська вибірка та особливості її застосування в аудиті державних фінансів.
4. Стандарти і критерії оцінки при аудиті ефективності використання державних коштів, виконання бюджетних програм та джерела одержання критеріїв.
5. Критерії та джерела їх одержання під час фінансового аудиту / аудиту відповідності.

 

 

 

лекції

теми

Назва теми Перелік питань,

що вноситься на лекційні заняття

5 5 Планування, цикл і етапи аудиту державних фінансів

 

Інноваційні технології навчання, які будуть використовуватися під час лекції – Розгляд окремих дискусійних питань. Мультимедіа презентація.

1. Цикл процесу аудиту, стратегічне та поточне планування аудиту державних фінансів.
2. Основні фази та етапи аудиту ефективності, фінансового аудиту.
3. Підготовка до проведення аудиту ефективності, вибір проблеми та гіпотез для аудиторського дослідження.
4. Попередні огляди та оцінки в аудиті державних фінансів.
5. Оцінка системи внутрішнього фінансового управління і контролю.
6. Аналіз і оцінка суттєвості ризиків під час аудиту ефективності та фінансового аудиту.
7. Складання та оформлення програми аудиту державних фінансів та порядок внесення змін до неї.
6 6 Проведення аудиту державних фінансів та оформлення аудиторського звіту (висновку)

 

Інноваційні технології навчання, які будуть використовуватися під час лекції – Розгляд окремих дискусійних питань. Мультимедіа презентація.

1. Докази в аудиті державних фінансів; види аудиторських доказів та вимоги до них.
2. Джерела та процедури одержання аудиторських доказів/фактів при проведенні фінансового аудиту, аудиту відповідності, аудиту ефективності.
3. Кількісний і якісний аналіз доказів/фактів та отримання аудиторських суджень щодо питань та об’єктів аудиту державних фінансів.
4. Завершення і узагальнення результатів аудиту державних фінансів.
5. Документальне оформлення результатів аудиторської перевірки (ISSAI 100).
6. Аудиторський звіт (висновок) та вимоги до його оформлення.
7. Затвердження, подання та форми оприлюднення аудиторських звітів (висновків) за результатами аудиту державних фінансів.
7 7 Використання матеріалів внутрішніх аудиторів під час проведення зовнішнього аудиту державних фінансів

 

Інноваційні технології навчання, які будуть використовуватися під час лекції – Розгляд окремих дискусійних питань. Мультимедіа презентація.

1. Оцінка роботи внутрішнього аудиту в органах державного сектору.
2. Основні завдання і нормативно-правова база внутрішнього аудиту в органах державного сектору.
3. Основні етапи і процедури організації роботи внутрішнього аудиту в органах державного сектору.
4. Порядок використання роботи внутрішнього аудитора під час проведення аудиту державних фінансів.
5. Відповідальність зовнішнього аудитора, пов’язана з роботою внутрішніх аудиторів, у процесі фінансового аудиту та аудиту ефективності органів державного сектору.

 

 

 

лекції

теми

Назва теми Перелік питань,

що вноситься на лекційні заняття

8 8 Контроль виконання рекомендацій за результатами аудиту державних фінансів

 

Інноваційні технології навчання, які будуть використовуватися під час лекції – Розгляд окремих дискусійних питань. Мультимедіа презентація.

1. Контроль та оцінка виконання наданих за результатами аудиту державних фінансів рекомендацій (пропозицій).
2. Основні елементи дотримання якості відповідно до ISSAI 40.
3. Управління, нагляд і перевірка як форми поточного контролю аудиту державних фінансів.
4. Цілі і напрями наступного контролю якості аудиту державних фінансів.
5. Внутрішній і зовнішній наступний контроль якості аудиту державних фінансів.

 

 

 

 

 

2.13.4.2. Плани семінарських (практичних) занять очної форми навчання

 

Навчальним планом підготовки магістрів зі спеціальності 8.070701 за програмою «Аудит та державний фінансовий контроль» для студентів очної форми навчання передбачено проведення семінарських (практичних) занять з дисципліни «Аудит державних фінансів». Основною метою практичних занять є детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень дисципліни «Аудит державних фінансів» і формування вмінь та навичок їх практичного застосування у формі практичних завдань завдяки організації викладачем дискусії навколо попередньо визначених питань, до яких студенти готують тези виступів (презентації) на підставі індивідуально виконаних завдань.

Проведення семінарських занять передбачає:

 • засвоєння теоретичного матеріалу за підручником: Аудит : підручник / [О. А. Петрик, В. О. Зотов, Б. В. Кудрицький та ін.] ; за заг. ред. проф. О. А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2015. – 498 с. (розділ 14)[24].
 • систематизація змісту нормативно-правових документів, які регламентують аудит державних фінансів, наведених у п. 9 робочої програми.
 • опрацювання виконання конкретних практичних ситуацій і завдань за:

3.1) Аудит : практикум / [О. А. Петрик, В. О. Зотов, Б. В. Кудрицький, І. Ю. Чумакова та ін.]. – К.: КНЕУ, 2011. – 364 с. (розділ 14) [25];

3.2) Дікань, Л. В. Державний аудит : навч. посіб. / Л. В. Дікань, Ю. О. Голуб, Н. В. Синюгіна. – К. : Знання, 2011. – 503 с.[27].

Орієнтовний зміст семінарських (практичних) занять для студентів очної форми навчання наведений нижче.

 

Заняття № 1

Форма самостійної роботи студента Попередня підготовка з визначених питань
Вид заняття Семінар-дискусія з елементами аналізу; презентація
Тема заняття Суть та предмет аудиту державних фінансів. Правові та організаційні засади аудиту державних фінансів (теми № 1-2 п. 3 робочої програми)
Завдання Опрацювання лекційного матеріалу; обговорення питань винесених на самостійне опрацювання за темами №№ 1, 2 ( домашнє завдання №1,2 (п.5.1.1 робочої програми)).
Результат (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення заняття) Засвоєння основних засад щодо складових системи державного фінансового контролю і аудиту в Україні; розкриття основних етапів становлення та розвитку аудиту державних фінансів в Україні; вміння характеризувати види аудиту державних фінансів виходячи з його класифікаційних ознак, а також визначати специфічні риси видів аудиту державних фінансів; розуміння значення застосування аудиту у державному секторі та надання обґрунтувань необхідності вдосконалення контрольних процедур; ознайомлення зі структурою та принципами Міжнародних стандартів INTOSAI; розуміння змісту рівнів стандартів аудиту INTOSAІ та їх категорій; набуття навичок з ведення дискусії та роботи в колективі, розвиток критичного та аналітичного мислення; вдосконалення навичок щодо проведення пошуково-аналітичної роботи та ефективного доведення до аудиторії отриманих результатів.
Порядок і форма оцінювання та контролю знань Максимальна кількість балів − 6 (4 бали за підготовку і виступ із презентацією; 2 бали за вирішення проблемних завдань і участь у дискусії з їх обговорення)
Інформаційно-методичне забезпечення заняття 1. Лекційний матеріал за темами №№ 1,2;

2. Опрацювання теоретичного матеріалу за темами № 1-2 підручників [24, С. 454-475; 27, С. 48-112].

3. Рекомендована література [25-26, 28-30]п. 9 робочої програми.

4. Нормативні документи [1-6, 10-11]п. 9 робочої програми

 

Назва теми Перелік теоретичних питань,

що виносяться на заняття

Зміст семінарських

(практичних) занять

Суть та предмет аудиту державних фінансів. 1. Поняття, зміст, значення, мета, завдання аудиту державних фінансів. Опрацювання теоретичних питань, що виносяться на семінарське (практичне) заняття

Проведення дискусії щодо:

— розуміння теоретичних засад аудиту державних фінансів;

— критичного аналізу діючої нормативної бази аудиту державних фінансів;

— порівняння завдань та функцій контролюючих органів, що проводять аудит у секторі управління державними фінансами;

— визначення спільних та відмінних рис щодо міжнародних та національних стандартів аудиту.

Практичні завдання за варіантами, наданими викладачем [25, С. 353-354; 27, С.77-81, 90-93].

2. Місце аудиту державних фінансів у системі фінансового контролю України.
3. Предмет, об’єкт та класифікація аудиту державних фінансів.
Правові та організаційні засади аудиту державних фінансів 4. Характеристика системи нормативно-правового регулювання аудиту державних фінансів в Україні..
5. Основні завдання та функції контролюючих органів та підрозділів щодо проведення аудиту в секторі управління державними фінансами.
6. Характеристика міжнародних стандартів державного аудиту INTOSAI (ISSAI).
7. Огляд національних стандартів аудиту для державного сектору.

 

 

Заняття № 2

Форма самостійної роботи студента Попередня підготовка з визначених питань
Вид заняття Міні-кейс
Тема заняття Організація аудиту державних фінансів у зарубіжних країнах (тема № 3 п. 3 робочої програми)
Завдання Опрацювання лекційного матеріалу; обговорення проблемних ситуацій (домашнє завдання № 3 (п. 5.1.1 робочої програми))
Результат (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення заняття) Набуття навичок із застосування організаційних моделей та схем аудиту державних фінансів у зарубіжних країнах; вмінь щодо міжнародного досвіду проведення аудиту ефективності та фінансового аудиту, принципів побудови діяльності ВОФК, а також спільних та відмінних рис внутрішнього та зовнішнього державного фінансового контролю і аудиту у зарубіжних країнах; знань щодо етичних норм та принципів професійної діяльності державних аудиторів і проведення оцінки застосування даних норм в органах державного фінансового контролю; набуття вмінь стосовно розрізнення статусу та завдань міжнародних контрольних органів; розвиток критичного мислення; комунікативна практика; вміння проводити аналіз міждисциплінарного характеру; розв’язання практичних проблем; спілкування на професійну тематику
Порядок і форма оцінювання та контролю знань Максимальна кількість балів − 8 (5 балів за вирішення завдань міні-кейсу та їх захист у ході заняття; 3 бали – за вирішення проблемних завдань і участь у дискусії з їх обговорення)
Інформаційно-методичне забезпечення заняття 1. Лекційний матеріал за темою № 3;

2. Опрацювання теоретичного матеріалу за темою № 3 підручників [24, С. 468-473; 27, С. 38-53].

3. Рекомендована література: основна [25-26, 28-30]; додаткова [17-19, 21, 24, 29-30] п. 9 робочої програми.

4. Нормативні документи: основна [7]; додаткова [2] п. 9 робочої програми

 

Назва теми Перелік теоретичних питань,

що виносяться на заняття

Зміст семінарських

(практичних) занять

Організація аудиту державних фінансів у зарубіжних країнах 1. Основні риси найбільш розповсюджених у зарубіжних країнах моделей організації аудиту державних фінансів.. Опрацювання проблемних ситуацій і вирішення ситуаційних вправ за варіантами, наданими викладачем.

На основі аналізу даних, наведених у варіантах, навести перелік кваліфікаційних вимог і навичок, якими повинен володіти державний аудитор під час проведення аудиту в секторі державного управління. Скласти схеми організації державного аудиту у зарубіжних країнах.

Практичні завдання за варіантами, наданими викладачем [25, С. 354-355; 27, С. 54-58].

2. Досвід проведення аудиту ефективності та фінансового аудиту в зарубіжних країнах.
3. Роль міжнародних організацій Вищих аудиторських установ (ВАУ) в аудиті державних фінансів.
4. Загальноприйняті міжнародні принципи Вищих аудиторських установ (ВАУ).
5. Характеристика принципів та норм професійної етики державних аудиторів та роль Лімської декларації у їх формуванні.

Заняття № 3

Форма самостійної роботи студента Самостійне опрацювання матеріалу
Вид заняття Дискусія з елементами аналізу; презентація
Тема заняття Методичні засади організації і проведення аудиту державних фінансів (тема № 4п. 3 робочої програми)
Завдання Аналіз конкретних виробничих ситуацій та підготовка письмового звіту (домашнє завдання № 4 (п. 5.1.1 робочої програми) та індивідуальне завдання № 1 (п. 5.1.2. робочої програми)
Результат (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення заняття) З’ясування суті основних методів оцінки законності, ефективності та доцільності використання бюджетних коштів та організаційно-методичних аспектів аудиту державних фінансів; набуття практичних навичок щодо визначення стандартів та критеріїв оцінки ефективності при проведенні аудиту ефективності, фінансового аудиту та аудиту відповідності; вміння визначати складові частини моделі «внесок — продукт — результат»; розкриття вимог до визначення результативних показників бюджетної програми; розвиток критичного мислення; комунікативна практика; вміння проводити аналіз міждисциплінарного характеру; набуття навичок щодо вирішення проблемних питань і спілкування на професійну тематику.
Порядок і форма оцінювання та контролю знань Максимальна кількість балів − 9 (2 бали за письмове виконання домашнього завдання, 2 бали за вирішення ситуаційних вправ; 5 балів – за виконання і захист письмового звіту з завдання під час ІКР)
Інформаційно-методичне забезпечення заняття 1.Опрацювання теоретичного матеріалу за темою 4 підручника [24, С. 474-477; 27, С.114-134].

2. Вирішення ситуаційних завдань за вибором викладача.

3. Рекомендована література [25-26, 28-30]п. 9 робочої програми.

4. Нормативні документи [14, 16, 17, 19]п. 9 робочої програми.

 

Назва теми Перелік теоретичних питань,

що виносяться на заняття

Зміст семінарських

(практичних) занять

Методичні засади організації і проведення аудиту державних фінансів 1. Методологія контрольної діяльності у сфері аудиту державних фінансів. Опрацювання проблемних ситуацій і вирішення ситуаційних вправ за варіантами, наданими викладачем.

За наведеними в ситуаціях і практичних завданнях даними потрібно скласти план для аналітичного огляду і визначити стандарти для аудиторської оцінки державних фінансів, розробити ключові критерії, за якими можна оцінити ефективність і результативність використання бюджетних коштів і виконання державних програм. Оцінити ефективність діяльності у державному секторі за встановленими критеріями і показниками.

Практичні завдання за варіантами, наданими викладачем [25, С. 340, 342; 27, С. 132-134].

2.Методи і прийоми, що застосовуються при виконанні процедур аудиту ефективності, відповідності та фінансового аудиту.
3. Сутність аудиторської вибірки та особливості застосування в аудиті державних фінансів.
4.Стандарти і критерії оцінки при аудиті ефективності використання державних коштів, виконання бюджетних програм та джерела одержання критеріїв.
5.Критерії оцінки та джерела їх одержання під час фінансового аудиту / аудиту відповідності.

Заняття № 4

Форма самостійної роботи студента Попередня підготовка з визначених питань
Вид заняття Семінар-розв’язання проблемних завдань
Тема заняття Планування, цикл і етапи аудиту державних фінансів(тема № 5 п. 3 робочої програми)
Завдання Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання ситуаційних завдань (домашнє завдання № 5 (п. 5.1.1 робочої програми) та індивідуальне завдання № 2 (п. 5.1.2 робочої програми)).
Результат (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення заняття) З’ясування основних організаційно-методичних аспектів щодо основних етапів аудиту ефективності, фінансового аудиту й аудиту відповідності; набуття навичок з підготовки конкретних пропозицій щодо планування, визначення характеру, часу і обсягу аудиторських процедур за різними проблемами та гіпотезами аудиторського дослідження, вивчення та оцінки системи внутрішнього фінансового управління і контролю й управлінської підзвітності (під час фінансового аудиту та аудиту відповідності), ризиків та їх впливу на аудиторський висновок; розвиток критичного мислення; комунікативна практика; вміння проводити аналіз міждисциплінарного характеру; набуття навичок із застосування попередньо набутих теоретичних знань для розв’язання практичних проблем аудиту державних фінансів.
Порядок і форма оцінювання та контролю знань Максимальна кількість балів − 9 (2 бали за письмове виконання домашнього завдання, 2 бали за підготовку конкретних пропозицій щодо розв’язання ситуаційних завдань, 5 балів – за виконання і захист письмового звіту з завдання під час ІКР)
Інформаційно-методичне забезпечення заняття 1.Опрацювання теоретичного матеріалу за темою 5 підручника [24, С. 474-481; 27, С.120-124, 136-145].

2. Вирішення ситуаційних завдань за вибором викладача.

3. Рекомендована література [25-26, 28-30]п. 9 робочої програми.

4. Нормативні документи [14-21]п. 9 робочої програми.

 

Назва теми Перелік теоретичних питань,

що виносяться на заняття

Зміст семінарських

(практичних) занять

Планування, цикл і етапи аудиту державних фінансів 1. Цикл процесу аудиту державних фінансів та його планування. Обговорення теоретичних питань за темою заняття та розгляд виконаного домашнього завдання.

За наведеними у навчальному завданні даними побудувати логічну схему проведення аудиту державних фінансів; визначити тему, об’єкти, проблему та гіпотези аудиторського дослідження; скласти план аудиту ефективності виконання бюджетної програми (функції).

Підготовка конкретних пропозицій щодо вирішення ситуаційних завдань за варіантами, наданими викладачем [25, С. 340-345; 27, С. 129-132, 149-152].

2. Організаційно-методичні аспекти проведення основних етапів аудиту ефективності та фінансового аудиту.
3. Підготовка до проведення аудиту, попередній огляд та оцінка системи внутрішнього управління і контролю.
4. Аналіз та оцінка типів ризиків під час аудиту відповідності, аудиту ефективності та фінансового аудиту.
5. Визначення часу та обсягу аудиторських процедур.
6. Складання програми аудиту державних фінансів за результатами попереднього вивчення об’єкта аудиту.

Заняття № 5

Форма самостійної роботи студента Попередня підготовка з визначених питань
Вид заняття Семінар-вирішення ситуаційних вправ; презентація
Тема заняття Проведення аудиту державних фінансів та оформлення аудиторського звіту (висновку) (тема № 6 п. 3 робочої програми).
Завдання Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання ситуаційних завдань (домашнє завдання № 6 (п. 5.1.1 робочої програми) та індивідуальне завдання № 3 (п. 5.1.2 робочої програми))
Результат (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення заняття) З’ясування основних організаційно-методичних аспектів щодо проведення аудиту ефективності, фінансового аудиту й аудиту відповідності та оформлення аудиторського звіту (висновку); набуття навичок з оцінки існуючої облікової політики, достатності доказів/фактів задля формування аудиторського висновку, складання аудиторської документації, формування аудиторських доказів задля підготовки висновків та рекомендацій за результатами фінансового аудиту, аудиту відповідності та аудиту ефективності; комунікативна практика; вміння проводити аналіз міждисциплінарного характеру; набуття навичок із застосування попередньо набутих теоретичних знань з обліку для розв’язання практичних проблем контролю; розвиток критичного та аналітичного мислення; набуття навичок з ведення дискусії
Порядок і форма оцінювання та контролю знань Максимальна кількість балів − 10 (2 бали за підготовку і виступ із презентацією, 2 бали за усну відповідь, 1 бал за підготовку конкретних пропозицій щодо розв’язання ситуаційних вправ; 5 балів – за виконання і захист письмового звіту з завдання під час ІКР)
Інформаційно-методичне забезпечення заняття 1.Опрацювання теоретичного матеріалу за темою 6 підручника [24, С. 481-488; 27, С.141-145, 230-233, 277-278, 289-313].

2. Вирішення ситуаційних завдань за вибором викладача.

3. Рекомендована література [25-26, 28-30]п. 9 робочої програми.

4. Нормативні документи [14-21]п. 9 робочої програми.

 

Назва теми Перелік теоретичних питань,

що виносяться на заняття

Зміст семінарських

(практичних) занять

Проведення аудиту державних фінансів та оформлення аудиторського звіту (висновку) 1. Поняття доказів в аудиті державних фінансів. Попередня підготовка з визначених теоретичних питань, що виносяться на семінарське (практичне) заняття, та розгляд виконаного домашнього завдання. За наведеними в ситуаціях і практичних завданнях даними потрібно визначити рівень надійності аудиторських доказів і розподілити їх за рівнем надійності, визначити джерела одержання аудиторських доказів, процедури збору, опрацювання та узагальнення інформації про результати фінансового аудиту, аудиту відповідності, аудиту ефективності. За отриманими результатами узагальнити відповідну аудиторську документацію і сформувати згідно вимог аудиторський звіт (висновок) [25, С. 340-345, 355-356; 27, С. 129-132, 149-152].
2. Джерела та процедури збору й обробки доказів/фактів при проведенні фінансового аудиту, аудиту відповідності, аудиту ефективності.
3. Узагальнення результатів, підготовка висновків та рекомендацій аудиту державних фінансів.
4. Типи аудиторських звітів (висновків) за результатами фінансового аудиту, аудиту відповідності, аудиту ефективності та форми їх оприлюднення.

Заняття № 6

Форма самостійної роботи студента Попередня підготовка з визначених питань
Вид заняття Ділова гра
Тема заняття Використання матеріалів внутрішніх аудиторів під час проведення зовнішнього аудиту державних фінансів (тема № 7 п. 3 робочої програми)
Завдання Завчасна підготовка за визначеними питаннями теми (п. 5.1.1 робочої програми) та індивідуальне завдання № 4 (п. 5.1.2 робочої програми))
Результат (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення заняття) Розв’язання ситуаційних завдань за темою заняття з розподілом ролей для студентів; засвоєння нормативно-правового забезпечення та основних завдань внутрішнього аудиту в органах державного сектору; відпрацювання основних підходів до оцінки роботи внутрішнього аудиту в органах державного сектору, використання зовнішніми аудиторами бази даних об’єктів та підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту під час фінансового аудиту та аудиту ефективності органів;спілкування на професійну тематику; здатність до самонавчання; навики аналітичного і критичного опрацювання інформації
Порядок і форма оцінювання та контролю знань Максимальна кількість балів − 9 (2 бали за усну відповідь, 2 бали за письмове виконання домашнього завдання і участь у дискусії з обговорення отриманих результатів; 5 балів – за виконання і захист письмового звіту з завдання під час ІКР)
Інформаційно-методичне забезпечення заняття 1. Опрацювання теоретичного матеріалу за темою 7 підручника [24, С. 185-190, 481-488; 30, С. 325-330].

2. Вирішення ситуаційних завдань за вибором викладача.

3. Рекомендована література [25, 28, 29], додаткова[2, 14, 17-18, 21, 24] п. 9 робочої програми.

4. Нормативні документи [7, 11, 22-23] п. 9 робочої програми.

 

Назва теми Перелік теоретичних питань,

що виносяться на заняття

Зміст семінарських

(практичних) занять

Використання матеріалів внутрішніх аудиторів під час проведення зовнішнього аудиту державних фінансів 1. Нормативно-правове регулювання внутрішнього аудиту в органах державного сектору. Обговорення теоретичних питань і результатів виконання завдань у формі «ділової гри».

Завчасна підготовка з визначених питань теми та розгляд виконаного домашнього завдання [25, С. 131-153; 17 (додаткова)].

2. Об’єкти та підконтрольні суб’єкти внутрішнього аудиту та їх використання.
3. Організація роботи внутрішнього аудиту в органах державного сектору.
4. Розгляд роботи внутрішнього аудитора під час проведення зовнішнього аудиту державних фінансів..

 

 

Заняття № 7

Форма самостійної роботи студента Попередня підготовка з визначених питань
Вид заняття Робота в малих групах; презентація
Тема заняття Контроль виконання рекомендацій за результатами аудиту державних фінансів (тема № 8 п. 3 робочої програми).
Завдання Аналіз конкретних виробничих ситуацій та підготовка аналітичної записки (домашнє завдання № 9 (п. 5.1.1 робочої програми) та індивідуальне завдання № 5 (п. 5.1.2 робочої програми))
Результат (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення заняття) Засвоєння основних організаційно-методичних аспектів проведення контролю виконання рекомендацій за результатами аудиту державних фінансів; набуття практичних навичок проведення роботи в малих групах та підготовки групового проекту на основі поетапного аналізу процесу аудиту державних фінансів за окремими напрямами; набуття комунікативних здібностей і навичок роботи в колективі, вмінь проводити пошуково-аналітичну роботу і презентувати отримані результати
Порядок і форма оцінювання та контролю знань Максимальна кількість балів − 9 (2 бали за усну відповідь, 2 бали за вирішення ситуаційних вправ (підготовку аналітичної записки) і участь у дискусії з обговорення отриманих результатів; 5 балів – за виконання і захист письмового звіту з завдання під час ІКР)
Інформаційно-методичне забезпечення заняття 1. Опрацювання теоретичного матеріалу за темою 8 підручника [24, С. 485-488; 27, С. 145-150].

2. Вирішення ситуаційних завдань за вибором викладача.

3. Рекомендована література [25, 28]п. 9 робочої програми.

4. Нормативні документи [11-12] п. 9 робочої програми.

 

Назва теми Перелік теоретичних питань,

що виносяться на заняття

Зміст семінарських

(практичних) занять

Контроль виконання рекомендацій за результатами аудиту державних фінансів 1. Контроль та визначення оцінки виконання наданих рекомендацій (пропозицій) за результатами проведення аудиту державних фінансів. За наведеними в навчальному матеріалі ситуаціями потрібно визначити вид підсумкового аудиторського документу, який необхідно оформити за результатами перевірки державних фінансів, та описати його орієнтовну структуру; скласти різні види аудиторських звітів та визначити форми контролю за станом виконання наданих у звітах пропозицій [14-17, 27]
2. Форми контролю за станом виконання наданих пропозицій, встановлених за результатами фінансового аудиту та аудиту ефективності.
3. Внутрішній і зовнішній наступний контроль якості аудиторського дослідження державних фінансів.

 

 

Заняття № 8 (модульна контрольна робота)

Форма самостійної роботи студента Повторення пройденого матеріалу
Вид заняття Модульна контрольна робота
Тема заняття Змістовний обсяг дисципліни «Аудит державних фінансів» (теми 1-8 п. 3 робочої програми).
Завдання Письмове виконання завдань. Опрацювання питань за тематикою курсу (теми 1-8 п. 3 робочої програми)
Результат (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення заняття) Перевірка рівня засвоєння і розуміння пройденого матеріалу; набуття навичок письмового професійного мовлення, креативного та аналітичного мислення; розвиток здатності до методики, організації, планування та своєчасного виконання поставлених завдань, вирішення проблемних питань.
Порядок і форма оцінювання та контролю знань Максимальна кількість балів − 20 (по 2 бали за кожне завдання*).

 

* На модульну контрольну роботу виносяться теоретичні питання і практичні ситуації.

 

 

2.13.4.3. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

 

Навчальним планом підготовки магістрів зі спеціальності 8.070701 за програмою «Аудит та державний фінансовий контроль» для студентів заочної форми навчання передбачено проведення контактних занять з дисципліни «Аудит державних фінансів», основною метою яких є розширення, поглиблення і деталізація теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях та у процесі самостійної роботи і спрямування їх на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, прищеплення умінь і навичок, розвиток наукового мислення та усного мовлення студентів.

Проведення контактних занять передбачає:

 • засвоєння теоретичного матеріалу за підручником: Аудит : підручник / [О. А. Петрик, В. О. Зотов, Б. В. Кудрицький та ін.] ; за заг. ред. проф. О. А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2015. – 498 с. (розділ 14) [24].
 • систематизація змісту нормативно-правових документів, які регламентують аудит державних фінансів, наведених у п. 9 робочої програми;
 • опрацювання виконання конкретних практичних ситуацій і завдань за:

3.1) Аудит : практикум / [О. А. Петрик, В. О. Зотов, Б. В. Кудрицький, І. Ю. Чумакова та ін.]. – К.: КНЕУ, 2011. – 364 с. (розділ 14) [25];

3.2) Дікань, Л. В. Державний аудит : навч. посіб. / Л. В. Дікань, Ю. О. Голуб, Н. В. Синюгіна. – К. : Знання, 2011. – 503 с. [27].

Орієнтовний зміст контактних занять для студентів заочної форми навчання наведений нижче.

 

 


Контактне заняття №1
Форма самостійної роботи студента Опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу.
Вид контактного заняття

 

Міні-лекція (написання конспекту).

Міні-семінар – розгорнута бесіда.

Усне опитування студентів.

Тема контактного заняття Суть та предмет аудиту державних фінансів (тема № 1 розділу 3 робочої програми).
Перелік питань контактного заняття 1. Поняття, зміст і значення аудиту державних фінансів.

2. Цілі і задачі аудиту державних фінансів та його місце у системі фінансового контролю України.

3. Класифікація аудиту державних фінансів та співвідношення його видів для цілей управління у державному секторі.

4. Предмет та об’єкти аудиту державних фінансів.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття 1. Опрацювання теоретичного матеріалу за темою № 1 підручників [24, С. 454-464; 27, С. 48-70, 82-112].

2. Рекомендована література [25-26, 28-30]п. 9 робочої програми.

3. Нормативні документи [1-6, 10-11]п. 9 робочої програми.

Завдання та план контактного

заняття

 

Опрацювання матеріалу за темою №1 робочої програми дисципліни «АДФ»; написання конспекту, усне опитування студентів в контексті «міні-семінар – розгорнута бесіда».

Обговорення виникнення і розвитку аудиту державних фінансів та етапи його становлення в Україні. З’ясування сутності і значення аудиту державних фінансів. Визначення основних цілей і задач аудиту державних фінансів та його місце у системі фінансового контролю України. Засвоєння предмету та об’єктів аудиту державних фінансів; класифікації аудиту державних фінансів та співвідношення його видів для цілей управління у державному секторі.

Результат (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення контактного заняття)

 

Узагальнення знань щодо розкриття основних етапів становлення та розвитку аудиту державних фінансів в Україні; сутності і значення аудиту державних фінансів. Систематизація основних цілей і задач аудиту державних фінансів; предмету та об’єктів аудиту державних фінансів. Вміння характеризувати види аудиту державних фінансів, виходячи з його певних класифікаційних ознак. Демонстрація здатності працювати самостійно; набуття навичок роботи з літературою під час підготовки до семінарського заняття; розвиток критичного та аналітичного мислення внаслідок проведеного міні-семінару – розгорнутої бесіди.
Порядок і форма оцінювання та контроль знань Підготовка конспекту лекції, усне опитування студентів в контексті «міні-семінар – розгорнута бесіда».

Максимальна кількість балів – 2, в т.ч.:

– підготовка конспекту лекції – 1 бал;

– усне опитування – 1 бал.

 

 

 

 

 

 

Контактне заняття №2
Форма самостійної роботи студента Завчасна підготовка за визначеними темами
Вид контактного заняття Міні-лекція (написання конспекту).

Міні-семінар –дискусія.

Усне опитування студентів.

Виконання практичних завдань.

Тема контактного заняття Правові та організаційні засади аудиту державних фінансів (тема № 2 розділу 3 робочої програми).
Перелік питань контактного заняття 1. Законодавче і нормативно-правове регулювання державного фінансового контролю й аудиту державних фінансів в Україні.

2. Основні завдання і функції контролюючих органів та підрозділів щодо проведення аудиту в секторі управління державними фінансами.

3. Міжнародні стандарти аудиту державних фінансів INTOSAI (ISSAI) та їх характеристика.

4. Міжнародні та національні стандарти внутрішнього аудиту.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття 1. Опрацювання теоретичного матеріалу за темою № 2 підручників [24, С. 464-475; 27, С. 48-59, 70-74, 96-112].

2. Рекомендована література [25-26, 28-30] п. 9 робочої програми.

4. Нормативні документи [1-6, 10-11] п. 9 робочої програми.

Завдання та план контактного заняття Опрацювання матеріалу за темою №2 робочої програми дисципліни «АДФ»; написання конспекту, усне опитування студентів в контексті «міні-семінар – дискусія», виконання практичних завдань для закріплення теоретичних знань.

Знання законодавчого і нормативно-правового регулювання державного фінансового контролю й аудиту державних фінансів в Україні, зокрема, статусу і функцій Рахункової палати України як вищої аудиторської установи (ВАУ). Визначення основних завдань Державної аудиторської служби України. З’ясування повноважень державних внутрішніх аудиторів щодо проведення аудиторських досліджень у секторі управління державними фінансами. Вивчення Міжнародних стандартів аудиту державних фінансів INTOSAI (ISSAI) та національних стандартів аудиту державних фінансів.

Результат (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення контактного заняття)

 

Узагальнення знань щодо законодавчого і нормативно-правового регулювання державного фінансового контролю й аудиту державних фінансів в Україні, зокрема, статусу і функцій Рахункової палати України як вищої аудиторської установи (ВАУ). Засвоєння основних завдань Державної аудиторської служби України та повноважень державних внутрішніх аудиторів щодо проведення аудиторських досліджень у секторі управління державними фінансами. Знання Міжнародних стандартів аудиту державних фінансів INTOSAI (ISSAI) та національних стандартів аудиту державних фінансів. Набуття навичок з ведення дискусії та роботи в колективі, розвиток критичного та аналітичного мислення; вдосконалення навичок щодо проведення пошуково-аналітичної роботи та ефективного доведення до аудиторії отриманих результатів.
Порядок і форма оцінювання та контроль знань Підготовка конспекту лекції, усне опитування студентів в контексті «міні-семінар – дискусія», перевірка правильності виконаних практичних завдань. Максимальна кількість балів – 3, в т.ч.:

– підготовка конспекту лекції – 1 бал;

– усне опитування – 1 бал;

– виконання практичних завдань – 1 бал.

 


Контактне заняття №3
Форма самостійної роботи студента Завчасна підготовка за визначеними темами
Вид контактного заняття

 

Міні-лекція (написання конспекту).

Міні-семінар – «мозковий штурм».

Тестовий контроль знань.

Тема контактного заняття Організація аудиту державних фінансів у зарубіжних країнах

 (тема № 3 розділу 3 робочої програми).

Перелік питань контактного заняття 1. Моделі організації аудиту державних фінансів у зарубіжних країнах.

2. Міжнародний досвід проведення аудиту ефективності та фінансового аудиту.

3. Міжнародні професійні організації Вищих аудиторських установ (ВАУ).

Інформаційно-методичне забезпечення заняття 1. Опрацювання теоретичного матеріалу за темою № 3 підручників [24, С. 468-473; 27, С. 38-53].

2. Рекомендована література: основна [25-26, 28-30]; додаткова [17-19, 21, 24, 29-30] п. 9 робочої програми.

3. Нормативні документи: основна [7]; додаткова [2] п. 9 робочої програми.

Завдання та план контактного заняття

 

Опрацювання матеріалу за темою №3 робочої програми дисципліни «АДФ»; конспектування теоретичного матеріалу, виконання тестових завдань.

Ґрунтовне розкриття моделей організації аудиту державних фінансів у зарубіжних країнах. Вивчення міжнародного досвіду проведення аудиту ефективності та фінансового аудиту. Знання Міжнародних та європейських професійних організацій Вищих аудиторських установ, зокрема, основних типів ВАУ країн Євросоюзу та міжнародних та європейських професійних організацій ВАУ (INTOSAI, EUROSAI, Рахункова палата ЄС, їх повноваження та функції.

Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення контактного заняття)

 

Узагальнення знань щодо змісту моделей організації аудиту державних фінансів у зарубіжних країнах та міжнародного досвіду проведення аудиту ефективності та фінансового аудиту. Засвоєння Міжнародних та європейських професійних організацій Вищих аудиторських установ, їх повноваження та функції. Володіння навичками щодо особливостей організації аудиту державних фінансів у зарубіжних країнах, аналітичного і критичного опрацювання інформації; комунікативна практика.
Порядок і форма оцінювання та контроль знань Підготовка конспекту лекції, тестовий контроль знань. Максимальна кількість балів – 2, в т.ч.:

– підготовка конспекту лекції – 1 бал;

– тестовий контроль знань – 1 бал.

 

 

 


Контактне заняття №4
Форма самостійної роботи студента Завчасна підготовка за визначеними темами
Вид контактного заняття

 

Міні-лекція (написання конспекту).

Міні-семінар – розв’язання проблемних завдань.

Виконання практичних завдань.

Тема контактного заняття Організація аудиту державних фінансів у зарубіжних країнах

 (тема № 3 розділу 3 робочої програми).

Перелік питань контактного заняття 4. Загальноприйняті міжнародні принципи Вищих аудиторських установ.

5. Етичні норми поведінки та принципи професійної діяльності державних аудиторів.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття 1. Опрацювання теоретичного матеріалу за темою № 3 підручників [24, С. 468-473; 27, С. 38-53].

2. Рекомендована література: основна [25-26, 28-30]; додаткова [17-19, 21, 24, 29-30] п. 9 робочої програми.

3. Нормативні документи: основна [7]; додаткова [2] п. 9 робочої програми.

Завдання та план контактного заняття

 

Опрацювання матеріалу за темою №3 робочої програми дисципліни «АДФ»; написання конспекту, виконання практичних завдань для закріплення теоретичних знань.

Обговорення Лімської декларації 1977 року та визначення загальноприйнятих принципів аудиту державних фінансів Вищих аудиторських установ (ВАУ). З’ясування спільних та відмінних рис внутрішнього та зовнішнього державного фінансового контролю і аудиту у зарубіжних країнах; визначення етичних норм та принципів професійної діяльності державних аудиторів і проведення оцінки застосування даних норм в органах державного фінансового контролю; засвоєння відмінності статусу та завдань міжнародних контрольних органів.

Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення контактного заняття)

 

 Узагальнення та здатність застосування знань міжнародного досвіду щодо організації аудиту державних фінансів на практиці. Досконало визначати загальноприйняті принципи аудиту державних фінансів Вищих аудиторських установ та етичні норми професійної діяльності державних аудиторів. Розвиток критичного мислення; вміння проводити аналіз міждисциплінарного характеру; розв’язання практичних проблем; спілкування на професійну тематику.
Порядок і форма оцінювання та контроль знань Підготовка конспекту лекції,перевірка правильності виконаних практичних завдань.

Максимальна кількість балів – 2, в т.ч.:

– підготовка конспекту лекції – 1 бал;

– виконання практичних завдань –– 1 бал.

 

 

 

 

 

 

 


Контактне заняття №5
Форма самостійної роботи студента Завчасна підготовка за визначеними темами
Вид контактного заняття

 

Міні-лекція (написання конспекту).

Міні-семінар – дискусія з елементами аналізу.

Аналіз конкретних виробничих ситуацій для закріплення теоретичних знань.

Підготовка письмового звіту.

Тема контактного заняття Методичні засади організації і проведення аудиту державних фінансів(тема № 4 розділу 3 робочої програми).
Перелік питань контактного заняття 1. Методологія контрольної діяльності у сфері аудиту державних фінансів.

2. Методи і прийоми аудиту державних фінансів

3. Аудиторська вибірка та особливості її застосування в аудиті державних фінансів.

4. Стандарти і критерії оцінки при аудиті ефективності використання державних коштів, виконання бюджетних програм та джерела одержання критеріїв.

5. Критерії та джерела їх одержання під час фінансового аудиту / аудиту відповідності.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття 1. Опрацювання теоретичного матеріалу за темою 4 підручника [24, С. 474-477; 27, С.114-134].

2. Вирішення ситуаційних завдань за вибором викладача.

3. Рекомендована література [25-26, 28-30]п. 9 робочої програми.

4. Нормативні документи [14, 16, 17, 19]п. 9 робочої програми.

Завдання та план контактного заняття

 

Опрацювання матеріалу за темою №4 робочої програми дисципліни «АДФ»; написання конспекту, вирішення ситуаційних вправ для закріплення теоретичних знань.

Володіння методологією контрольної діяльності у сфері аудиту державних фінансів. Застосування методів і прийомів виконання процедур фінансового аудиту, аудиту відповідності, аудиту ефективності. З’ясування методів вибору тем і об’єктів для проведення фінансового аудиту; методів систематизації даних та їх аналізу під час аудиту ефективності. Засвоєння особливостей застосування вибіркового дослідження в процесі аудиту державних фінансів. Визначення стандартів, критеріїв і показників оцінки при проведенні аудиту ефективності використання державних коштів. Знання структури моделі «внесок-продукт-результат».Опанування критеріїв оцінки при поєднанні фінансового аудиту з аудитом відповідності та / або аудитом ефективності.

Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення контактного заняття)

 

Узагальнення знань щодо суті основних методів оцінки законності, ефективності та доцільності використання бюджетних коштів та організаційно-методичних аспектів аудиту державних фінансів; набуття практичних навичок щодо визначення стандартів та критеріїв оцінки ефективності при проведенні аудиту ефективності, фінансового аудиту та аудиту відповідності; вміння визначати складові частини моделі «внесок — продукт — результат»; розкриття вимог до визначення результативних показників бюджетної програми; розвиток критичного мислення; комунікативна практика; вміння проводити аналіз міждисциплінарного характеру; набуття навичок щодо вирішення проблемних питань і спілкування на професійну тематику.
Порядок і форма оцінювання та контроль знань Підготовка конспекту лекції,перевірка правильності вирішення ситуаційних вправ.

Максимальна кількість балів – 3, в т.ч.:

– підготовка конспекту лекції – 1 бал;

– аналіз конкретних виробничих ситуацій для закріплення теоретичних знань –– 1 бал;

– підготовка письмового звіту –– 1 бал.

 

Контактне заняття №6
Форма самостійної роботи студента Завчасна підготовка за визначеними темами
Вид контактного заняття

 

Міні-лекція (написання конспекту).

Міні-семінар –вирішення ситуаційних вправ.

Виконання практичних завдань.

Тема контактного заняття Планування, цикл і етапи аудиту державних фінансів

(тема №5 розділу 3 робочої програми).

Перелік питань контактного заняття 1. Цикл процесу аудиту, стратегічне та поточне планування аудиту державних фінансів.

2. Основні фази та етапи аудиту ефективності, фінансового аудиту.

3. Підготовка до проведення аудиту ефективності, вибір проблеми та гіпотез для аудиторського дослідження.

4. Попередні огляди та оцінки в аудиті державних фінансів.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття 1. Опрацювання теоретичного матеріалу за темою 6 підручника [24, С. 481-488; 27, С.141-145, 230-233, 277-278, 289-313].

2. Виконання практичних завдань за вибором викладача.

3. Рекомендована література [25-26, 28-30]п. 9 робочої програми.

4. Нормативні документи [14-21]п. 9 робочої програми.

Завдання та план контактного заняття

 

Опрацювання матеріалу за темою №5 робочої програми дисципліни «АДФ»; написання конспекту, виконання практичних завдань для закріплення теоретичних знань.

Засвоєння циклу процесу аудиту державних фінансів та стратегічного і поточного його планування. Визначення тем для аудиту ефективності і фінансового аудиту. Розуміння фаз та етапів аудиту ефективності, їх суть. З’ясування етапів організації, проведення та набуття практичних навичок з використанням результатів аудиту ефективності. Вміле визначення вибору проблеми та гіпотез для аудиторського дослідження. Грамотне використання інформації з попередніх оглядів та оцінок в аудиті державних фінансів.

Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення контактного заняття) Узагальнення знань щодо основних організаційно-методичних аспектів відносно основних етапів аудиту ефективності, фінансового аудиту й аудиту відповідності; набуття навичок з підготовки конкретних пропозицій щодо планування, визначення характеру, часу і обсягу аудиторських процедур за різними проблемами та гіпотезами аудиторського дослідження. Розвиток критичного та аналітичного мислення; творчий підхід до вирішення поставлених завдань, спілкування на професійну тематику, застосування попередньо набутих теоретичних знань для вирішення практичних проблем аудиту державних фінансів.
Порядок і форма оцінювання та контроль знань Підготовка конспекту лекції,перевірка правильності виконаних практичних завдань.

Максимальна кількість балів – 2, в т.ч.:

– підготовка конспекту лекції – 1 бал;

– виконання практичних завдань –– 1 бал.

 

 

 

 

 

 

 


Контактне заняття №7
Форма самостійної роботи студента Завчасна підготовка за визначеними темами
Вид контактного заняття

 

Міні-лекція (написання конспекту).

Ділова гра

Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання ситуаційних завдань.

Складання і оформлення програми аудиту державних фінансів.

Тема контактного заняття Планування, цикл і етапи аудиту державних фінансів

(тема №5 розділу 3 робочої програми).

Перелік питань контактного заняття 5. Оцінка системи внутрішнього фінансового управління і контролю.

6. Аналіз і оцінка суттєвості ризиків під час аудиту ефективності та фінансового аудиту.

7. Складання та оформлення програми аудиту державних фінансів та порядок внесення змін до неї.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття 1. Опрацювання теоретичного матеріалу за темою 6 підручника [24, С. 481-488; 27, С.141-145, 230-233, 277-278, 289-313].

2. Розв’язання ситуаційних завдань за вибором викладача.

3. Рекомендована література [25-26, 28-30]п. 9 робочої програми.

4. Нормативні документи [14-21]п. 9 робочої програми.

Завдання та план контактного заняття

 

Опрацювання матеріалу за темою №5 робочої програми дисципліни «АДФ»; написання конспекту, підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання ситуаційних завдань; складання і оформлення програми аудиту державних фінансів.

Ґрунтовне вивчення та визначення оцінки системи внутрішнього фінансового управління і контролю під час аудиту ефективності. Вивчення основних елементів системи адміністративного контролю та правильне розуміння його відмінності від внутрішнього бухгалтерського контролю. Засвоєння аналітичного судження і оцінки ризиків та поняття її впливу на характер планування, термінів та обсягів аудиторських процедур. З’ясування змісту та типів ризиків щодо фінансового аудиту, аудиту ефективності, аудиту відповідності. Вміле формування і затвердження складу, чисельності контрольної групи та складання і оформлення програми аудиту за результатами попереднього вивчення об’єкту аудиту.

Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення контактного заняття)

 

Узагальнення знань щодо вивчення та оцінки системи внутрішнього фінансового управління і контролю й управлінської підзвітності (під час фінансового аудиту та аудиту відповідності), ризиків та їх впливу на аудиторський висновок. Розв’язання ситуаційних завдань за темою заняття з розподілом ролей для студентів; розвиток критичного мислення; комунікативна практика згідно контексту заняття «ділова гра»; вміння проводити аналіз міждисциплінарного характеру; здатність до організації і планування роботи аудиторів; набуття навичок із застосування попередньо набутих теоретичних знань для розв’язання проблемних завдань аудиту державних фінансів.
Порядок і форма оцінювання та контроль знань Підготовка конспекту лекції,перевірка правильності розв’язання ситуаційних завдань.

Максимальна кількість балів – 3, в т.ч.:

– підготовка конспекту лекції – 1 бал;

– розв’язання ситуаційних завдань для закріплення теоретичних знань –– 1 бал;

– складання програми аудиту –– 1 бал.

 


Контактне заняття №8
Форма самостійної роботи студента Завчасна підготовка за визначеними темами
Вид контактного заняття

 

Міні-лекція (написання конспекту).

Міні-семінар – дискусія з елементами аналізу.

Аналіз конкретних виробничих ситуацій для закріплення теоретичних знань.

Тема контактного заняття Проведення аудиту державних фінансів та оформлення аудиторського звіту (висновку) (тема № 6 розділу 3 робочої програми).
Перелік питань контактного заняття 1. Докази в аудиті державних фінансів; види аудиторських доказів та вимоги до них.

2. Джерела та процедури одержання аудиторських доказів/фактів при проведенні фінансового аудиту, аудиту відповідності, аудиту ефективності.

3. Кількісний і якісний аналіз доказів/фактів та отримання аудиторських суджень щодо питань та об’єктів аудиту державних фінансів.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття 1. Опрацювання теоретичного матеріалу за темою 6 підручника [24, С. 481-488; 27, С.141-145, 230-233, 277-278, 289-313].

2. Вирішення ситуаційних завдань за вибором викладача.

3. Рекомендована література [25-26, 28-30]п. 9 робочої програми.

4. Нормативні документи [14-21]п. 9 робочої програми.

Завдання та план контактного заняття

 

Опрацювання матеріалу за темою №6 робочої програми дисципліни «АДФ»; конспектування теоретичного матеріалу, вирішення ситуаційних вправ для закріплення теоретичних знань.

Визначення поняття доказів в аудиті державних фінансів. З’ясування аудиторських доказів/фактів, їх видів та процедури аудиту державних фінансів. Засвоєння процесу збирання та опрацювання доказів/фактів при проведенні фінансового аудиту, аудиту відповідності, аудиту ефективності. Вміле здійснення кількісного і якісного аналізу доказів/фактів та на його підставі правильне отримання аудиторських суджень щодо питань та об’єктів аудиту державних фінансів. Застосування процедур формування, узагальнення та аналізу аудиторських доказів/фактів.

Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення контактного заняття)

 

Набуття певних навичок з оцінки існуючої облікової політики, достатності доказів/фактів та їх опрацювання задля формування аудиторського висновку, складання аудиторської документації, формування аудиторських доказів задля підготовки висновків та рекомендацій за результатами фінансового аудиту, аудиту відповідності та аудиту ефективності. Набуття практичних навичок із застосуванням попередньо набутих теоретичних знань з обліку для вирішення ситуаційних вправ з контролю; вміння проводити аналіз міждисциплінарного характеру; набуття певних навичок з ведення дискусії з елементами аналізу.
Порядок і форма оцінювання та контроль знань Підготовка конспекту лекції,перевірка правильності вирішення ситуаційних вправ.

Максимальна кількість балів – 2, в т.ч.:

– підготовка конспекту лекції – 1 бал;

– аналіз конкретних виробничих ситуацій для закріплення теоретичних знань –– 1 бал.

 


Контактне заняття №9
Форма самостійної роботи студента Завчасна підготовка за визначеними темами
Вид контактного заняття

 

Міні-лекція (написання конспекту).

Ділова гра

Підготовка та оформлення аудиторського звіту (висновку).

Тема контактного заняття Проведення аудиту державних фінансів та оформлення аудиторського звіту (висновку) (тема № 6 розділу 3 робочої програми).
Перелік питань контактного заняття 4. Завершення і узагальнення результатів аудиту державних фінансів.

5. Документальне оформлення результатів аудиторської перевірки (ISSAI 100).

6. Аудиторський звіт (висновок) та вимоги до його оформлення.

7. Затвердження, подання та форми оприлюднення аудиторських звітів (висновків) за результатами аудиту державних фінансів.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття 1. Опрацювання теоретичного матеріалу за темою 6 підручника [24, С. 481-488; 27, С.141-145, 230-233, 277-278, 289-313].

2. Вирішення практичних завдань за вибором викладача.

3. Рекомендована література [25-26, 28-30]п. 9 робочої програми.

4. Нормативні документи [14-21]п. 9 робочої програми.

Завдання та план контактного заняття

 

Опрацювання матеріалу за темою №6 робочої програми дисципліни «АДФ»; написання конспекту, виконання практичних завдань в контексті підготовки та оформлення аудиторського звіту (висновку).

Вміле виконання підготовки результатів, висновків та рекомендацій аудиту державних фінансів; обговорення висновків і рекомендацій із організацією – об’єктом аудиту. Здійснення узагальнення аудиторської документації і формування аудиторського файлу. Визначення типів аудиторських звітів (висновків) та знання вимог до їх складання і оформлення. Засвоєння затвердження і подання аудиторського звіту (висновку) за результатами проведення аудиту; форм оприлюднення аудиторських звітів (висновків).

Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення контактного заняття)

 

Узагальнення знань щодо основних організаційно-методичних аспектів щодо проведення аудиту ефективності, фінансового аудиту й аудиту відповідності та складання і оформлення аудиторського звіту (висновку) відповідно вимог. Виконання практичних завдань за темою заняття з розподілом ролей для студентів;комунікативна практика згідно контексту заняття «ділова гра»; розвиток критичного та аналітичного мислення; дослідницькі навички та уміння.
Порядок і форма оцінювання та контроль знань Підготовка конспекту лекції,перевірка правильності виконаних практичних завдань.

Максимальна кількість балів – 3, в т.ч.:

– підготовка конспекту лекції – 1 бал;

– виконання практичних завдань, а саме, підготовка та оформлення аудиторського звіту (висновку) –– 2 бали.

 

 

 

Контактне заняття №10
Форма самостійної роботи студента Завчасна підготовка за визначеними темами
Вид контактного заняття

 

Міні-лекція (написання конспекту).

Міні-семінар –дискусія.

Тестовий контроль знань.

Тема контактного заняття Використання матеріалів внутрішніх аудиторів під час проведення зовнішнього аудиту державних фінансів (тема №7 розділу 3 робочої програми).
Перелік питань контактного заняття 1. Оцінка роботи внутрішнього аудиту в органах державного сектору.

2. Основні завдання і нормативно-правова база внутрішнього аудиту в органах державного сектору.

3. Основні етапи і процедури організації роботи внутрішнього аудиту в органах державного сектору.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття 1. Опрацювання теоретичного матеріалу за темою 7 підручника [24, С. 185-190, 481-488; 30, С. 325-330].

2. Рекомендована література [25, 28, 29], додаткова[2, 14, 17-18, 21, 24] п. 9 робочої програми.

3. Нормативні документи [7, 11, 22-23] п. 9 робочої програми.

Завдання та план контактного заняття

 

Опрацювання матеріалу за темою №7 робочої програми дисципліни «АДФ»; конспектування теоретичного матеріалу, виконання тестових завдань.

Визначення оцінки роботи внутрішнього аудиту в органах державного сектору. Засвоєння основних завдань та нормативно-правової бази внутрішнього аудиту в органах державного сектору. З’ясування об’єктів внутрішнього аудиту та його підконтрольних суб’єктів. Опанування основними етапами та процедурами організації роботи внутрішнього аудиту в органах державного сектору.

Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення контактного заняття) Знання нормативно-правового забезпечення та основних завдань внутрішнього аудиту в органах державного сектору; відпрацювання основних підходів до оцінки роботи внутрішнього аудиту в органах державного сектору;набуття навичок роботи з нормативними документами;спілкування на професійну тематику; розвиток аналітичного мислення.
Порядок і форма оцінювання та контроль знань Підготовка конспекту лекції, тестовий контроль знань. Максимальна кількість балів – 2, в т.ч.:

– підготовка конспекту лекції – 1 бал;

– тестовий контроль знань – 1 бал.

 

 

 


Контактне заняття №11
Форма самостійної роботи студента Завчасна підготовка за визначеними темами
Вид контактного заняття Міні-лекція (написання конспекту).

Міні-семінар – вирішення ситуаційних вправ.

Виконання практичних завдань.

Тема контактного заняття Використання матеріалів внутрішніх аудиторів під час проведення зовнішнього аудиту державних фінансів (тема №7 розділу 3 робочої програми).
Перелік питань контактного заняття 4. Порядок використання роботи внутрішнього аудитора під час проведення аудиту державних фінансів.

5. Відповідальність зовнішнього аудитора, пов’язана з роботою внутрішніх аудиторів, у процесі фінансового аудиту та аудиту ефективності органів державного сектору.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття 1. Опрацювання теоретичного матеріалу за темою 7 підручника [24, С. 185-190, 481-488; 30, С. 325-330].

2. Вирішення ситуаційних завдань за вибором викладача.

3. Рекомендована література [25, 28, 29], додаткова[2, 14, 17-18, 21, 24] п. 9 робочої програми.

4. Нормативні документи [7, 11, 22-23] п. 9 робочої програми.

Завдання та план контактного заняття

 

Опрацювання матеріалу за темою №7 робочої програми дисципліни «АДФ»; написання конспекту, виконання практичних завдань для закріплення теоретичних знань.

Визначення порядку використання роботи внутрішнього аудитора під час проведення аудиту державних фінансів. Розуміння можливостей співпраці внутрішніх і зовнішніх аудиторів (з врахуванням їх відповідальності) та вміле їх використання у процесі фінансового аудиту та аудиту ефективності органів державного сектору.

Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення контактного заняття) Дотримання порядку використання роботи внутрішнього аудитора під час проведення аудиту державних фінансів.

Вміле використання зовнішніми аудиторами бази даних об’єктів та підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту під час фінансового аудиту та аудиту ефективності органів; набуття навичок аналітичного і критичного опрацювання інформації; здатність до самонавчання.

Порядок і форма оцінювання та контроль знань Підготовка конспекту лекції,перевірка правильності виконаних практичних завдань.

Максимальна кількість балів – 3, в т.ч.:

– підготовка конспекту лекції – 1 бал;

– виконання практичних завдань –– 2 бали.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Контактне заняття №12

Форма самостійної роботи студента Завчасна підготовка за визначеними темами
Вид контактного заняття

 

Міні-лекція (написання конспекту).

Робота в малих групах.

Аналіз конкретних виробничих ситуацій для закріплення теоретичних знань.

Підготовка аналітичної записки.

Тема контактного заняття Контроль виконання рекомендацій за результатами аудиту державних фінансів (тема №8 розділу 3 робочої програми).
Перелік питань контактного заняття 1. Контроль та оцінка виконання наданих за результатами аудиту державних фінансів рекомендацій (пропозицій).

2. Основні елементи дотримання якості відповідно до ISSAI 40.

3. Управління, нагляд і перевірка як форми поточного контролю аудиту державних фінансів.

4. Цілі і напрями наступного контролю якості аудиту державних фінансів.

5. Внутрішній і зовнішній наступний контроль якості аудиту державних фінансів.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття 1. Опрацювання теоретичного матеріалу за темою 8 підручника [24, С. 485-488; 27, С. 145-150].

2. Вирішення ситуаційних завдань за вибором викладача.

3. Рекомендована література [25, 28]п. 9 робочої програми.

4. Нормативні документи [11-12] п. 9 робочої програми.

Завдання та план контактного заняття

 

Опрацювання матеріалу за темою №8 робочої програми дисципліни «АДФ»; конспектування теоретичного матеріалу, вирішення ситуаційних вправ для закріплення теоретичних знань.

Вміле здійснення контролю та визначення оцінки виконання наданих за результатами аудиту державних фінансів рекомендацій (пропозицій). Засвоєння форм подальшого моніторингу та контролю за станом виконання наданих пропозицій щодо усунення порушень, помилок та недоліків, встановлених за результатами фінансового аудиту, а також форм контролю реалізації пропозицій, наданих за результатами аудиту ефективності. Засвоєння виконання контролю якості проведеного аудиту державних фінансів. Здійснення управління, нагляду і перевірки як форми поточного контролю аудиту державних фінансів. Визначення цілей та напрямів наступного контролю якості аудиту державних фінансів. Розуміння внутрішнього та зовнішнього наступного контролю якості аудиту державних фінансів.

Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення контактного заняття)

 

Засвоєння основних організаційно-методичних аспектів проведення контролю виконання рекомендацій за результатами аудиту державних фінансів; набуття практичних навичок проведення роботи в малих групах та підготовки групового проекту на основі поетапного аналізу процесу аудиту державних фінансів за окремими напрямами; набуття комунікативних здібностей і навичок роботи в колективі, застосовування попередньо набутих теоретичних знань на практиці; вмінь проведення пошуково-аналітичної роботи та презентація отриманих результатів.
Порядок і форма оцінювання та контроль знань Підготовка конспекту лекції,перевірка правильності вирішення ситуаційних вправ.

Максимальна кількість балів – 3, в т.ч.:

– підготовка конспекту лекції – 1 бал;

– аналіз конкретних виробничих ситуацій для закріплення теоретичних знань –– 1 бал;

– підготовка аналітичної записки –– 1 бал.

 

Контактне заняття № 13
Форма самостійної роботи студента Повторення пройденого матеріалу
Вид контактного заняття Модульна контрольна робота
Тема контактного заняття Змістовний обсяг дисципліни «Аудит державних фінансів» (теми 1-8 п. 3 робочої програми).
Завдання та план контактного заняття Письмове виконання завдань. Опрацювання питань за тематикою курсу (теми 1-8 п. 3 робочої програми).
Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення контактного заняття) Перевірка рівня засвоєння і розуміння пройденого матеріалу; набуття навичок письмового професійного мовлення, креативного та аналітичного мислення; розвиток здатності до методики, організації, планування та своєчасного виконання поставлених завдань, вирішення проблемних питань.
Порядок і форма оцінювання та контроль знань Максимальна кількість балів − 20 (по 2 бали за кожне завдання*).

 

* На модульну контрольну роботу виносяться теоретичні питання і практичні ситуації.

 

 

4.4. Плани навчальної роботи студента заочної форми навчання в міжсесійний період

 

Робота студентів заочної форми навчання у міжсесійний період передбачає виконання індивідуальних завдань: письмової контрольної роботи та одного вибіркового завдання: (1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій; 2. Написання есе; 3. Пошук, підбір та огляд джерел за даною тематикою; 4. Підготовка наукових публікацій; 5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету); 6. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою – див. карту самостійної роботи). Можлива тематика вибіркових індивідуальних завдань наведена у розділі 5 робочої програми, а також може пропонуватись студентом за погодженням з викладачем.

Також студенти у міжсесійний період мають можливість виконувати певні роботи у «День заочника», за встановленим Графіком та за попереднім записом:

 • отримати консультацію з дисципліни навчального плану, що вивчається у відповідному семестрі;
 • відпрацювати пропущені контактні заняття;
 • захистити індивідуальне завдання, що заплановане робочою навчальною програмою з дисципліни «Аудит державних фінансів»;
 • ліквідувати академічну заборгованість;
 • ліквідувати академічну різницю в разі поновлення або переведення на заочну форму навчання.

Графік здачі завдань студентами заочної форми навчання.

Календарний графік І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІV тиждень V тиждень
         
Контрольні роботи повинні надаватися студентами для перевірки в установлені графіком навчального процесу строки
День консультацій викладача          
Своєчасне представлення контрольної роботи на кафедру для перевірки дає можливість викладачу вказати на недоліки та помилки, а студенту внести коригування.

 

Основні компетентності, які набувають студенти у процесі виконання завдань у міжсесійний період:

При написанні реферату студент демонструє вміння проводити ґрунтовний аналіз усіх аспектів проблеми; використовувати сучасні джерела, у тому числі періодичні видання, монографії, які дають змогу висвітлити теоретичні й прикладні аспекти теми; представляти матеріал у добре структурованому вигляді; формулювати висновки, які відповідають завданням роботи, свідчать про реалізацію мети дослідження; надавати обґрунтовані рекомендації, які мають практичний характер; оформлювати роботу з дотриманням встановлених правил.

 

Індивідуальні вибіркові завдання у пропонованих формах (есе, наукова стаття, участь у науково-дослідних проектах) забезпечують набуття студентами вміння критично мислити; формувати власне бачення проблеми та пропонувати її оригінально-авторське розв’язання; висувати нові ідеї й можливості вирішення проблемних питань; доводити власну точку зору, надаючи переконливі, обґрунтовані твердження та підтримуючи їх належними доказами й прикладами; створювати змістовні тексти та обирати стилістику викладу; користуватися всім потенціалом мовних засобів, потрібних для доведення своєї позиції.

Контрольна робота для студентів заочної форми навчання

№ залікової книжки (дві останні цифри) Номер завдання
01:-:30 1 2 3 4 5 ……………….. 30
31:-:60 1 2 3 4 5 ………………… 30
61:-:85 1 2 3 4 5 ……………….. 30
86:-:100 1 2 3 4 5 ……………….. 30

 

Номер залікової книжки необхідно вказати на титульній сторінці контрольної роботи. У разі відсутності цих відомостей контрольна робота повертається студенту без рецензування і не зараховується.

У процесі виконання контрольної роботи з кожного питання необхідно ознайомитися зі змістом законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, опрацювати спеціальну літературу (підручники, навчальні посібники тощо). На основі отриманої інформації дати стислі відповіді на поставлені питання і вирішити поставлені завдання. Оформлення контрольної роботи: титульна сторінка, відповіді та рішення, список використаної літератури. Обсяг виконаних робіт має складати 5–10 стандартних аркушів.

 

Завдання 1.

 1. Визначити спільні та специфічні риси аудиту ефективності та фінансового аудиту, охарактеризувати їх.
 2. Використовуючи Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров’я України для лікування громадян України закордоном визначити: підстави для проведення аудиту, мету, предмет, об’єкт, критерії оцінки, початкові обмеження та методи збирання даних. Охарактеризувати показники бюджетної програми за якою проводилась перевірка.

Для виконання завдання використовувати: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16748153/Zvit_1-2.pdf?subportal=main

 

Завдання 2.

 1. Навести перелік та короткий зміст нормативних актів, які створюють передумови для запровадження аудиту в бюджетній сфері та оцінки ефективності використання бюджетних коштів.
 2. Розглянути Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг використовуючи дані http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16747733/zvit_9-3.pdf?subportal=main.

Визначити складові рішення Рахункової палати України, охарактеризувати їх та описати короткий зміст.

 

Завдання 3.

 1. Навести перелік та короткий зміст нормативних актів, які регулюють правові основи діяльності органів, що здійснюють державний фінансовий аудит, їх повноваження, загальні питання регулювання їх діяльності.
 2. Дослідити звіт про результати аналізу формування та проведення видатків на професійно-технічну освіту за рахунок коштів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам. Для отримання вихідної інформації використати електронний ресурс: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16747894/zvit_11-5.pdf?subportal=main.

Визначити повноваження КМУ, МОН та Мінекономрозвитку щодо врегулювання нормативно – правового забезпечення формування та виконання державного замовлення на підготовку робітничих кадрів.

 

Завдання 4.

 1. Навести перелік та короткий зміст стандартів, нормативно – інструктивних документів, які регулюють діяльність посадових осіб, визначають загальні принципи, норми і правила, процедури і методики проведення державного фінансового аудиту.
 2. На основі поданої інформації запропонувати до 10 показників ефективності виконання бюджетної програми, визначити прийоми і методи аудиту, джерела для отримання аудиторських доказів щодо економічності, ефективності і результативності.

Програма «Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві» реалізується Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого комітету Київської міської ради з метою керівництва та управління транспортною інфраструктурою у місті Києві. Завданням програми є: забезпечення збереження енергоресурсів, забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування, здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві.

 

Завдання 5.

 1. Охарактеризувати міжнародні стандарти аудиту державних фінансів і їх структуру.
 2. На основі поданої інформації запропонувати до 10 показників затрат та ефективності виконання бюджетної програми, визначити прийоми і методи аудиту, джерела для отримання аудиторських доказів щодо економічності, ефективності і результативності.

Програма «Керівництво та управління у сфері соціальної політики» реалізується Міністерством соціальної політики України з метою формування та реалізація державної політики у сферах зайнятості населення та трудової міграції, волонтерської діяльності, трудових відносин, соціального захисту населення, з питань сім’ї та дітей, захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, забезпечення житлом вразливих категорій населення та розподілу гуманітарної допомоги.

Завданням програми є: визначення державних соціальних гарантій для населення та соціальний захист найбільш вразливих верств населення; визначення державних соціальних гарантій щодо прав громадян на працю, оплату праці, нормування та стимулювання праці, професійної кваліфікації робіт і професій, умов праці; регулювання ринку праці, процесів трудової міграції, визначення правових, економічних та організаційних засад зайнятості і захисту від безробіття, регулювання соціально-трудових відносин; реалізація державної політики щодо пенсійного забезпечення, адресної соціальної допомоги, волонтерської діяльності, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, питань сім’ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства у сім’ї; вирішення питань стосовно доцільності надання пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, дотацій, позик підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів; організація та координація роботи щодо забезпечення житлом вразливих категорій населення та розподілу гуманітарної допомоги.

 

Завдання 6.

 1. Дослідити моделі організації державного аудиту у зарубіжних країнах, визначити основних представників кожної моделі, сутність моделі, взаємодію між органами державного аудиту та парламентом, охарактеризувати основні типи організації незалежних органів державного аудиту.
 2. На основі поданої інформації запропонувати до 10 показників продукту та якості виконання бюджетної програми, визначити прийоми і методи аудиту, джерела для отримання аудиторських доказів економічності, ефективності і результативності.

Програма «Здійснення правосуддя Bepxовним Судом України» реалізується Верховний Суд України з метою забезпечення кожному права на справедливий суд та єдності судової практики вcix судів загальної юрисдикції.

Завданням програми є: ухвалення Верховним Судом України рішень за заявками, які надійшли до Суду; надання зауважень i пропозицій до проектів законодавчих актів та розроблення проектів законів України, що стосуються судоустрою, судочинства статусу суддів, виконання удових рішень та інших питань.

Завдання 7.

 1. Дослідити критерії оцінювання використання державних фінансів, проаналізувати вимоги до визначення результативних показників бюджетної програми
 2. На основі поданої інформації запропонувати до 10 показників продукту та якості виконання бюджетної програми, визначити прийоми і методи аудиту, джерела для отримання аудиторських доказів щодо економічності, ефективності і результативності.

Програма «Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області» реалізується Тернопільською обласною державною адміністрацією з метою забезпечення виконавчої влади у Тернопільській області та реалізації повноважень делегованих місцевими радами..

Напрямами використання бюджетних коштів є: забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області; забезпечення місцевих державних адміністрацій обладнанням та предметами довгострокового користування; погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ на 01.01.2016р.

 

Завдання 8.

 1. Охарактеризувати процес організації державного фінансового аудиту, визначити етапи, стадії та дії, які передбачає кожен етап.
 2. На основі поданої інформації запропонувати до 10 показників продукту та якості виконання бюджетної програми, визначити прийоми і методи аудиту, джерела для отримання аудиторських доказів щодо економічності, ефективності і результативності.

Програма «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти ІІІ – VI рівня акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)» реалізується Київською міською державною адміністрацією з метою забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників органів влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій закладами післядипломної освіти ІІІ – VI рівня акредитації .

Завданням бюджетної програми є: підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти ІІІ – VI рівня акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації).

 

Завдання 9.

 1. Критерії відбору проблем для аудиту державних фінансів, типи проблем.
 2. На основі поданої інформації запропонувати до 10 показників затрат та ефективності виконання бюджетної програми, визначити прийоми і методи аудиту, джерела для отримання аудиторських доказів економічності, ефективності і результативності.

Програма «Керівництво та управління у сфері фондового ринку» реалізується Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку з метою реалізації єдиної державної політики щодо розвитку і функціонування ринку цінних паперів та похідних (деривативів) в Україні.

Завданням бюджетної програми є: координація державних органів з питань функціонування в Україні ринку цінних паперів та їх похідних; здійснення державного регулювання та контролю за емісією і обігом цінних паперів та їх похідних на території України; захист прав інвесторів шляхом здійснення заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів; методологічне забезпечення запровадження принципів корпоративного управління; узагальнення практики застосування законодавства України з питань емісії та обігу цінних паперів в Україні, розроблення пропозиції щодо його вдосконалення; здійснення державного регулювання та контролю у сфері спільного інвестування; проведення моніторингу фондового ринку з метою аналізу та прогнозування його розвитку.

 

Завдання 10.

 1. Основні напрями ревізії операцій бюджетної установи на реєстраційних рахунках, відкритих в органах ДКСУ, і на рахунках в установах банків.
 2. На основі поданої інформації запропонувати до 10 показників затрат та ефективності виконання бюджетної програми, визначити прийоми і методи аудиту, джерела для отримання аудиторських доказів щодо економічності, ефективності і результативності.

Програма «Державна охорона органів державної влади та посадових осіб» реалізується Управлінням державної охорони України з метою забезпечення нормального (безпечного) функціонування органів державної влади України, безпеки визначених посадових осіб та об’єктів.

Завданням бюджетної програми є: підвищення рівня боєздатності органів і підрозділів Управління державної охорони України та їх спроможність з виконання завдань із забезпечення державної охорони; впровадження європейських норм і стандартів у систему державної охорони; модернізацію системи управління державною охороною та удосконалення її взаємодії з іншими складовими сектору безпеки й оборони; реалізація організаційно-правових, режимних, оперативно-розшукових, інженерно-технічних та інших заходів із забезпечення державної охорони; підготовка кваліфікованих кадрів в Інституті Управління державної охорони України КНУ імені Тараса Шевченка.

 

Завдання 11.

 1. Планування державного фінансового аудиту, аналіз основних процедур.
 2. На основі поданої інформації запропонувати до 10 показників затрат та ефективності виконання бюджетної програми, визначити прийоми і методи аудиту, джерела для отримання аудиторських доказів економічності, ефективності і результативності.

Програма «Керівництво та управління у сфері соціальної політики» реалізується Міністерством соціальної політики України з метою формування та реалізація державної політики у сферах зайнятості населення та трудової міграції, волонтерської діяльності, трудових відносин, соціального захисту населення, з питань сім’ї та дітей, захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, забезпечення житлом вразливих категорій населення та розподілу гуманітарної допомоги.

Завданням бюджетної програми є: визначення державних соціальних гарантій для населення та соціальний захист найбільш вразливих верств населення; визначення державних соціальних гарантій щодо прав громадян на працю, оплату праці, нормування та стимулювання праці, професійної кваліфікації робіт і професій, умов праці; регулювання ринку праці, процесів трудової міграції, визначення правових, економічних та організаційних засад зайнятості і захисту від безробіття, регулювання соціально-трудових відносин; реалізація державної політики щодо пенсійного забезпечення, адресної соціальної допомоги, волонтерської діяльності, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, питань сім’ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства у сім’ї; вирішення питань стосовно доцільності надання пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, дотацій, позик підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів; організація та координація роботи щодо забезпечення житлом вразливих категорій населення та розподілу гуманітарної допомоги.

 

Завдання 12.

 1. Характеристика етапів проведення державного фінансового аудиту.
 2. Визначити дії аудитора при дослідженні проблем у виконанні видаткової частини місцевого бюджету та докази причин їх наявності.

 

Завдання 13.

 1. Порядок оформлення результатів аудиту, критерії якості інформації.
 2. Визначити дії аудитора при дослідженні проблем у виконанні дохідної частини місцевого бюджету та докази причин їх наявності.

 

Завдання 14.

 1. Визначити відповідно до методичних рекомендацій з проведення Рахунковою палатою фінансового аудиту затверджених рішенням Рахункової палати від 22.09.2015 №5-5 поняття, рівні, фактори аудиторського ризику.
 2. Під час оцінювання бюджетної програми аудитором визначено, що фактично результативні показники становлять: показник продукту 700 од., показник якості – 98%. Заплановано:показник продукту – 754 од., показник якості – 100%. Фінансування відбулось 200000 грн. Оцінити рівень досягнення результативних показників, ефективність програми, зробити відповідні висновки.

 

 

Завдання 15.

 1. Охарактеризувати поняття суттєвості, рівні, етапи, фактори впливу відповідно до методичних рекомендацій з проведення Рахунковою палатою фінансового аудиту затверджених рішенням Рахункової палати від 22.09.2015 №5-5.
 2. На основі представленої інформації про аудиторське дослідження, сформувати проблему аудиту ефективності та можливі гіпотези. Дані для виконання: при дослідженні ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих у 2013 – 2014 роках на санаторно-курортне лікування постраждалих на ЧАС у санаторіях МОЗ, встановлено, що санаторії були завантажені в середньому на 66 – 70%, а в окремих періодах менше, ніж на половину.

При виконанні плану фінансування за загальним фондом у 2013 та 2014 роках відповідно на 68,5 та 100%, план ліжко днів виконано відповідно на 63,00% та 68,00%, тобто рівень виконання результативних показників програми є нижчим, ніж забезпечений рівень фінансування. Впродовж 2013 – 2014 років санаторними закладами на адресу ФСС ТВП було надіслано 35 000 путівок, з яких використано 28000, або 80%. Відповідно фактична вартість лікування одного постраждалого була більше за планову.

 

Завдання 16.

 1. Співставити визначення, що використовуються при проведенні фінансового аудиту з їх змістом вказавши необхідну літеру.
Відповідь (літера) Зміст поняття Відповідь
  Здійснюється розпорядниками бюджетних коштів, які несуть відповідальність за організацію аудиту у підвідомчих бюджетних установах і закладах. А

Зовнішній аудит

  Здійснюється ВОФК, надає незалежну інформацію, гарантії і консультації парламенту та іншим користувачам, замовникам державного аудиту, вивчає законність та обґрунтованість державних видатків, оцінює економічність та ефективність бюджетних програм. Б

Аудит фінансової звітності

  Дослідження фінансової звітності, систем внутрішнього контролю і аудиту та окремих – фінансово – господарських операцій урядових структур, державних підприємств і неприбуткових організацій. В

Внутрішній аудит

  Перевірка повноти, точності, законності і достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності об’єкта аудиту. Г

Фінансовий аудит

  Аудит пов’язаний з аудитом економічності, ефективності та результативності адміністративної діяльності Д

Аудит ефективності

  Інформація, що стосується встановлених критеріїв оцінки.

Аудиторські докази мають бути достатніми та прийнятними.

Вони отримуються, в основному, за допомогою аудиторських процедур, які виконуються в процесі аудиту. Проте можуть включати інформацію, отриману з інших джерел, наприклад з попередніх аудитів (за умови, що не було змін після попереднього аудиту, які можуть вплинути на їх застосовність до поточного аудиту).

Аудиторські докази включають як інформацію, що підтверджує та підкріплює відповідність критеріям, так і будь-яку інформацію, що суперечить їм. У деяких випадках відсутність інформації (наприклад, відмова управлінського персоналу надати пояснення на запит аудитора) також використовується аудитором і є аудиторським доказом.

Є

Аналітичні процедури

  Один із прийомів опитування, що полягає в отриманні від працівників об’єкта аудиту та третіх осіб відповідей на заздалегідь сформульовані запитання. І.

Аудиторський ризик

  Ризик того, що аудитор зробить висновок, що не відповідає обставинам у випадках, коли звітність щодо надходжень та витрат бюджетних коштів суттєво викривлена. Він є функцією ризиків суттєвого викривлення та ризику не виявлення. Ї

Аудиторський файл

  Різниця між фактичним станом та встановленими критеріями оцінки. Отримуються в процесі оцінки аудиторських доказів і порівняння їх зі встановленими критеріями та вказують на те, чи відповідає предмет дослідження встановленим критеріям, чи ні. Ж

Аудиторський доказ

  Одна чи кілька тек або інші носії інформації у фізичній чи електронній формі, що містять записи, які становлять аудиторську документацію для конкретного аудиту З

Анкетування

  Застосування аудиторських процедур до менш ніж 100 % елементів в межах сукупності, яка стосується аудиту, таким чином, щоб усі одиниці вибірки мали шанс бути відібраними для того, щоб забезпечити аудитора обґрунтованою основою, завдяки якій будуть зроблені висновки про всю сукупність. К

Аудиторський висновок

  Запис виконаних аудиторських процедур, отриманих аудиторських доказів і зроблених висновків (іноді також вживають такі терміни як «робочі документи» або «робоча документація»). Л

Аудиторська вибірка

  Узагальнена думка щодо відповідності предмета дослідження визначеним критеріям. М

Аудитор

  Член Рахункової палати, відповідальний за проведення аудиту, керівник контрольної групи або інша посадова особа апарату Рахункової палати, яка включена до складу контрольної групи, а також особи, залучені членом Рахункової палати, у тому числі на договірних засадах. Н

Аудиторська документація

  Процедури, що включають оцінку фінансової інформації шляхом аналізу імовірних зв’язків між фінансовими та нефінансовими даними. Аналітичні процедури, зокрема, включають дослідження виявлених відхилень та взаємозв’язків, які суперечать іншій доречній інформації або мають відхилення від очікуваних величин. Наприклад, це порівняння фінансової інформації з інформацією за минулі періоди, що піддаються порівнянню; плановими розрахунками, такими як бюджети, прогнози; очікуваннями аудитора тощо. О

Аудиторські знахідки (виявлені факти)

 

 1. Оцінити рівень виконання бюджетної програми «Освіта» та визначити необхідність проведення аудиторського дослідження, якщо відомо, що обсяг фінансування бюджетної програми становив 52 703,00 тис. грн.. Відповідно до паспорта бюджетної програми рівень виконання показників продукту становить 52608,00 тис. грн., показників ефективності – 5137 тис. грн., показників якості – 100%. Згідно з інформацією про виконання паспорта бюджетної програми рівень виконання показників продукту становить 42404,00 тис. грн. показників ефективності – 5137,00 тис. грн., показників якості – 90%. Відповідь обґрунтуйте.

 

Завдання 17.

 1. Співставити визначення, що використовуються при проведенні фінансового аудиту з їх змістом вказавши необхідну літеру.
Відповідь (літера) Зміст поняття Відповідь
  Належні відповідно до законодавства надходження та витрати державного бюджету А

Внутрішній аудитор

  Розбіжність між сумою, класифікацією, поданням або розкриттям статті у звітності та фактичними даними. Викривлення можуть виникати внаслідок помилки або шахрайства. Б

Звітність щодо надходжень і витрат бюджету (звітність)

  Особа, що здійснює внутрішній аудит В

Керівник контрольної груп

  Фінансова, бюджетна та інша звітність, що складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів у порядку, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 (із змінами і доповненнями). Г

Бюджетні кошти (кошти державного бюджету)

  Член Рахункової палати або посадова особа апарату Рахункової палати, призначена Членом Рахункової палати, що очолює контрольну групу та несе відповідальність за здійснення аудит Д

Властивий ризик

  Комплекс заходів, що застосовуються керівником для забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо діяльності бюджетної установи та її підвідомчих установ. Внутрішній контроль (система внутрішнього контролю) включає такі взаємопов’язані елементи, які стосуються всіх підрозділів, дій і процесів в установі:

— внутрішнє середовище (середовище контролю);

— управління ризиками;

— заходи контролю;

— моніторинг;

— інформація та комунікація

Є

Внутрішній аудит

  Діяльність підрозділу внутрішнього аудиту в об’єкта аудиту, спрямована на удосконалення системи управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності бюджетної установи та підвідомчих їй бюджетних установ, поліпшення внутрішнього контролю. І

Викривлення

 

  Весь набір даних, з яких проводиться вибірка, та про яку аудитор бажає зробити висновки Ї

Звіт за результатами аудиту (аудиторський звіт)

  Всі можливі ризики, пов’язані з функціонуванням об’єкта аудиту, тобто ризики порушень та недоліків, які можуть бути допущені внаслідок діяльності об’єкта аудиту. Ризик виникнення таких порушень та недоліків може бути обумовлений дією як зовнішніх, так і внутрішніх чинників. Ж

Генеральна

сукупність

 

  Грошова сума, встановлена аудитором, у відношенні до якої

аудитор прагне отримати достатній рівень впевненості в тому, що фактичне викривлення у генеральній сукупності не перевищує грошову суму, встановлену аудитором. Допустиме викривлення може мати те саме значення або нижче ніж суттєвість.

З

Достатність

(аудиторських

доказів)

  Міра кількості аудиторських доказів. Необхідна кількість аудиторських доказів залежить від ризику викривлення, а також якості цих аудиторських доказів. К

Допустиме

викривлення

  Високий, але не абсолютний рівень впевненості, що виражений позитивно, передаючи, згідно думки аудитора, чи відповідає предмет дослідження в усіх суттєвих аспектах застосованим критеріям, або, в окремих випадках, чи надає інформація про предмет дослідження достовірне і об’єктивне уявлення відповідно до застосованих критеріїв. Л

Достатній рівень впевненості

 

  Письмовий документ, який, зокрема, містить виявлені факти, висновки і пропозиції, сформульовані за результатами фінансового аудиту, підписаний членом Рахункової палати і затверджений на засіданні Рахункової палат М

Експерт

  Окремі об’єкти, які складають генеральну сукупність (можуть бути фізичними елементами, наприклад, рахунки-фактури або сальдо за рахунками окремих дебіторів, або грошовими одиницями). Н

Внутрішній контроль(система внутрішнього контролю

  Працівники державних контролюючих і правоохоронних органів, а також спеціалісти, аудитори, фахівці-експерти з інших установ та організацій, які можуть залучатися в установленому порядку, у тому числі на договірних засадах, для здійснення фінансового аудиту. О

Елемент вибірки

 

 1. На основі поданої інформації запропонувати до 10 показників продукту та якості виконання бюджетної програми, визначити прийоми і методи аудиту, джерела для отримання аудиторських доказів економічності, ефективності і результативності.

Програма «Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки» реалізується Міністерство освіти і науки України з метою забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій; попередній розгляд питань щодо кандидатур на присудження Державних премій України в галузі науки і техніки, що річних премій Президента України для молодих вчених, призначення стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Завданням бюджетної програми є: реалізація державної політики у сфері освіти і науки; реалізація державної політики у сфері попереднього розгляду питань щодо кандидатур на присудження державних премій в галузі науки і техніки; погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року.

 

Завдання 18.

 1. Співставити визначення, що використовуються при проведенні фінансового аудиту з їх змістом вказавши необхідну літеру.
Відповідь (літера) Зміст поняття Відповідь
  Це підстава для оцінки предмета дослідження. Аудит повинен мати критерії, що відповідають його обставинам. При визначенні відповідності критеріїв аудитор розглядає їх релевантність і зрозумілість для визначених користувачів, атакож їх повноту, достовірність та об’єктивність (нейтральність, загальновизнаність і сумісність з критеріями, що використовуються в подібних аудитах). Критерії залежать від цілі аудиту. А

Контрольна група

  Види, кількість та глибина аудиторських процедур, які є необхідними для досягнення мети аудиту. Б

Процедури перевірки по суті

  Організація (установа, підприємство), діяльність якої підлягає аудиту. В

Ризик контролю

  Аналіз відповідних питань, у тому числі виконання необхідних процедур, з метою формулювання конкретного висновку щодо даної проблеми Г

Недотримання вимог

  Межі фінансового аудиту, що стосуються предмета дослідження і критеріїв для оцінки і звітування про предмет дослідження, а також процедур, які є необхідними для досягнення мети аудиту. Д

Критерії

  Дії або бездіяльність (навмисні або ненавмисні) з боку об’єкта аудиту, які суперечать чинному законодавству чи нормативним актам. Є

Обсяг аудиторських процедур

  Аналіз виявлених ризиків с точки зору їх суттєвості. І

Помилка

  Член Рахункової палати, посадові особи апарату Рахункової палати та, можливо, зовнішні експерти, залучені до виконання аудиту. Ї.

Процедури оцінки ризиків

  Аудиторські процедури, що здійснюються для виявлення суттєвих викривлень інформації, зокрема, детальні тести стосовно груп однотипних операцій, залишків на рахунках, аналітичні процедури перевірки по суті. Ж

Професійний скептицизм

  Аудиторські процедури, які виконують для отримання розуміння об’єкта аудиту та його середовища, в тому числі внутрішнього контролю, визначення й оцінки ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. З

Об’єкт аудит

  Ризик того, що потенційне викривлення або недотримання вимог не буде попереджено або своєчасно виявлено та виправлено за допомогою внутрішнього контролю об’єкта аудиту. К

Програма аудиту

  Ненавмисне викривлення звітності щодо надходжень і витрат бюджету, включаючи пропуск суми або розкриття інформації. Л

Оцінка ризиків

  Ставлення, що поєднує допитливість, уважність до обставин, які можуть вказувати на можливе викривлення внаслідок помилки або шахрайства, та критичну оцінку аудиторських доказів. М

Оцінка

  Міра якості аудиторських доказів, тобто їх доречність для забезпечення підтвердження висновків за результатами аудиту, та достовірність. Н

Масштаб аудиту

  Документ Рахункової палати, який визначає, зокрема, мету аудиту; предмет дослідження; перелік конкретних питань, які будуть досліджуватися та обумовлюють обсяг аудиту; об’єкт аудиту; терміни проведення аудиту та складання акта та звіту за його результатами; планові трудовитрати; склад аудиторської групи. О

Прийнятність (аудиторських доказів)

 

 1. На основі поданої інформації запропонувати до 10 показників затрат та ефективності виконання бюджетної програми, визначити прийоми і методи аудиту, джерела для отримання аудиторських доказів економічності, ефективності і результативності.

Програма «Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки» реалізується Міністерство освіти і науки України з метою забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій; попередній розгляд питань щодо кандидатур на присудження Державних премій України в галузі науки і техніки, щорічних премій Президента України для молодих вчених, призначення стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Завданням бюджетної програми є: реалізація державної політики у сфері освіти і науки; реалізація державної політики у сфері попереднього розгляду питань щодо кандидатур на присудження державних премій в галузі науки і техніки; погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року.

 

Завдання 19.

 1. Співставити визначення, що використовуються при проведенні фінансового аудиту з їх змістом вказавши необхідну літеру.
Відповідь (літера) Зміст поняття Відповідь
  Ризик того, що аудитором не буде виявлено викривлення або факт недотримання вимог, які можуть бути суттєвими окремо або в сукупності з іншими викривленнями та фактами недотримання. А

Аналітичні процедури

  Ризик того, що потенційне викривлення або недотримання вимог не буде попереджено або своєчасно виявлено та виправлено за допомогою внутрішнього контролю об’єкта аудиту. Б

Ризик невиявлення

  Окремі об’єкти, які складають генеральну сукупність (можуть бути фізичними елементами, наприклад, рахунки-фактури або сальдо за рахунками окремих дебіторів, або грошовими одиницями). В

Внутрішній аудит

  Міра кількості аудиторських доказів. Необхідна кількість

аудиторських доказів залежить від ризику викривлення, а також якості цих аудиторських доказів.

Г

Ризик контроль

  Здійснюється розпорядниками бюджетних коштів, які несуть відповідальність за організацію аудиту у підвідомчих бюджетних установах і закладах. Д

Елемент вибірки

  Один із прийомів опитування, що полягає в отриманні від працівників об’єкта аудиту та третіх осіб відповідей на заздалегідь сформульовані запитання. Є

Внутрішній аудит

  Розбіжність між сумою, класифікацією, поданням або розкриттям статті у звітності та фактичними даними. Викривлення можуть виникати внаслідок помилки або шахрайства. І

Достатність

(аудиторських

доказів)

  Діяльність підрозділу внутрішнього аудиту в об’єкта аудиту, спрямована на удосконалення системи управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності бюджетної установи та підвідомчих їй бюджетних установ, поліпшення внутрішнього контролю. Ї

Викривлення

  Інформація вважається суттєвою, якщо її відсутність або

перекручення може впливати на рішення користувачів, які приймаються на підставі цієї інформації

Ж

Аудиторський ризик

  Один із прийомів опитування, що полягає в отриманні від працівників об’єкта аудиту та третіх осіб відповідей на заздалегідь сформульовані запитання. З

Ризик суттєвого

викривлення

  Ризик того, що звітність містить суттєве викривлення до початку аудиту. Складається з двох компонентів ризику. К

Суттєвість

  Запис виконаних аудиторських процедур, отриманих аудиторських доказів і зроблених висновків (іноді також вживають такі терміни як «робочі документи» або «робоча документація»). Л

Фінансовий аудит

 

  Процедури, що включають оцінку фінансової інформації шляхом аналізу імовірних зв’язків між фінансовими та нефінансовими даними. Аналітичні процедури, зокрема, включають дослідження виявлених відхилень та взаємозв’язків, які суперечать іншій доречній інформації або мають відхилення від очікуваних величин. Наприклад, це порівняння фінансової інформації з інформацією за минулі періоди, що піддаються порівнянню; плановими розрахунками, такими як бюджети, прогнози; очікуваннями аудитора тощо. М

Шахрайство

  Аудит, що полягає у перевірці, аналізі та оцінці правильності ведення, повноти обліку і достовірності звітності щодо надходжень і витрат бюджету, встановлення фактичного стану справ щодо цільового використання бюджетних коштів, дотримання законодавства при здійсненні операцій з бюджетними коштами Н

Анкетування

  Надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, банкам або іншим кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти власності О

Аудиторська

документація

 1. Дослідити Звіт про результати аналізу стану державних закупівель в Україні у 2014 та поточному роках використовуючи електронний ресурсhttp://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16747671/Zvit_11-6.pdf.

В процесі дослідження визначити: мету, предмет, об’єкт, критерії, методи проведення державного аудиту. Охарактеризувати стан системи статистичних спостережень у сфері державних закупівель, результати перевірки та висновки.

 

Завдання 20.

 1. Аналіз повноважень суб’єктів державного аудиту.
 2. На основі поданої інформації запропонувати до 10 показників якості та продукту виконання бюджетної програми, визначити прийоми і методи аудиту, джерела для отримання аудиторських доказів економічності, ефективності і результативності.

Програма «Керівництво та управління у сфері соціальної політики» реалізується Міністерством соціальної політики України з метою формування та реалізація державної політики у сферах зайнятості населення та трудової міграції, волонтерської діяльності, трудових відносин, соціального захисту населення, з питань сім’ї та дітей, захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, забезпечення житлом вразливих категорій населення та розподілу гуманітарної допомоги.

Завданням бюджетної програми є: визначення державних соціальних гарантій для населення та соціальний захист найбільш вразливих верств населення; визначення державних соціальних гарантій щодо прав громадян на працю, оплату праці, нормування та стимулювання праці, професійної кваліфікації робіт і професій, умов праці; регулювання ринку праці, процесів трудової міграції, визначення правових, економічних та організаційних засад зайнятості і захисту від безробіття, регулювання соціально-трудових відносин; реалізація державної політики щодо пенсійного забезпечення, адресної соціальної допомоги, волонтерської діяльності, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, питань сім’ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства у сім’ї; вирішення питань стосовно доцільності надання пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, дотацій, позик підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів; організація та координація роботи щодо забезпечення житлом вразливих категорій населення та розподілу гуманітарної допомоги.

 

Завдання 21.

 1. Правила професійної етики посадових осіб Рахункової палати України.
 2. У результаті дослідження стану професійно-технічної освіти в Харківській області за 2013 – 2014 роки, була сформована проблема аудиту: чому випускники, які здобули професійно-технічну освіту за рахунок державних закупівель, не мають можливості працевлаштуватись за отриманими професіями? Необхідно визначити гіпотези аудиторського дослідження, прийоми і методи, нормативно-правову базу.

 

Завдання 22.

 1. Аналіз методів та прийомів, що застосовуються при виконання аналітичних процедур. Порядок оцінки достовірності аудиторських доказів.
 2. На основі поданої інформації запропонувати до 10 показників продукту та якості виконання бюджетної програми, визначити прийоми і методи аудиту, джерела для отримання аудиторських доказів економічності, ефективності і результативності.

Програма «Державна охорона органів державної влади та посадових осіб» реалізується Управлінням державної охорони України з метою забезпечення нормального (безпечного) функціонування органів державної влади України, безпеки визначених посадових осіб та об’єктів.

Завданням бюджетної програми є: підвищення рівня боєздатності органів і підрозділів Управління державної охорони України та їх спроможність з виконання завдань із забезпечення державної охорони; впровадження європейських норм і стандартів у систему державної охорони; модернізацію системи управління державною охороною та удосконалення її взаємодії з іншими складовими сектору безпеки й оборони; реалізація організаційно-правових, режимних, оперативно-розшукових, інженерно-технічних та інших заходів із забезпечення державної охорони; підготовка кваліфікованих кадрів в Інституті Управління державної охорони України КНУ імені Тараса Шевченка.

 

Завдання 23.

 1. Порядок звітування за результатами аудиторських процедур та контроль виконання наданих рекомендацій.
 2. У результаті дослідження стану здоров’я громадян в Харківській області за 2013 – 2014 роки, була сформована проблема аудиту: чому населення, що отримує лікування у стаціонарі після виписки у 40% випадків протягом 2 тижнів звертається за медичною допомогою? Необхідно визначити гіпотези аудиторського дослідження, прийоми і методи, нормативно – правову базу.

 

Завдання 24.

 1. Порядок попереднього вивчення об’єктів аудиту та визначення масштабів та критеріїв проведення аудиту ефективності.
 2. На основі поданої інформації запропонувати до 10 показників продукту та якості виконання бюджетної програми, визначити прийоми і методи аудиту, джерела для отримання аудиторських доказів економічності, ефективності і результативності.

Програма «Керівництво та управління у сфері фондового ринку» реалізується Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку з метою реалізація єдиної державної політики щодо розвитку і функціонування ринку цінних паперів та похідних (деривативів) в Україні.

Завданням бюджетної програми є: координація державних органів з питань функціонування в Україні ринку цінних паперів та їх похідних; здійснення державного регулювання та контролю за емісією і обігом цінних паперів та їх похідних на території України; захист прав інвесторів шляхом здійснення заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів; методологічне забезпечення запровадження принципів корпоративного управління; узагальнення практики застосування законодавства України з питань емісії та обігу цінних паперів в Україні, розроблення пропозиції щодо його вдосконалення; здійснення державного регулювання та контролю у сфері спільного інвестування; проведення моніторингу фондового ринку з метою аналізу та прогнозування його розвитку.

 

Завдання 25.

 1. Зміст програми аудиту, збір інформації для отримання аудиторських доказів.
 2. На основі поданої інформації запропонувати до 10 показників затрат та ефективності виконання бюджетної програми, визначити прийоми і методи аудиту, джерела для отримання аудиторських доказів економічності, ефективності і результативності.

Програма «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти ІІІ – VI рівня акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)» реалізується Київською міською державною адміністрацією з метою забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників органів влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій закладами післядипломної освіти ІІІ – VI рівня акредитації .

 

Завдання 26.

 1. Підготовка висновків та рекомендацій за результатами аудиту.
 2. На основі поданої інформації запропонувати до 10 показників затрат та ефективності виконання бюджетної програми, визначити прийоми і методи аудиту, джерела для отримання аудиторських доказів економічності, ефективності і результативності.

Програма «Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області» реалізується Тернопільською обласною державною адміністрацією з метою забезпечення виконавчої влади у Тернопільській області та реалізації повноважень делегованих місцевими радами..

Напрямами використання бюджетних коштів є: забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області; забезпечення місцевих державних адміністрацій обладнанням та предметами довгострокового користування; погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ на 01.01.2016р.

 

 

 

Завдання 27.

 1. Структура аудиторського звіту та характеристика складових.
 2. На основі поданої інформації запропонувати до 10 показників затрат, якості та ефективності виконання бюджетної програми, визначити прийоми і методи аудиту, джерела для отримання аудиторських доказів економічності, ефективності і результативності.

Програма «Здійснення правосуддя Bepxовним Судом України» реалізується Верховний Суд України з метою забезпечення кожному права на справедливий суд та єдності судової практики вcix судів загальної юрисдикції.

Завданням програми є: ухвалення Верховним Судом України рішень за заявками, які надійшли до Суду; надання зауважень i пропозицій до проектів законодавчих актів та розроблення проектів законів України,що стосуються судоустрою, судочинства статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань.

 

Завдання 28.

 1. Контроль за виконанням рекомендацій наданих за результатами аудиту.
 2. На основі поданої інформації запропонувати до 10 показників продукту та якості виконання бюджетної програми, визначити прийоми і методи аудиту, джерела для отримання аудиторських доказів економічності, ефективності і результативності.

Програма «Керівництво та управління у сфері соціальної політики» реалізується Міністерство соціальної політики України з метою формування та реалізація державної політики у сферах зайнятості населення та трудової міграції, волонтерської діяльності, трудових відносин, соціального захисту населення, з питань сім’ї та дітей, захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, забезпечення житлом вразливих категорій населення та розподілу гуманітарної допомоги.

Завданням програми є: визначення державних соціальних гарантій для населення та соціальний захист найбільш вразливих верств населення; визначення державних соціальних гарантій щодо прав громадян на працю, оплату праці, нормування та стимулювання праці, професійної кваліфікації робіт і професій, умов праці; регулювання ринку праці, процесів трудової міграції, визначення правових, економічних та організаційних засад зайнятості і захисту від безробіття, регулювання соціально-трудових відносин; реалізація державної політики щодо пенсійного забезпечення, адресної соціальної допомоги, волонтерської діяльності, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, питань сім’ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства у сім’ї; вирішення питань стосовно доцільності надання пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, дотацій, позик підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів; організація та координація роботи щодо забезпечення житлом вразливих категорій населення та розподілу гуманітарної допомоги.

Завдання 29.

 1. Послідовність проведення аудиту ефективності.
 2. На основі поданої інформації запропонувати до 10 показників затрат, якості та продукту виконання бюджетної програми, визначити прийоми і методи аудиту, джерела для отримання аудиторських доказів економічності, ефективності і результативності.

Програма «Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві» реалізується Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого комітету Київської міської ради з метою керівництва та управління транспортною інфраструктурою у місті Києві. Завданням програми є: забезпечення збереження енергоресурсів, забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування, здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві.

 

Завдання 30.

 1. Охарактеризувати методику проведення аудиту ефективності.
 2. Розглянути Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг використовуючи дані http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16747733/zvit_9-3.pdf?subportal=main.

Охарактеризувати склад та структуру наданих пільг. Визначити причини та наслідки недотримання законодавства, неефективного управління коштами субвенцій, а також соціальні наслідки.

 

 

2.13.5. Самостійна робота студентів

 

Самостійна робота студентів (СРС) є однією з форм організації навчання, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

СРС є важливою складовою навчального процесу, яка позитивно впливає на глибину засвоєння знань і вмінь, що є передумовою творчого застосування їх у майбутній професійній діяльності.

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого програмою та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

СРС з дисципліни «Аудит державних фінансів» включає:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу за питаннями, що вказані у розділі 2.13.4.1 робочої програми;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання, згідно наведеному нижче переліку;
 • відпрацювання виконання домашніх завдань;
 • виконання завдань дослідницького характеру, в т.ч. дослідницьких проектів та інших робіт з використанням інноваційних наробок кафедри;
 • підготовку до семінарських (практичних) занять, контрольних робіт та інших форм поточного контролю;
 • виконання індивідуальних завдань для СРС (виконання індивідуальних практичних завдань (тексти завдань додаються), написання реферату або підготовка есе, аналітичних (критичних) оглядів наукових публікацій з проблематики аудиту державних фінансів та презентацій за заданою тематикою, виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету), переклад іншомовних текстів нормативних та інших матеріалів) у відповідності з графіком, наведеним у розділі 2.13.5 робочої програми.

Перелік завдань для виконання СРС з дисципліни «Аудит державних фінансів» та кількість балів, які можна отримати за виконання різних видів завдань з СРС, подано у Карті самостійної роботи студента. Карта СРС є основою організації СРС з кожної науки (дисципліни).

Індивідуальні завдання є однією з форм організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. До індивідуальних завдань належать: підготовка рефератів, есе, виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій тощо.

Можливі форми практичної реалізації СРС, а також форми контролю представлені в табл.

Можливі види самостійної роботи студентів та форми контролю

Види та форми СРС Форми контролю
І. Підготовка до аудиторних занять
1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Виконання домашніх завдань

1.3. Підготовка до семінарських (практичних, індивідуальних) занять

1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю

1.1. Усне опитування

1.2. Перевірка правильності виконання завдань

1.3. Тестування

1.4. Написання контрольної роботи тощо

ІІ. Пошуково-аналітична робота
2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Написання реферату (есе) на задану тему

2.3. Аналітичний огляд наукових публікацій

2.4. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.2. Обговорення (захист) реферату (есе) під час аудиторних занять або ІКР

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, участь у дискусії

2.5. Перевірка правильності виконання завдань

ІІІ. Наукова робота
3.1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Підготовка наукових публікацій

3.3. Виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів до публікації

3.3. Використання матеріалів у звіті з НДР

 

 

2.13.5.1. Завдання для самостійної роботи студентів

 

2.13.5.1.1. Перелік питань для самостійного опрацювання студентами

 

Тема 1.Суть та предмет аудиту державних фінансів.

 1. Система державного фінансового контролю і аудиту в Україні.
 2. Виникнення аудиту державних фінансів та його становлення в Україні.
 3. Зовнішній і внутрішній аудит в державному секторі.
 4. Централізований і децентралізований внутрішній аудит державних фінансів.
 5. Аудит відповідності і комплексний аудит.
 6. Сутність і необхідність зовнішнього (незалежного) контролю та аудиту державних фінансів.
 7. Цілі і задачі аудиту адміністративної діяльності.
 8. Роль аудиту державних фінансів в умовах переходу до ринкової економіки.

 

Тема 2.Правові та організаційні засади аудиту державних фінансів.

 1. Статус і організація діяльності Рахункової палати як вищого органу зовнішнього аудиту в сфері управління державними фінансами.
 2. Відносини Рахункової палати України з Верховною Радою України та її органами, Президентом України, Кабінетом Міністрів України та іншими державними органами.
 3. Основні завдання і функції Державної аудиторської служби України при здійсненні аудиту державних фінансів.
 4. Повноваження внутрішніх аудиторів щодо проведення аудиторських досліджень у секторі управління державними фінансами.
 5. Навести порівняльну характеристику Міжнародних стандартів аудиту державних фінансів INTOSAI (ISSAI) та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики IFAC (ISA).
 6. Міжнародні та національні стандарти (нормативи) аудиту державних фінансів: розбіжності та спільні риси.

 

Тема 3.Організація аудиту державних фінансів у зарубіжних країнах.

 1. Організаційні схеми і моделі аудиту державних фінансів у зарубіжних країнах.
 2. Порівняльний аналіз правового статусу, повноважень і функцій Вищих аудиторських установ (ВАУ) країн світу.
 3. Зовнішній і внутрішній державний фінансовий контроль і аудит у країнах світу.
 4. Попередній і наступний контроль і аудит державних фінансів у країнах світу.
 5. Лімська декларація 1977 року і загальноприйняті принципи аудиту державних фінансів ВАУ.
 6. Кодекс етики Міжнародного інституту внутрішніх аудиторів (ІІА).

 

 

Тема 4.Методичні засади організації і проведення аудиту державних фінансів.

 1. Методи оцінки законності, ефективності та цільового використання державних фінансів.
 2. Сучасні методи аудиту державного аудиту, що базуються на широкому використанні комп’ютерних програм, та їх характеристика.
 3. Особливості застосування методів вибіркового дослідження в ході аудиту ефективності, фінансового аудиту, аудиту відповідності або їх поєднання.
 4. Критерії оцінки ефективності використання бюджетних коштів, виконання державних програм (функцій).
 5. Стандарти ефективності і підходи до її оцінки(системно-орієнтований, проблемно-орієнтований і підхід, орієнтований на результат).
 6. Зміст критеріїв для оцінки предмета дослідження при поєднанні фінансового аудиту з аудитом відповідності та / або аудитом ефективності.
 7. Світової досвід оцінки ефективності виконання окремих управлінських рішень, програм (функцій), функціонування системи (галузі).

 

Тема 5.Планування, цикл і етапи аудиту державних фінансів.

 1. Основні етапи фінансового аудиту.
 2. Планування завдань перевірки ефективності використання державних фінансів, виконання державних програм (функцій) і розробка програми аудиторського дослідження.
 3. Попереднє опитування (щодо організації, діяльності чи програми) та його вплив на хід проведення причинно-наслідкового аналізу ситуації на об’єкті аудиту при плануванні аудиту ефективності.
 4. Планування, фази та етапи аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виконання державних програм (функцій), функціонування окремих галузей економіки України.
 5. Відносини Рахункової палати з органом державного фінансового контролю при плануванні і проведенні аудиту державних фінансів.
 6. Особливості планування та організації аудиту державних фінансів на вимогу державних і правоохоронних органів.
 7. Процедури аудиторської вибірки у відповідності до ISA 530.

 

Тема 6.Проведення аудиту державних фінансів та оформлення аудиторського звіту (висновку).

 1. Методика оцінки ефективності систем внутрішнього управління і контролю об’єкта перевірки щодо цілей аудиту державних фінансів.
 2. Етапи оцінки наслідків викривлень інформації при аудиті ефективності використання бюджетних коштів, державного і комунального майна, виконання державних програм.
 3. Аналітичні процедури в аудиті державних фінансів.
 4. Порядок інформування керівництва суб’єкта господарювання та ініціатора аудиту державних фінансів про недоліки організації або функціонування системи внутрішнього контролю.
 5. Процес збирання та опрацювання доказів/фактів при проведенні фінансового аудиту, аудиту відповідності, аудиту ефективності.
 6. Кількісний і якісний аналіз доказів/фактів та отримання аудиторських суджень і висновків стосовно фінансових, соціальних і політичних аспектів питання, яке досліджується.
 7. Вимоги ISSAI 100 до змісту, форми і складу аудиторської документації, що складається задля оформлення виконаних аудиторських процедур, отриманих аудиторських доказів і зроблених за результатами аудиту державних фінансів висновків, та формування аудиторського файлу.
 8. Зміст і форма робочої документації, складеної за результатами аудиту ефективності використання бюджетних коштів, аудиту виконання бюджетних програм, аудиту діяльності суб’єктів господарювання державного сектору.

 

Тема 7.Використання матеріалів внутрішніх аудиторів під час проведення зовнішнього аудиту державних фінансів.

 1. Основні завдання і нормативно-правова база внутрішнього аудиту в органах державного сектору.
 2. Об’єкти внутрішнього аудиту та підконтрольні суб’єкти.
 3. Основні етапи і процедури організації роботи внутрішнього аудиту в органах державного сектору.
 4. Відповідальність зовнішнього аудитора, пов’язана з роботою внутрішніх аудиторів, якщо зовнішній аудитор визначив, відповідно до ISA 315, що функція внутрішнього аудиту в органі державного сектору має відношення до зовнішнього аудиту цього органу (ISSAI 1610).
 5. Отримання достатнього розуміння функціонування внутрішнього аудиту для ідентифікації та оцінки ризиків суттєвих викривлень у фінансовій та бюджетній звітності і виконання подальших процедур фінансового аудиту

 

Тема 8.Контроль виконання рекомендацій за результатами аудиту державних фінансів.

 1. Типи підсумкових документів, що складаються за результатами аудиту державних фінансів, та вимоги до їх складання і оформлення.
 2. Звітність контрольно-рахункових органів про результати державного аудиту.
 3. Форми реалізації пропозицій, наданих за результатами державного аудиту.
 4. Форми контролю реалізації пропозицій, наданих за результатами аудиту діяльності суб’єктів господарювання державного сектору.
 5. Автоматизовані системи контролю якості та їх застосування задля оцінки якості проведеного аудиту державних фінансів.

 

2.13.5.1.2. Перелік практичних завдань для самостійної роботи студентів

 

До практичних завдань для СРС з дисципліни «Аудит державних фінансів» відноситься виконання індивідуальних завдань.

Індивідуальні завдання виконуються кожним окремим студентом самостійно під керівництвом викладача із застосуванням навчального матеріалу або за місцем роботи (переддипломної практики) студентів.

У процесі підготовки і виконання індивідуальних завдань студент закріплює вже набуті знання, засвоює практичні навички і набуває вміння стосовно організації процесу аудиту державних фінансів, методики проведення фінансового аудиту, аудиту ефективності та аудиту відповідності, застосування методичних прийомів виконання процедур аудиту, оформлення робочої і підсумкової документації за результатами проведення фінансового аудиту, аудиту відповідності, аудиту ефективності на матеріалах базової установи. Під час навчального семестру для студентів очної форми навчання передбачене виконання 5-ти індивідуальних практичних завдань.

Приступаючи до виконання індивідуальних завдань, студент повинен підібрати і вивчити відповідні нормативні і законодавчі акти і спеціальну літературу, опрацювати дані навчального матеріалу та установи-бази практики студента, необхідного для виконання практичної частини. Кожне завдання виконується на комп’ютері на стандартних листах формату А4. Листи скріплюються стиплером, зшиваються в папку та оформлюються як один зведений документ (звіт), з обов’язкової нумерацією сторінок.

Звіт про виконання індивідуальних завдань складається за таким планом: назва документа; прізвище, ім’я та по батькові студента; текст завдань. На другій сторінці звіту треба подати зміст підшитих завдань та їхній склад. Починаючи із наступної сторінки звіту слід подати матеріал з виконання окремих питань, що входять до складу завдання. Звіт про виконання 6-ти завдань самостійної роботи оцінюється залежно від повноти викладення питань звіту, оформлення та якість його презентації студентом в аудиторії. Підготовлені згідно із завданнями матеріали (звіт) презентують відповідно до графіку.

Графік презентації індивідуальних практичних завдань

для студентів очної форми навчання

Завдання Дата презентації
1. Методичні засади організації і проведення аудиту державних фінансів. 25.01.2017
2. Планування, цикл і етапи аудиту державних фінансів. 10.02.2017
3. Проведення аудиту державних фінансів та оформлення аудиторського звіту (висновку). 20.02.2017
4. Використання матеріалів внутрішніх аудиторів під час проведення зовнішнього аудиту державних фінансів. 01.03.2017
5. Контроль виконання рекомендацій за результатами аудиту державних фінансів. 10.03.2017
Модульна контрольна робота 25.03.2017

 

Завдання № 1

для самостійного вивчення програмного матеріалу з теми

«Методичні засади організації і проведення аудиту державних фінансів»

 

Мета практичного заняття: напрацювання студентами навичок вибору методів і прийомів виконання процедур аудиту ефективності виконання бюджетних програм.

Зміст завдання:

1.1. Реферативне викладення теоретичних питань:

 • Основні методи і прийоми аудиту ефективності у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм» від 10.08.2004 № 1017 (із змінами) і наказом Державної фінансової інспекції України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення аудиту ефективності виконання бюджетної програми» від 15.12.2005 № 444 (із змінами).

1.2. На основі вивчення теоретичних питань та особливостей діяльності базової установи (за прикладом, який наведено нижче) або установи-бази практики студента скласти примірний перелік методів і прийомів виконання процедур аудиту ефективності та зазначити, які з них застосовуватимуться для збирання даних про бюджетну програму на рівні базової установи — розпорядника бюджетних коштів (далі – РБК) та які джерела інформації потрібні для отримання таких даних.

Для розв’язання завдання скористатися нижченаведеною інформацією про базову установу.

Базова бюджетна установа є територіальним органом у системі головного РБК – відповідального виконавця бюджетної програми «Екологія». Програма реалізується Міністерством екології і природних ресурсів України з метою збільшення частки жителів, що мають доступ до чистої системи водопостачання у домогосподарствах.

Скласти орієнтовний перелік питань аудиту ефективності, методів збирання даних та потрібних джерел інформації на рівні користувачів результатами бюджетної програми «Екологія».

 

Завдання № 2

для самостійного вивчення програмного матеріалу з теми

«Планування, цикл і етапи аудиту державних фінансів»

 

Мета практичного заняття: напрацювання студентами навичок самостійного планування аудиту державних фінансів, шляхом визначення послідовних взаємопов’язаних дій (етапів) щодо об’єкта дослідження.

Зміст завдання:

2.1. Реферативне викладення теоретичних питань:

 • Послідовність організації та проведення аудиту в часі у відповідності до Загальних рекомендації з проведення аудиту ефективності використання державних коштів (постанова Колегії Рахункової палати від 12.07.2006 № 18-4).

2.2. На основі вивчення теоретичних питань та практичних даних щодо особливостей діяльності базової установи (головного розпорядника бюджетних коштів (далі – ГРБК)) використовуючи Рішення Рахункової палати (доступ до рішень за адресою: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/index) визначити джерела інформації, що застосовувалися при проведенні аудиту ефективності бюджетної програми, відповідальним виконавцем якої є ГРБК. Надати характеристику методів збору таких даних, визначити результативні показники витрат, продукту, ефективності, якості за загальним та спеціальним фондом відповідно до бюджетної програми, за виконання якої відповідає ГРБК. Результат оформити у вигляді таблиці.

№ з/п Об’єкт аудиту (ГРБК) Джерело фінансу-вання Складові паспорту бюджетної програми (БП) Джерела інформації для аудиту
РБК Відп. виконавець Наймен.

БП

Підстави для викон.БП Мета БП Завдання БП Результатні показники БП

 

Завдання № 3

для самостійного вивчення програмного матеріалу з теми

«Проведення аудиту державних фінансів та оформлення аудиторського звіту (висновку)»

 

Мета практичного заняття: напрацювання студентами навичок з самостійного проведення аудиту державних фінансів та оформлення аудиторського звіту (висновку).

Зміст завдання:

3.1. Реферативне викладення теоретичних питань:

 • Основні положення порядку проведення аудиту державних фінансів та оформлення аудиторського звіту (висновку) у відповідності з Загальними рекомендаціями з проведення аудиту ефективності використання державних коштів (постанова Колегії Рахункової палати від 12.07.2006 № 18-4) та Рекомендаціями щодо складання та оформлення Звіту за результатами контрольних заходів (наказ Голови Рахункової палати від 12.07.2005 № 89).

3.2. На основі вивчення теоретичних питань і практичних даних щодо особливостей діяльності базової установи – головного розпорядника бюджетних коштів (ГРБК) (використати Рішення Рахункової палати (доступ до рішень за адресою: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/index), яке було обрано у завданні № 2), визначити критерії оцінки результативних показників бюджетної програми на рівні базової установи – ГРБК та охарактеризувати орієнтовні вузькі місця виконання бюджетної програми.

 

Завдання № 4

для самостійного вивчення програмного матеріалу з теми

«Використання матеріалів внутрішніх аудиторів під час проведення зовнішнього аудиту державних фінансів»

 

Мета практичного заняття: напрацювання студентами навичок із використання бази даних об’єктів і підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту для оцінки зовнішнім аудитором роботи внутрішнього аудиту в органах державного сектору.

Зміст завдання:

4.1. Реферативне викладення теоретичних питань:

 • Основні положення оцінки системи внутрішнього контролю і використання роботи внутрішнього аудитора у відповідності до Методичних рекомендацій з проведення Рахунковою палатою фінансового аудиту (рішення Рахункової палати від 22.09.2015 № 5-5);
 • Основні положення порядку складання і ведення бази даних об’єктів внутрішнього аудиту у відповідності до Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, (постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001) і Стандартів внутрішнього аудиту (наказ Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247)

4.2. На основі вивчення теоретичних питань і практичних даних щодо діяльності Міністерства фінансів України (доступ за адресою: http://www.minfin.gov.ua/) і системи корпоративного управління міністерства розробити пропозиції щодо змістовної частини бази даних об’єктів та підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту Мінфіну і відпрацювати основні можливі напрями використання зовнішнім аудитором (Рахунковою палатою) такої бази даних об’єктів внутрішнього аудиту під час зовнішнього фінансового аудиту Міністерства фінансів України.

 

Завдання № 5

для самостійного вивчення програмного матеріалу з теми

«Контроль виконання рекомендацій за результатами аудиту державних фінансів»

 

Мета практичного заняття: напрацювання студентами навичок самостійного проведення контролю та визначення оцінки виконання рекомендацій (пропозицій) за результатами проведення аудиту державних фінансів.

Зміст завдання:

5.1. Реферативне викладення теоретичних питань:

 • Контроль та оцінка виконання наданих за результатами аудиту державних фінансів рекомендацій (пропозицій) у відповідності до Методичних рекомендацій з проведення Рахунковою палатою фінансового аудиту (рішення Рахункової палати від 22.09.2015 № 5-5) і Загальних рекомендацій з проведення аудиту ефективності використання державних коштів (постанова Колегії Рахункової палати від 12.07.2006 № 18-4).

5.2. На основі вивчення теоретичних питань і практичних даних щодо проведення аудиту бюджетної програми, відповідальним виконавцем якої є бюджетна установа (міністерство) – головний розпорядник бюджетних коштів (ГРБК) (див.: Рішення Рахункової палати, яке було обране в завданнях № 2-3 (доступ за адресою: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/index)) та оцінки роботи внутрішнього аудиту в органах державного сектору – міністерства (використати матеріали завдання № 4) розробити і заповнити шаблон-таблицю. Таблиця повинна містити перелік всіх рекомендацій (пропозицій), а також графи щодо стану та термінів їх виконання об’єктом аудиту державних фінансів (ГРБК, міністерство). Форма таблиці має наступний вигляд.

№ п/п Об’єкт аудиту Зміст пропозиції зовнішніх аудиторів Заходи, що можуть бути заплановані об’єктом аудиту Термін виконання Контролююча особа Примітка

 

2.13.5.2. Індивідуальні завдання

Робочою програмою дисципліни «Аудит державних фінансів» передбачено виконання на вибір студентами індивідуальної пошуково-аналітичної і наукової роботи у письмовій формі з презентацією й обговоренням її основних результатів за допомогою засобів програмного продукту PowerPoint. Цей вид самостійної роботи виконується у межах тематики дисципліни, містить елементи наукового дослідження й зорієнтований на розвиток аналітичного мислення, стимулювання творчого підходу до вирішення проблемних завдань студентами, набуття навиків роботи зі спеціальною фаховою літературою, вмінь формулювати й аргументувати власну думку, робити висновки.

Конкретні спрямування індивідуальної науково-аналітичної роботи попередньо узгоджуються з викладачем і затверджуються на підставі заяви студента. Зокрема, це може бути реферат, аналітичний огляд літератури, есе, участь у наукових студентських конференціях, участь у виконані дослідницької роботи кафедри, переклад іншомовних текстів з проблематики аудиту державних фінансів.

Види можливих індивідуальних завдань і максимальна кількість балів за їх виконання подано у таблиці. Студент повинен обрати завдання з розрахунку, що максимальна кількість балів за цей блок робіт не може перевищувати 20 балів.

Види індивідуальних завдань*
1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій з проблематики аудиту державних фінансів 10
2. Написання реферату 10
3. Написання есе 10
4. Підготовка презентації за заданою тематикою 10
5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) 10
6. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою 10
7. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах 10
8. Підготовка наукових публікацій 10
Усього балів за виконання індивідуальних завдань 20

 

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

2.13.5.2.1. Тематика рефератів, есе та рекомендації щодо їх написання

Написання індивідуальної пошуково-аналітичної та наукової роботи (реферату або есе) здійснюється шляхом опрацювання законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, інформації, що отримана на лекціях, практичних заняттях, шляхом опрацювання підручників, навчальних посібників, монографій, статей та інших наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. Робота повинна бути підготовлена якісно з використанням необмеженої кількості джерел інформації. Бажаним є подання у роботі елементів науково-дослідницького характеру. На основі наукової роботи студенти можуть підготувати доповідь на наукову конференцію.

 

Розпочинаючи виконання реферату студент повинен підібрати і вивчити відповідні нормативні акти уряду України, спеціальну літературу. Після цього потрібно скласти план, який повинен включати 2–3 логічно взаємопов’язаних питання за темою реферату, основними з яких можуть бути наступні: завдання і джерела інформації для проведення аудиту державних фінансів, основні напрями і методика аудиторської перевірки, узагальнення і прийняття рішень за результатами аудиту державних фінансів, підвищення ефективності та якості аудиту.

Розкриваючи зміст питань з методики аудиту державних фінансів, бажано навести приклади практичних ситуацій з фактами недоліків і проблем, показати застосування методів і прийомів їх аудиту з деталізацією конкретних джерел інформації щодо фінансового аудиту, аудиту відповідності, аудиту ефективності, окремих показників, які при цьому досліджуються з первинних документів, облікових реєстрів. Наприкінці роботи треба скласти власні висновки щодо стану аудиту державних фінансів, шляхів його вдосконалення, подати перелік використаних нормативних документів і джерел літератури з датою видання не пізніше 2010 року (не менше 5 джерел, на які є посилання у тексті, наведені у квадратних дужках).

Обсяг реферату повинен складати 9–10 стандартних сторінок формату А4.

 

Есе за проблематикою аудиту державних фінансів пропонується як самостійна творча робота із запропонованого нижче переліку тем для самостійного вибору студентами. Розпочинаючи виконання есе студент повинен враховувати, що як жанр твору вільної композиції есе межує, з одного боку, з науковою статтею, а з іншого – з філософським трактатом. Тому есе має виражати індивідуальні враження й міркування студента з конкретної обраної теми, не претендуючи на вичерпне її трактування. Головною установкою під час виконання есе мають бути думки, відчуття студента та його відношення до проблеми, запропонованої у темі. Студенту потрібно знайти оригінальну ідею (навіть на традиційному матеріалі), нестандартний погляд на вирішення проблеми. Для цього він має передати особове сприйняття проблеми шляхом підбору та застосування аналогій, наведення численних прикладів, використання всіляких паралелей і асоціацій. Запропонована проблема має бути розглянута студентом із різних сторін; в есе має бути яскраво виражена авторська позиція щодо шляхів вирішення проблеми.

Структура есе (план) має включати наступні розділи: (1) вступ, постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з останніми дослідженнями і публікаціями; (2) постановка задачі (формулювання цілей і методів дослідження теми, яка розглядається); (3) результати (викладення основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів); (4) висновки (наукова новизна; теоретичне і практичне значення дослідження); (5) література (список використаних нормативних документів і джерел літератури з датою видання не пізніше 2010 року (не менше 6 джерел), на які є посилання у тексті, наведені у квадратних дужках).

Рекомендований обсяг есе – 15-20 сторінок формату А4.

 

Виконана студентом робота (реферат, есе) повинна бути належно оформлена і здана викладачу для перевірки у встановлений графіком навчального процесу термін. Виконані студентами роботи оцінюються із урахуванням їхньої відповідності вимогам, що пред’являються до змісту, структури, обсягу та оформленню. Роботи, які не відповідають встановленим вимогам, повертаються студентам для усунення недоліків, після чого повторно рецензуються. Під час прийняття від студентів виконаних робіт викладачем може бути проведено співбесіду стосовно знань студентом основних положень нормативних актів, змісту реферату (есе), обґрунтованості висновків.

 

Тематика рефератів

 1. Державний фінансовий контроль і аудит державних фінансів: проблеми становлення і розвитку в умовах ринкової економіки.
 2. Поняття, суть і значення аудиту державних фінансів та його місце у системі фінансового контролю України.
 3. Критична оцінка теорії і практики державного фінансового контролю й аудиту в історичному аспекті.
 4. Історія розвитку концептуальних підходів до аудиту адміністративної діяльності.
 5. Аудит державних фінансів: шляхи запровадження в Україні.
 6. Державний фінансовий контроль і аудит в системі управління державними фінансами.
 7. Аудит державних фінансів: порівняльний аналіз систем організації і регулювання в Україні і в зарубіжних країнах.
 8. Порівняльний аналіз правового статусу, повноважень і функцій Вищих аудиторських установ (ВАУ) України і країн світу.
 9. Аудит державних фінансів: сутність, стан і перспективи розвитку.
 10. Міжнародні та європейські професійні організації аудиту державних фінансів та їх діяльність.
 11. Лімська декларація керівних принципів контролю 1977 року, її значення і застосування.
 12. Зарубіжний досвід підготовки державних аудиторів та вимоги до їхньої професійної діяльності.
 13. Відповідальність та принципи професійної діяльності аудиторів у державному секторі.
 14. Організація, персонал і повноваження ВАУ країн світу.
 15. Внутрішній і зовнішній аудит державних фінансів у країнах світу.
 16. Особливості здійснення аудиту державних фінансів у США, Франції, Швеції (порівняльна характеристика).
 17. Структура і організація роботи ВАУ у зарубіжних країнах.
 18. Міжнародні стандарти аудиту державних фінансів INTOSAI та їх взаємозв’язок із Стандартами аудиту та етики IFAC.
 19. Стандарти державного аудиту GAO, їх значення і застосування.
 20. Вплив міжнародних і національних стандартів аудиту державних фінансів на організацію діяльності контрольно-рахункових установ.
 21. Незалежність вищих органів зовнішнього фінансового контролю.
 22. Зарубіжний досвід організації аудиту державних фінансів.
 23. Методологія контрольної діяльності у сфері аудиту державних фінансів.
 24. Вибіркове дослідження в аудиті державних фінансів.
 25. Планування та підготовка до проведення фінансового аудиту в сфері управління державними фінансами.
 26. Особливості проведення аудиту ефективності використання державних коштів на підприємствах (організаціях, установах) різних галузей.
 27. Методи і прийоми виконання аудиторських процедур, що базуються на широкому використанні комп’ютерних програм.
 28. Структура адміністративного контролю і система внутрішнього контролю підприємства (організації): порівняльна характеристика.
 29. Вплив системи внутрішнього управління і контролю галузі (організації) на обсяг аудиту ефективності її функціонування.
 30. Оцінка ефективності, раціональності і оптимальності організації внутрішнього управління і контролю в галузі (відомстві, установі).
 31. Відповідальність зовнішнього аудитора, пов’язана з роботою внутрішніх аудиторів органів державного сектору.
 32. Підготовка до проведення аудиту ефективності виконання програми (функції).
 33. Галузеві особливості фінансування бюджетних програм і проведення аудиту ефективності їх виконання.
 34. Залучення до аудиту державних фінансів експертів та інших спеціалістів (аудиторських фірм).
 35. Централізований і децентралізований внутрішній аудит державних фінансів.
 36. Систематизація і узагальнення матеріалів фінансового аудиту державних фінансів.
 37. Оформлення і реалізація результатів аудиту ефективності виконання програми (функції).
 38. Особливості організації і проведення аудиту державних фінансів в комп’ютерному середовищі.
 39. Формування результатів, висновків та рекомендацій за результатами аудиту державних фінансів.
 40. Реалізація матеріалів аудиту державних фінансів і контроль виконання пропозицій за його результатами.
 41. Аудит ефективності використання бюджетних коштів головними розпорядниками при закупівлі товарів, робіт і послуг.
 42. Аудит ефективності виконання державних цільових програм охорони довкілля.
 43. Аудит ефективності використання кредитів, залучених державою або під державні гарантії.
 44. Аудит виконання Державного бюджету України.
 45. Використання інформації юриста, експерта та інших третіх осіб під час проведення аудиту державних фінансів.
 46. Аудит розрахунків за кредитами, наданими з державного і місцевих бюджетів та під гарантії держави.
 47. Особливості проведення аудиту ефективності виконання загальнодержавних цільових програм економічного, соціального і національно-культурного розвитку.
 48. Методика проведення аудиту відповідності діяльності бюджетних установ і організацій.

 

Теми для есе

 1. Еволюція систем управління і державного фінансового контролю в ХХ сторіччі.
 1. Роль і завдання аудиту державних фінансів в управлінні соціальними і соціально-економічними процесами в епоху глобалізації.
 2. Місце і роль аудиту державних фінансів в епоху соціально-економічних трансформацій.
 3. Системи організації вищих органів фінансового контролю зарубіжних країн: їх моделі та види, потенційні сильні та слабкі сторони діяльності.
 4. Міжнародні організації вищих органів фінансового контролю, їх функції, історія та перспективи розвитку.
 5. Аудит в секторі управління державними фінансами: зміст, різновиди, відмінність від інспектування (ревізії).
 6. Розвиток суспільного сектору і переваги застосування аудиту ефективності у державному фінансовому контролі: досвід України та інших країн.
 7. Регулювання аудиту державних фінансів в Україні: сучасний стан та шляхи удосконалення у процесі становлення інформаційної економіки.
 8. Приведення національної системи державного фінансового контролю у відповідність до стандартів ЄС: уступка Западу чи інструмент європейської інтеграції?
 9. Криза державних інститутів і органів управління в світі та її вплив на систему аудиту державних фінансів в Україні.
 10. Напрями удосконалення національних систем державного внутрішнього фінансового контролю та зовнішнього аудиту в контексті підписання Україною Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.
 11. Основні форми, методи і стандарти аудиту державних фінансів.
 12. Міжнародні вимоги до систем організації і проведення аудиту державних фінансів.
 13. Роль Рахункової палати України як зовнішнього державного аудитора у підвищенні рівня підзвітності в державному секторі.
 14. Стандартизація у сфері контрольної діяльності як інструмент побудови національної системи аудиту державних фінансів.
 15. Відмінності систем управлінської підзвітності і аудиту державних фінансів у різних країнах світу.
 16. Організація державного фінансового аудиту в Україні: системний підхід.
 17. Реформування системи аудиту державних фінансівв умовах запровадження підходів до управління ними, орієнтованих на результат.
 18. Відмінність зовнішнього та внутрішнього аудиту державних фінансів.
 19. Концептуальна основа для здійснення фінансового аудиту у відповідності до ISSAI 100.
 20. Критерії і підходи до аудиту ефективності (системно-орієнтований, проблемно-орієнтований і підхід, орієнтований на результат).
 21. Управлінська відповідальність і підзвітність керівника як об’єкт аудиту державних фінансів.
 22. Зарубіжний досвід організації та управління якістю аудиту державних фінансів.
 23. Внутрішній аудит: незалежність, місія та роль у державному управлінні.
 24. Ризикоорієнтований внутрішній аудит та його застосування у секторі управління державними фінансами.
 25. Аудит відповідності і комплексний аудит державних фінансів.
 26. Фінансовий аудит й аудит ефективності та їх співвідношення з аудитами, що здійснюються в секторі управління державними фінансами в Україні.
 27. Основні елементи дотримання якості проведеного аудиту державних фінансів відповідно до ISSAI 40.
 28. Можливості співпраці внутрішніх і зовнішніх аудиторів у процесі аудиту ефективності органів державного сектору.
 29. Отримання достатнього розуміння функціонування внутрішнього аудиту для ідентифікації та оцінки ризиків під час фінансового аудиту.

 

2.13.6. Поточний і підсумковий контроль знань

 

2.13.6.1. Очна форма навчання

 

2.13.6.1.1.КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Аудит державних фінансів»

для студентів освітнього ступеню магістр, спеціальності 071 «Облік і оподаткування»,

галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціалізації (освітньої програми) «Облік, аудит та оподаткування»,

магістерської програми

8О06 «Аудит та державний фінансовий контроль»

Очна форма навчання

 

№ семінарського (практичного) заняття Форма самостійної роботи студента Види семінарських (практичних) занять Максимальна

кількість балів

I.                   За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях
1 Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Семінар-дискусія з елементами аналізу; презентація 4
Виконання практичних завдань Вирішення ситуаційних вправ 2
2 Опрацювання проблемних ситуацій Міні-кейс 5
Виконання практичних завдань Вирішення ситуаційних вправ 3
3 Опрацювання проблемних ситуацій Дискусія з елементами аналізу; презентація 4
Відпрацювання виконання конкретних операцій Захист письмового звіту з виконання завдання під час ІКР 5
4 Опрацювання проблемних ситуацій Семінар-розв’язання проблемних завдань 4
Відпрацювання виконання конкретних операцій Захист письмового звіту з виконання завдання під час ІКР 5
5 Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання ситуаційних завдань Семінар-вирішення ситуаційних вправ; презентація 5
Захист письмового звіту з виконання завдання під час ІКР 5
6-7 Опрацювання проблемних ситуацій Ділова гра 4
Відпрацювання виконання конкретних операцій Захист письмового звіту з виконання завдання під час ІКР 5
8-9 Аналіз конкретних виробничих ситуацій та підготовка аналітичної записки Робота в малих групах;

Презентація результатів

4
Відпрацювання виконання конкретних операцій Захист письмового звіту з виконання завдання під час ІКР 5
Усього балів за виконання індивідуальних практичних завдань 60*
За виконання модульних (контрольних) завдань
10 Написання модульної контрольної роботи 20
Усього балів за модульний контроль 20
II.                За виконання індивідуальних завдань**
Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)
1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою 10
2. Написання есе 10
3. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою 10
4. Підготовка наукових публікацій 10
5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) 10
6. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою 10
Усього балів за виконання індивідуальних завдань 20
III.             Разом балів за СРС 100

 

2.13.6.1.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни

 

Поточний контроль знань студентів здійснюється за такими об’єктами:

 • виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях;
 • виконання завдань для самостійної (пошуково-аналітичної) роботи;
 • виконання модульних контрольних робіт.

 

Оцінювання знань студентів очної форми навчання з дисципліни «Аудит державних фінансів» здійснюється на основі результатів виконання практичних завдань,модульних контрольних робіт та самостійної роботи.

Кількість балів за кожне окреме завдання встановлюється з урахуванням рівня його складності і завдань, які повинен виконати студент при підготовці до нього, що зазначається у Карті самостійної роботи студента.

 

Загальна кількість практичних занять за навчальними планом – 8;у тому числі:

 • 1 заняття – модульна контрольна робота (оцінюється окремо);
 • 7 занять – проведення практичних занять за всіма темами курсу.

 

Практичні заняття за темами 2–8 оцінюються таким чином:

 

1.1. Під час контролю виконання завдань та відповідей на семінарських (практичних) заняттях оцінюванню підлягають систематичність і активність роботи на кожному занятті. Опрацювання теми семінарського (практичного) заняття визначається за такими видами навчальних робіт, як розв’язання проблемних завдань, міні-кейси, вирішення ситуаційних вправ, виконання завдань в малих творчих групах, презентації тощо.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за один вид робіт на одному практичному занятті, складає 5 балів. Ряд залікових оцінок залежно від залежно від видів контролю та його форми, має такий вигляд:5; 4; 3; 2; 1; 0 балів.

Виконання обов’язкових індивідуальних практичних завдань здійснюється під час практичних занять і оцінюється окремо. Оцінюванню підлягають результати захисту 5-ти індивідуальних практичних завдань. Враховується повнота і якість оформлення завдань, якість презентації виконаних завдань в аудиторії в ході співбесіди з викладачем. Тексти індивідуальних практичних завдань наведені у п. 5.1.2 робочої програми.

Кожне завдання оцінюється за шкалою0; 2; 3; 4; 5 балів.

5 балів виставляється, якщо виконання усіх завдань базується на всебічному та глибокому висвітленні теоретичного матеріалу, матеріалів лекцій, вивченні основної і додаткової літератури, з посиланням на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, правильному і безпомилковому проведенні необхідних розрахунків, виробленні ґрунтовних висновків та рекомендації за результатами вирішення завдань.

4 бали виставляється при повному висвітленні у завданнях теоретичного матеріалу, правильному проведенні необхідних розрахунків та вирішенні навчальних ситуацій, але під час виконання завдань відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, а більшість зроблених висновків і рекомендацій не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу, допущені дрібні помилки.

3 бали виставляється у разі правильного але поверхового висвітлення теоретичного матеріалу, правильного проведення основних необхідних розрахунків та вирішення навчальних виробничих ситуацій, але під час виконання завдань відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, допущені декілька незначних помилок в розрахунках, зроблені висновки і рекомендації не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу.

2 бали виставляється у разі не висвітлення або недостатнього висвітлення теоретичного матеріалу для досягнення мети завдання, зроблені не всі визначення та висновки, а при розв’язанні навчальних ситуацій допущено неправильне тлумачення ситуацій з точки зору діючого законодавства, основні розрахунки відсутні.

0 балів виставляється у разі не подання звіту з виконання індивідуального практичного завдання або його подання з допущеними принциповими помилками і неправильно виконаними розрахунками.

Під час оцінювання результатів виконання 5-ти завдань враховується також повнота і якість оформлення звіту та якість його презентації студентом в аудиторії.

 

1.2. Під час контролю виконання завдань для самостійної (пошуково-аналітичної) роботи оцінюванню підлягають: підготовка аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій зарубіжних і вітчизняних авторів, написання есе з проблематики проведення аудиту в державному секторі, пошук, підготовка презентації або підбір та огляд джерел за заданою тематикою, підготовка наукових публікацій, виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) або переклад з іноземних джерел нормативних та інших матеріалів за даною проблематикою обсягом 20 тис. друкованих знаків із джерел, рекомендованих для перекладу з англійської мови на українську викладачем.

Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з дисципліни «Аудит державних фінансів» та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту самостійної роботи студента та обирає індивідуальні завдання.

Бали, одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів.

Поточні консультації студентів з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з деяких видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.

Оцінювання знань студентів здійснюється на кожному занятті за оптимальну кількість видів контролю, за умови належної підготовки присутнього на занятті студента.

Результати виконання завдань для самостійної роботи оцінюються за наступною шкалою:0; 6; 8; 10 балів.

 

1.3. Під час виконання модульної контрольної роботи оцінюванню підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких студент набув після опанування навчального матеріалу.

Результати виконання модульної контрольної роботи оцінюються в діапазоні від 0 до 20 балів.

 

Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з дисципліни «Аудит державних фінансів» та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту самостійної роботи студента та обирає індивідуальні завдання. Бали, одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів.

Поточні консультації студентів з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з деяких видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.

Оцінювання знань студентів здійснюється на кожному занятті за оптимальну кількість видів контролю, за умови належної підготовки присутнього на занятті студента.

 

Шкала оцінювання за певний вид робіт на практичному занятті з дисципліни «Аудит державних фінансів», диференційованого відповідно до рівня знань студентів, наведено в табл.:

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

2 2 1 0
3 3 2 1 0
4 4 3 2 0
5 5 4 3 0

 

Порядок та критерії оцінювання знань студентів за 2-бальною шкалою:

Кожне завдання оцінюється за шкалою 0; 1; 2 бали.

2 бали виставляється, якщо студент дав вичерпну та обґрунтовану відповідь на поставлене запитання, творчо підійшов до вирішення завдання, продемонстрував вміння ефективної роботи з інформацією, усно чи письмово формулювати власну думку, проявив ініціативу, показав високий рівень теоретичних знань, які вдало застосував при вирішенні практичних ситуацій.

1 бал виставляється, якщо студент не відповів на поставлене запитання правильно або відповів недостатнього з огляду на висвітлення теоретичного матеріалу і для досягнення мети завдання, зробив не всі визначення та висновки, а при розв’язанні навчальних ситуацій допустив помилки (принципові та/або непринципові) чи неправильно підійшов до тлумачення ситуацій з точки зору діючого законодавства, неправильно виконав основні розрахунки.

0 балів виставляється, якщо студент не виконав завдання, не відповів або неправильно відповів на поставлене запитання, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки.

 

Порядок та критерії оцінювання знань студентів за 3-бальною шкалою:

Кожне завдання оцінюється за шкалою 0; 1; 2; 3 бали.

3 бали виставляється, якщо студент дав вичерпну та обґрунтовану відповідь на поставлене запитання, творчо підійшов до вирішення завдання, продемонстрував вміння ефективної роботи з інформацією, усно чи письмово формулювати власну думку, показав здатність швидко та ефективно вирішувати ситуаційні завдання, застосовувати набуті теоретичні знання на практиці, вести дискусію.

2 бали виставляється, якщо студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних явищ та процесів, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції. При цьому продемонстрував здатність орієнтуватись у ситуації і застосовувати набуті знання на практиці.

1 бал виставляється, якщо студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, обґрунтувати пропозиції. Наявні певні недоліки в оформленні письмової роботи. Використано недостатній обсяг літератури або застарілу інформацію.

0 балів виставляється, якщо студент не виконав завдання, не відповів або неправильно відповів на поставлене запитання, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки.

 

Порядок та критерії оцінювання знань студентів за 4-бальною шкалою:

Кожне завдання оцінюється за шкалою 0; 2; 3; 4 бали.

4 бали виставляється, якщо виконання запланованих під час семінару завдань базується на всебічному та глибокому висвітленні теоретичного матеріалу, матеріалів лекцій, вивченні основної і додаткової літератури, з посиланням на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, правильному і безпомилковому проведенні необхідних розрахунків, виробленні ґрунтовних висновків та рекомендації за результатами вирішення завдань.

3 бали виставляється при повному висвітленні у завданнях теоретичного матеріалу, правильному проведенні необхідних розрахунків та вирішенні навчальних ситуацій, але під час виконання завдань відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, а більшість зроблених висновків і рекомендацій не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу, допущені дрібні помилки.

2 бали виставляється у разі правильного але поверхового висвітлення теоретичного матеріалу, правильного проведення основних необхідних розрахунків та вирішення навчальних виробничих ситуацій, але під час виконання завдань відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, допущені декілька незначних помилок в розрахунках, зроблені висновки і рекомендації не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу.

0 балів виставляється, якщо студент не виконав завдання, не відповів або неправильно відповів на поставлене запитання, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки.

 

Порядок та критерії оцінювання знань студентів за 5-бальною шкалою:

Кожне завдання оцінюється за шкалою 0; 3; 4; 5 бали.

5 балів виставляється, якщо виконання завдань міні-кейсу здійснено правильно і базується на всебічному та глибокому висвітленні теоретичного матеріалу, матеріалів лекцій, вивченні основної і додаткової літератури, з посиланням на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, правильному і безпомилковому проведенні необхідних розрахунків, виробленні ґрунтовних висновків та рекомендації за результатами вирішення завдань.

4 бали виставляється при повному висвітленні у завданнях міні-кейсу теоретичного матеріалу, правильному проведенні необхідних розрахунків, але під час виконання завдань відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, а більшість зроблених висновків і рекомендацій не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу, допущені дрібні помилки.

3 бали виставляється у разі правильного але поверхового висвітлення теоретичного матеріалу, правильного проведення основних необхідних розрахунків та вирішення навчальних виробничих ситуацій, але під час виконання завдань міні-кейсу відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, допущені декілька незначних помилок в розрахунках, зроблені висновки і рекомендації не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу.

0 балів виставляється, якщо студент не виконав завдання міні-кейсу, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки та висвітлити теоретичний матеріал для досягнення мети завдання.

 

Підсумкове оцінювання знань з дисципліни «Аудит державних фінансів» здійснюється у формі диференційованого заліку.

 

Результати диференційованого заліку оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECТS здійснюється в такому порядку:

 

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ Оцінка за національною шкалою Оцінка у формі заліку

(для вибіркових дисциплін)

Оцінка за шкалою ECTS
90-100 відмінно зараховано A
80-89 добре зараховано B
70-79 C
66-69 задовільно зараховано D
60-65 E
20-59 незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано – з можливістю повторного складання заліку FX
0-20 незадовільно з обов’язковим потворним вивченням дисципліни не зараховано — з обов’язковим повторним вивченням дисципліни F

 

 

2.13.6.2. Заочна форма навчання

 

2.13.6.2.1.Карта самостійної роботи студента

з дисципліни «Аудит державних фінансів»

для студентів освітнього ступеню магістр, спеціальності 071 «Облік і оподаткування»,

галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціалізації (освітньої програми) «Облік, аудит та оподаткування»,

магістерської програми

8О06 «Аудит та державний фінансовий контроль»

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях
1. Тема 1. Суть та предмет аудиту державних фінансів Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – розгорнута бесіда

1
Усне опитування 1
2. Тема 2.Правові та організаційні засади аудиту державних фінансів Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

1
Усне опитування

Виконання практичних завдань

1

1

3. Тема 3. Організація аудиту державних фінансів у зарубіжних країнах Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – «мозковий штурм»

1
Тестовий контроль знань 1
4. Тема 3. Організація аудиту державних фінансів у зарубіжних країнах Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар–розв’язання проблемних завдань

1
Виконання практичних завдань 1
5. Тема 4. Методичні засади організації і проведення аудиту державних фінансів Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар–дискусія з елементами аналізу.

1
Вирішення ситуаційних вправ 2
6. Тема 5. Планування, цикл і етапи аудиту державних фінансів Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – вирішення ситуаційних вправ.

1
Виконання практичних завдань 1
7. Тема 5. Планування, цикл і етапи аудиту державних фінансів Міні-лекція (конспект)

Ділова гра

1
Розв’язання ситуаційних завдань. 2
8. Тема 6. Проведення аудиту державних фінансів та оформлення аудиторського звіту (висновку) Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія з елементами аналізу

1
Вирішення ситуаційних вправ 1
9. Тема 6. Проведення аудиту державних фінансів та оформлення аудиторського звіту (висновку) Міні-лекція (конспект)

Ділова гра

1
Виконання практичних завдань 2
10. Тема 7. Використання матеріалів внутрішніх аудиторів під час проведення зовнішнього аудиту державних фінансів Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

1
Тестовий контроль знань 1
11. Тема 7. Використання матеріалів внутрішніх аудиторів під час проведення зовнішнього аудиту державних фінансів Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – вирішення ситуаційних вправ.

1
Виконання практичних завдань 2
12 Тема 8. Контроль виконання рекомендацій за результатами аудиту державних фінансів Міні-лекція (конспект)

Робота в малих групах

1
Вирішення ситуаційних вправ 2
Разом 30
За виконання модульних (контрольних) завдань  
13. Комплексна аудиторна(самостійна)контрольна робота Поточний модульний контроль 20
Усього балів за контактні заняття 50

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
За виконання обов’язкових поза аудиторних індивідуальних завдань
Види завдань Форма подання Термін подання і реєстрації Форма контролю Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання (письмова або електронна) За графіком консультацій викладача Якість виконаного завдання 20
Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника» 20
За виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання) *
1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

2. Написання есе

3. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

4. Підготовка наукових публікацій

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

6. Переклад літературних джерел англомовного походження за заданою проблематикою

(письмова або електронна) Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника» Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника» 10
Усього балів за виконання поза аудиторних індивідуальних завдань 50
Разом СРС 100

 

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача  
Адреса, телефон та режим роботи кафедри 2-й корпус, аудиторія 54, тел. 371-62-54,

з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 17-00

та у день заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату вул. Дегтярівська,49-Г, 2-й корпус університету, ауд.16, тел. 371-62-17,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30 та у день заочника

 

 

2.13.6.2.2.Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни

 

Об’єктами поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання є:

1.1. Робота студента під час контактних занять у період установчої та екзаменаційної сесій;

1.2. Виконання модульної контрольної роботи;

1.3. Виконання обов’язкових завдань для самостійної роботи (письмової контрольної роботи).

1.4. Виконання індивідуального вибіркового завдання.

 

Оцінювання виконання завдань

заочної форми навчання у сесійний період

 

Протягом сесійного періоду студенти виконують практичні завдання, пишуть тестовий контроль, приймають участь у дискусіях, розгорнутих бесідах, пишуть міні-лекції.

Оцінювання теоретичних знань та практичних навичок кожного з 10-ти занять здійснюється в діапазоні, для оцінювання теоретичних знань і практичних робіт від 0 до 3 балів, в т.ч. результати тестування, вирішення практичних завдань, результати опитування та обговорення оцінюються від 0 до 1 балів.

Порядок та критерії оцінювання знань студентів за двобальною шкалою:

Кожне завдання оцінюється за шкалою 0; 1 бали.

1 бал виставляється, якщо студент дав вичерпну та обґрунтовану відповідь на поставлене запитання, творчо підійшов до вирішення завдання, продемонстрував вміння ефективної роботи з інформацією, усно чи письмово формулювати власну думку, проявив ініціативу, показав високий рівень теоретичних знань, які вдало застосував при вирішенні практичних ситуацій.

0 балів виставляється, якщо студент не виконав завдання, не відповів або неправильно відповів на поставлене запитання, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки.

 

Оцінювання виконання модульних завдань

 

Протягом семестру виконуються 1 модульна контрольна робота з 4 завдань.

Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу – 20 балів.

При написанні модульних контрольних робіт оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування дисципліни. Модульний контроль проводиться у формі відповідей на теоретичні питання, відповідей на тестові завдання та розв’язання практичних завдань під час проведення контрольної роботи.

Контрольна робота виконується за варіантами, кожен з яких включає 4 завдання:

а) 2 теоретичних питання, що оцінюється за шкалою від 0-3-4-5 балів (разом 10 балів);

б) 4 тестів, що оцінюються за шкалою від 0 до 1 балів (разом 4 бали).

в) ситуаційна задача, що оцінюється за шкалою 0 – 2 – 4 – 6 балів.

Загальна оцінка за написання модульної контрольної роботи становить 20 балів.

 

Порядок та критерії оцінювання відповідей на теоретичні питання:

Оцінка,

балів

Критерії оцінювання теоретичного блоку дисципліни
5 балів

 

Студент отримує, коли дав вичерпну відповідь, обґрунтував зроблені висновки, надав пропозиції.
4 бали

 

Студент отримує, коли в цілому виконав завдання правильно, але зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних ситуацій, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату.
3 бали

 

Студент отримує, коли в цілому відповів правильно, але не спромігся належним чином провести аналіз відповідних ситуацій, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел.
0 балів

 

Студент отримує, коли в цілому відповів не правильно, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки.

 

Порядок та критерії оцінювання результатів тестування:

Оцінка,

балів

Критерії оцінювання теоретичного блоку дисципліни
1 Студент отримує, якщо відповів не менш як на 80% питань тесту
0 Студент отримує, якщо правильно менш як на 60% питань тесту.

 

Порядок та критерії оцінювання результатів вирішення практичних завдань:

Оцінка,

балів

Критерії оцінювання практичного блоку дисципліни
6 Студент отримує, якщо правильно і повністю розв’язав всі завдання та дав обґрунтовану відповідь на всі поставлені запитання.
4 Студент отримує, якщо розв’язав завдання в цілому правильно, але показав недостатні знання деяких законодавчих актів та нормативних документів, зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних явищ та процесів.
2 Студент отримує, якщо розв’язав завдання в цілому правильно, але показав недостатні знання законодавчих актів та нормативних документів, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції.
0 Студент отримує, якщо не розв’язав завдання.

Оцінювання виконання індивідуальних завдань.

 

Індивідуальні завдання, запропоновані викладачем, повинні бути належним чином оформленими в окремому зошиті або на стандартних, скріплених аркушах паперу формату А4.

При виконанні індивідуальних завдань оцінці підлягають завдання, передбачені Картою самостійної роботи студентів.

Результати виконання індивідуальних завдань оцінюються за шкалою від 0 до 10 балів (0;6;8;10).

Студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності (в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо), за рішенням кафедри можуть присуджуватись додаткові бали за результати поточного контролю.

Загальна кількість балів, що вноситься до екзаменаційної відомості за поточну роботу студента, не може перевищувати 100 балів.

Таким чином, студент протягом сесійного періоду, виконуючи заплановані робочою програмою і викладачем завдання, може набрати від 0 до 50 балів та міжсесійного періоду може набрати від 0 до 50 балів.

Про план проведення контактних занять викладач повідомляє студентів на першому контактному занятті.

 

Об’єктом підсумкового контролю знань студентів заочної форми навчання з дисципліни «Аудит державних фінансів» є результати виконання письмових завдань.

 

Шкала оцінювання письмових завдань

 

Оцінка за 100-бальною шкалою Рівень знань
10 відмінний
8 добрий
6 задовільний
0 незадовільний

 

10 балів виставляється, якщо студент дав повну і аргументовану відповідь на запитання білету; відповідь базується на всебічному і системному знанні студентом програмного матеріалу та джерел основної літератури; під час розкриття питання зроблено необхідні посилання на законодавчі і нормативно-правові акти, правильно і безпомилково проведено необхідні розрахунки, а також зроблено ґрунтовні висновки і рекомендації щодо вирішення ситуаційних завдань.

8 балів виставляється при повному висвітленні у відповіді на запитання теоретичного матеріалу, правильному проведенні необхідних розрахунків та вирішенні навчальних ситуацій, але під час розкриття питання студент не показав знання необхідної літератури, не зробив посилання на законодавчі та нормативно-правові акти, а при виконанні ситуаційних завдань – поверхово розкрив суть порушень, допустив неточності при формулюванні висновків.

6 балів виставляється в разі висвітлення у відповіді на запитання білету основного теоретичного матеріалу, правильного проведення основних розрахунків та вирішення навчальних ситуацій, але відповідь не ґрунтується на знанні законодавчих актів і нормативних документів, під час виконання завдань допущені деякі суттєві помилки в розрахунках, зроблені висновки і рекомендації не обґрунтовані щодо наведених ситуаційних завдань.

0 балів виставляється в разі не висвітлення або недостатнього висвітлення суті теоретичного матеріалу та розкриття мети завдання; якщо у відповіді на запитання білету студентом допущені значні прогалини у знанні програмного матеріалу, діючого законодавства та джерел літератури, а при розв’язанні навчальних ситуацій зроблені помилки (принципові та/або непринципові) чи допущене неправильне тлумачення ситуацій з точки зору нормативно-правових документів, основні розрахунки неправильно виконанні або взагалі відсутні.

У відомості обліку поточної та підсумкової успішності записується сумарна оцінка в балах.

 

Академічною заборгованістю (академзаборгованістю) з дисципліни «Аудит державних фінансів» вважається заборгованість, що («FХ» або «F») за результатами підсумкового контролю знань.

Ліквідувати академзаборгованість дозволяється під час додаткових сесій і тим студентам, які за результатами підсумкового контролю знань з курсу мають не більше двох незадовільних оцінок (академзаборгованостей).

Ліквідація академзаборгованості з підсумкового семестрового контролю знань, допускається не більше двох разів: один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється деканом факультету, протягом одного року після її отримання.

Студенти очної форми навчання, які одержали «не зараховано» з оцінкою «F», подають заяву на повторне вивчення курсу «Аудит державних фінансів».

Якщо за результатами повторного вивчення курсу студент одержав незадовільну оцінку («FХ» або «F»), він подає заяву на останнє перескладання підсумкового контролю комісії.

Студенти, які отримали незадовільну оцінку «F» і не пройшли вчасно повторного вивчення курсу, відраховуються з університету.

Студенти, які одержали «не зараховано» з оцінкою «FХ», подають заяву на перескладання заліку викладачу. Якщо студент не пересклав залік викладачу, він подає мотивовану заяву на повторне перескладання заліку комісії.

Студенти заочної форми навчання, які отримали незадовільну оцінку «F», подають заяву на повторне вивчення курсу «Аудит державних фінансів».

Студенти, які за результатами повторного вивчення курсу одержали незадовільну оцінку («FХ» або «F»), подають заяву на останнє перескладання підсумкового контролю комісії.

Студенти, які отримали незадовільну оцінку «F» і не пройшли вчасно повторного вивчення курсу, відраховуються з університету.

Студенти, які отримали незадовільну оцінку «FХ», мають право повторно складати іспит за заявою: один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється деканом факультету.

 

 

2.13.6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на модуль

Завдання№1.

Що розуміють під терміном «результативні показники бюджетної програми»?

Відповідь: Під терміном «результативні показники бюджетної програми» розуміють: показники, які характеризують … результати виконання бюджетної програми і підтверджуються статистичною, фінансовою та іншою звітністю (продовжити фразу і вказати, які саме показники і що саме вони характеризують та якими даними мають підтверджуватися).

 

Завдання №2.

До основних типів організації Вищих аудиторських установ (ВАУ) у зарубіжних країнах відносять (вказати невідповідне):

А. Національні управління аудиту;

Б. Рахункові (контрольні) палати;

В. Національні аудиторські палати;

Г. Аудиторські трибунали (суди).

 

Завдання № 3.

На основі поданої інформації запропонувати до 10 показників ефективності виконання бюджетної програми,визначити прийоми і методи аудиту, джерела для отримання аудиторських доказів економічності, ефективності і результативності.

Програма «Постачання питної води населенню» реалізується Міністерством екології і природних ресурсів України з метою збільшення частки жителів, що мають доступ до чистої системи водопостачання у домогосподарствах.

Завданнями програми є наступні:

 • забезпечити доступ до системи водопостачання 85 % жителів населених пунктів, що перевищують 500 жителів;
 • забезпечити середній щоденний рівень водопостачання розміром 10 мна одного жителя;
 • завершити будівництво 35-ти комунальних систем водопостачання, які додатково обслуговуватимуть 150 000 людей;
 • зменшити рівень кількості випадків захворювань, спричинених користуванням забрудненою водою до 1:100,000.

Напрямки діяльності міністерства: проведення хімічних тестувань якості води; побудова і ремонт нових водопроводів та водоочисних споруд; керівництво та управління програмою.

 

Завдання№ 4.

Для проведення аудиторського дослідження розробляється:

А. програма і робочий план аудиту, якими конкретизуються період, виконавці та процедура аудиту;

Б. методичні рекомендації, якими конкретизуються період, мета та процедура аудиту, а також перелік питань та об’єктів контролю;

В. програма аудиту, якою конкретизуються період, мета та процедура аудиту.

Дати вірну відповідь.

 

Завдання № 5.

На основі поданої інформації запропонувати до 10 показників ефективності виконання бюджетної програми,визначити прийоми і методи аудиту, джерела для отримання аудиторських доказів економічності, ефективності і результативності.

Програма «Заходи по боротьбі із шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин» реалізується Міністерством агропромислової політики України з метою знищення та запобігання поширення шкідників, збудників хвороб рослин і бур’янів хімічними, біологічними та іншими засобами.

Завдання програми:

 1. підвищити врожайність головних сільськогосподарських культур на 7% через використання гербіцидів та біологічних методів боротьби з бур’янами;
 2. знизити до 15% частку втрат врожаю головних сільськогосподарських культур внаслідок шкідливої дії збудників хвороб рослин та шкідників;
 3. не допустити збільшення вмісту шкідливих речовин у ґрунті вище 20%.

Напрямки діяльності:

 1. Контрольні обстеження сільськогосподарських угідь з метою визначення їх фітосанітарного стану.
 2. Проведення локальних та суцільних обробок посівів, насаджень та складських приміщень.
 3. Моніторинг навколишнього середовища та заходи, пов’язані із запобіганням забруднення навколишнього середовища пестицидами та гербіцидами.

 

Завдання№ 6.

Дати визначення терміну «завдання бюджетної програми».

Відповідь: Завдання бюджетної програми – це:

А. завдання, визначені головним розпорядником бюджетних коштів, які потрібно виконати в результаті використання бюджетних коштів на реалізацію програми;

Б. конкретні цілі, визначені нормативно-правовими актами, яких необхідно досягти при використанні коштів протягом певного періоду;

В. конкретні цілі, яких необхідно досягти в результаті виконання бюджетної програми протягом відповідного бюджетного періоду і які можна оцінити за допомогою результативних показників.

Дати вірну відповідь.

 

2.13.6.4.Зразок модульної контрольної роботи

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

КАФЕДРА АУДИТУ

 

МОДУЛЬ

для студентів V курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

з дисципліни «Аудит державних фінансів»

 

Варіант № ____

 1. Предмет та об’єкти аудиту державних фінансів.
 2. Нагляд за виконанням висновків та рекомендацій звіту державного аудитора.

 

 1. Тести:

3.1. Який підсумковий документ складається за результатами проведення посадовими особами Рахункової палати фінансового аудиту?

Відповідь: За результатами проведення фінансового аудиту посадовими особами Рахункової палати складається… (вказати, який саме документ).

3.2. Стандарти аудиту державних фінансів розроблені і видані:

А. Міжнародною федерацією бухгалтерів;

Б. Міжнародною організацією ВАУ;

В. Шведським національним бюро державного аудиту;

Г. Європейською професійною організацією ВАУ.

3.3. При оцінці об’єктивності державних внутрішніх аудиторів зовнішній аудитор має:

А. оцінити діючу програму контролю якості роботи державних внутрішніх аудиторів;

Б. проаналізувати документально завірені докази роботи, виконаної внутрішніми аудиторами;

В. протестувати вибірку операцій і сальдо, що були проаналізовані внутрішніми аудиторами;

Г. визначити рівень контролю усередині державного органу, перед керівником якого звітують внутрішні аудитори.

3.4. Вказати призначення аудиту державних фінансів.

А. Виявляється більше допущених порушень;

Б. Дає змогу забезпечити відшкодування винними особами більшої частки нанесених збитків;

В. Забезпечує пошук резервів щодо зменшення виробничих і адміністративних витрат та розробку заходів на підвищення окупності використовуваних ресурсів;

Г. Забезпечує попередження фінансових порушень.

 1. Задача. За результатами проведення аудиту суб’єкта господарювання державного сектору (ДП) аудитор встановив, що затверджені асигнування ДП на 2014 рік становили 569500 грн., однак фактичні видатки склали 551487 грн. Після детальної перевірки документації аудитором встановлено, що фінансовий план не виконано, у господарстві наявна дебіторська заборгованість, в бухгалтерському обліку не належним чином відображені операції, що пов’язані з фактичними видатками. Визначте, які зауваження в аудиторському звіті повинен зазначити аудитор. Відповідь обґрунтувати, посилаючись на відповідні нормативно-правові акти.

 

2.13.7. Рекомендована література

 

Основна:

 

 1. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами).
 2. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV.
 3. Закон України «Про Рахункову палату» від 02.07.2015 № 576-VІІІ.
 4. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.93 № 2939-ХІІ (в редакції Закону № 5463-VI від 16.10.2012).
 5. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.93 № 3125-ХІІ (із змінами і доповненнями).
 6. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фінансовим правопорушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, державного і комунального майна» від 15.12.2005 № 3202–IV.
 7. Концепція розвитку державного внутрішнього фінансового контролю та План заходів щодо її реалізації на період до 2017 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 № 1347-р (у редакції розпорядження Уряду від 23.12.2009 № 1601-р).
 8. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 (із змінами).
 9. Про утворення Державної аудиторської служби України: постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 868.
 10. Про затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію України. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 310.
 11. Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 (із змінами).
 12. Порядок планування контрольно-ревізійної роботи Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2001 № 955 (із змінами).
 13. Порядок проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 698 (із змінами і доповненнями).
 14. Стандарт Рахункової палати «Порядок підготовки і проведення перевірок та оформлення їх результатів». Затв. постановою Колегії Рахункової палати України від 27.12.2004 № 28-6 (із змінами).
 15. Методичні рекомендації з проведення Рахунковою палатою фінансового аудиту. Затв. рішенням Рахункової палати від 22.09.2015 № 5-5.
 16. Загальні рекомендації з проведення аудиту ефективності використання державних коштів, затв. постановою Колегії Рахункової палати від 12.07.2006 № 18-4.
 17. Порядок проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.2004 № 1017 (із змінами).
 18. Порядок проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 № 361 (із змінами).
 19. Методичні рекомендації щодо проведення аудиту ефективності виконання бюджетної програми. Затв. наказом ГоловКРУ від 15.12.2005 № 444 (із змінами).
 20. Методика проведення Державною фінансовою інспекцією України, її територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 04.08.2014 № 728.
 21. Порядок проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту окремих господарських операцій. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 214.
 22. Стандарти внутрішнього аудиту: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 (із змінами).
 23. Про затвердження Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217 (із змінами).
 24. Аудит : підручник / [О. А. Петрик, В. О. Зотов, Б. В. Кудрицький та ін.] ; за заг. ред. проф. О. А. Петрик. К. : КНЕУ, 2015. 498 с.
 25. Аудит : практикум / [О. А. Петрик, В. О. Зотов, Б. В. Кудрицький, І. Ю. Чумакова та ін.]. – К.: КНЕУ, 2011. – 364 с. (розділ 14).
 26. Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту). / За ред. проф. Немченко В. В., Редько О. Ю., Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 540 с.
 27. Дікань, Л. В. Державний аудит : навч. посіб. / Л. В. Дікань, Ю. О. Голуб, Н. В. Синюгіна. – К. : Знання, 2011. – 503 с.
 28. Каменська Т. О. Внутрішній контроль і аудит в управлінні : практ. посіб. / Т. О. Каменська, О. Ю. Редько ; Наук. шк. аудиту, Нац. Центр Обліку та Аудиту. – К.: ДП «Інформ-аналіт. агентство», 2015. – 375 с.
 29. Чемерис А., Лесечко М., Рудницька Р., Чемерис О. Аудит адміністративної діяльності: Навч. посіб. – Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2003. – 212 с.
 30. Чумакова І. Ю. Державний фінансовий контроль : підручник / Чумакова І. Ю., Шульга Н. В.; за заг. ред. О. А. Петрик. К. : КНЕУ, 2013. — 412 с. (теми 14-15).

 

 

Додаткова:

 

 1. Закон України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 № 185-V (із змінами і доповненнями).
 2. Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами. Розвиток державного внутрішнього фінансового контролю. Затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 774-р.
 3. Про затвердження Порядку зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 17.03. 2011 № 255.
 4. Про затвердження Порядку повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету в разі їх нецільового використання. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1163.
 5. Про затвердження Порядку проведення перевірок державних закупівель Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами і внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631.
 6. Про затвердження Порядку складання Протоколу про порушення бюджетного законодавства та форми Протоколу про порушення бюджетного законодавства. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2010 № 1370.
 7. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов’язань та проведення платежів. Затв. наказом Державної казначейської служби України від 29.04.2013 № 68.
 8. Про затвердження Положення про планування контрольно-ревізійної роботи органами державної контрольно-ревізійної служби Затв. наказом Головного контрольно-ревізійного управління України від 26.10.2005 № 319.
 9. Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів. Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44.
 10. Про затвердження Примірної програми ревізії бюджетної установи. Затв. наказом Державної фінансової інспекції України від 14.10.2011 № 14.
 11. Про затвердження Методичних рекомендацій (Методичні рекомендації з організації та проведення державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів). Затв. Наказом Головного контрольно-ревізійного управління України від 13.03.2007 № 50 (із змінами і доповненнями).
 12. Про затвердження Типової форми направлення. Затв. наказом Державної фінансової інспекції України від 05.10.2011 № 3.
 13. Регламент Рахункової палати. Затв. наказом Голови Рахункової палати від 19.07.2002 № 58 (із змінами і доповненнями).
 14. Про затвердження форми звітності № 1-ДВА (піврічна) «Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласній, Київській або Севастопольській міській державній адміністрації» та інструкції про її складання та подання: наказ Міністерства фінансів України від 27.03.2014 № 347.
 15. Аудит адміністративної діяльності: Теорія та практика / Пер. з англ. В. Шульга. – К.: Основи, 2000.– 190 с.
 16. Бухгалтерський облік і контроль державного сектору в умовах модернізації управління державними фінансами : у 2 т. / за ред. Л. Г. Ловінської. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. – Т. 2: Реформування фінансового контролю як складової інституційних реформ у системі управління державними фінансами / П. П. Андрєєв, О. О. Чечуліна, І. Ю. Чумакова та ін. – 2013. – 328 с.
 17. Внутрішній контроль та аудит у секторі державного управління України та європейський досвід: навчальний посібник / П. П. Андрєєв, О. О. Чечуліна, Ян ван Тайнен, М. Г. Тимохін та ін. – К. : Кафедра, 2011.
 18. Де Конинг Р. П. Дж.Государственный внутренний финансовый контроль / Роберт П. Дж. де Конинг ; пер. с англ. Р. Рудницкой. – Словения, 2007.
 19. Державний фінансовий аудит: методологія і організація : монографія / [Є.В. Мних, М.О. Никонович, Н.С. Барабаш та ін.]; за ред. Є.В. Мниха. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 319 с.
 20. Державний фінансовий контроль виконання бюджетних програм / Т.І. Єфіменко, І.Б. Стефанюк, Н.І. Рубан та ін. – К.: НДФІ, 2004. – 320 с.
 21. Дрозд І. К., Чечуліна О. О. Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту державного сектору. Ч.2 // Бухгалтерський облік та внутрішній аудит у державному секторі: У 3 ч. / За загал. ред. М.В. Кужельного. – К.: Аграрна наука, 2009. – 192 с.
 22. Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 402с.
 23. Иванова Е. И. Аудит эффективности в рыночной экономике: учебное пособие / Е. И. Иванова, М. В. Мельник, В. И. Шлейников; под ред. С. И. Гайдаржи. – М.: КНОРУС, 2009. – 328 с.
 24. Каменська Т. О. Внутрішній аудит. Сучасний погляд : [монографія] / Т. О. Каменська. – К.: ДП «Інформ-аналіт. агентство», 2010. – 499 с.
 25. INTOSAI: Стандарти аудиту / Керівні принципи аудиту державних фінансів. Збірник базових документів INTOSAI – Міжнародної організації контролю державних фінансів. – К. Видання підготовлене за сприяння Програми розвитку ООН в Україні, 2003 (переглянута редакція від 2010 року).
 26. Лімська декларація керівних принципів аудиту державних фінансів / Керівні принципи аудиту державних фінансів. Збірник базових документів INTOSAI – Міжнародної організації контролю державних фінансів. – К. Видання підготовлене за сприяння Програми розвитку ООН в Україні, 2003.
 27. Ловінська, Л. Г. Організація бухгалтерського обліку та фінансового контролю в сучасних умовах господарювання в Україні [Текст] / Л. Г. Ловінська, І. Б. Стефанюк. – К.: НДФІ,, 2006.– 237 с.
 28. Концепції та методики державного аудиту. Вступний курс: Посіб. для самост. занять. – К.: Рахункова палата України, 2002. – 84с..
 29. Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту (Стандарти). Редакція: травень 2013 року / Пер. з англ.: ВГО «Інститут внутрішніх аудиторів України».
 30. Основні положення Міжнародної професійної практики внутрішнього аудиту. Практичні рекомендації. Редакція : травень 2013 року / Пер. з англ. : ВГО «Інститут внутрішніх аудиторів України».
 31. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2014 року, частина 1 / Пер. з англ. мови Ольховікова О.Л., Селезньов О.В. – К.: Видавництво «Фенікс», 2015. – 997 с.
 32. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2014 року, частина 2 / Пер. з англ. мови Ольховікова О.Л., Селезньов О.В. – К.: Видавництво «Фенікс», 2015. – 573 с.
 33. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2014 року, частина 3 / Пер. з англ. мови Ольховікова О.Л., Селезньов О.В. – К.: Видавництво «Фенікс», 2015. – 116 с.
 34. Симоненко В. К. Основи єдиної системи державного фінансового контролю (макроекономічний аспект) / В.К. Симоненко, О.І. Барановський, П.С. Петренко. – К.: Знання України, 2006. – 280 с.
 35. Слободяник Ю. Б. Формування системи державного аудиту в Україні : монографія / Ю. Б. Слободяник. – Суми : ФОП Наталуха А.С., 2014. – 321 с.
 36. Сухарева Л. О. Державний аудит ефективності: системність, організація, методика : монографія / Л. О. Сухарева, Т. В. Федченко. Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. – 289 с.
 37. Петрик О. А. Аудит: методологія і організація: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003.– 260с.
 38. Рекомендации по применению аудиторських стандартов ИНТОСАИ. / Сост. Целевой группой по стандартам аудиту по просьбе Контактного комитета председателей ВАУ Европейского Союза. – М., 1998. – 141 с.
 39. Робертсон Дж. К..Аудит.– М.: KPMG и «Контакт», 1993. – 496с.
 40. Рябухин С. Н. Аудит эффективности: учебник / С. Н. Рябухин;Акад. труда и соц. отношений. – М.: ИД «АТИСО», Издательство «Экономика», 2009. – 602 с 2-е изд., доп. – М.: Триада Лтд, 2006. – 304с.
 41. Саунин А. Н.Аудит эффективности использования государственных средств: Вопросы теории и практики. – М.: Высшая школа, 2005. – 311с.
 42. Степашин С. В. Конституционный аудит. – М.: Наука, 2006. – 816 с. – (Экономика и социологиязнания).
 43. Этический кодекс ИНТОСАИ для аудиторов в государственном секторе. Принят IX Конгрессом Международной организации высших контрольних органов – ИНТОСАИ в 1977 году.

* Оцінка за виконання індивідуальних завдань. Заздалегідь підготовлені індивідуальні завдання та їх захист.

**За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.