Надорганізмові рівні організації життя

Тема 1. Організми і середовище. Популяції та екосистеми  

Екологічні чинники. Загальні закономірності їх впливу на організм. Фотоперіодизм. Середовища існування (наземно-повітряне, водне, ґрунтове, живі організми  як середовище існування). Пристосування організмів до чинників середовища.

Популяція. Характеристика популяції. Особливості структури популяцій людини. Чинники, які впливають на чисельність популяції, динаміка і коливання чисельності популяції. Екосистеми. Взаємодії організмів в екосистемах. Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем. Розвиток і зміни екосистем. Різноманіття екосистем.

Практичні роботи:

№ 8. Розв’язання задач з екології.

№ 9.Складання схем колообігу речовин у екосистемах.

Демонстрування: колекцій, гербарних матеріалів, живих об’єктів, які ілюструють вплив різних екологічних факторів на рослини і тварини; фільмів про охорону природи.

Повинні знати: надорганізмові системи; основні характеристики популяції (чисельність, щільність, статева та вікова структура);

Повинні уміти: наводити приклади: різних типів взаємозв’язків між організмами, ланцюгів живлення; екологічних пірамід; характеризувати: функціонування надорганізмових систем; структуру популяції, угруповання, екосистеми; ланцюги живлення, механізми, що регулюють чисельність популяцій; роль поведінки (наприклад, територіальної) у підтримці сталої чисельності популяцій; роль людини у підтримці штучних екосистем; пояснювати: шляхи пристосування організмів до умов існування; зв’язки компонентів екосистем; правило екологічних пірамід як наслідок закону збереження енергії та інших законів термодинаміки; значення кругообігу речовин у підтримці цілісності екосистем; порівнювати: функціональну роль продуцентів, консументів та редуцентів у житті екосистем; природні та штучні екосистеми. застосовувати знання: для розв’язання задач з екології, складання ланцюгів живлення, схем колообігу речовин у екосистемах; аналізувати та оцінювати: наслідки власної діяльності в оточуючому середовищі; робити висновок: про цілісність та саморегуляцію екосистем.

Тема 2. Біосфера  

Загальна характеристика біосфери. Вплив живих  істот на склад атмосфери. Саморегуляція у біосфері. Біосфера і людство. Екологічна криза сучасності. Ріст чисельності населення і проблеми, які з цим пов’язані.  Глобальні кліматичні зміни. Можливі шляхи подолання екологічної кризи. Концепція стійкого розвитку. Значення використання альтернативних джерел енергії. Збереження біорізноманіття.

Природоохоронне законодавство України. Міжнародне співробітництво у справі охорони природи.

Практичні роботи:

 № 10. Порівняння поновлюваних та не поновлюваних ресурсів біосфери.

Повинні знати: природоохоронні території;  основні екологічні проблеми сучасності;

Повинні уміти: характеризувати: біосферу, її функціональні компоненти;

особливості Землі, як планети, що забезпечує існування біосфери; зростання чисельності людства в історичний час та його майбутні перспективи; ноосферу;

ріст чисельності людства і проблеми, які з ним пов’язані; форми забруднення оточуючого середовища; концепції охорони природи: раціональне природокористування, концепція сталого розвитку; порівнювати: різні шляхи вирішення певних проблем  з точки зору їх впливу на екосистеми; обґрунтовувати: значення біорізноманіття для функціонування біосфери; вплив діяльності людини на видове різноманіття організмів та на абіотичне середовище, наслідки цієї діяльності; значення збереження біорізноманіття, охорони природних екосистем для збереження сталого стану біосфері; необхідність застосування альтернативних джерел енергії; застосовувати знання: про особливості функціонування популяцій та екосистем для обґрунтування заходів їх охорони; для визначення стратегії і тактики своєї поведінки в сучасних умовах оточуючого середовища; аналізувати і оцінювати: глобальні екологічні проблеми та шляхи їх розв’язання; наслідки   діяльності людства в біосфері; робити висновок: про цілісність та саморегуляцію біосфери.