Місцеві фінанси

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА

 

          ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

                                 К А Ф Е Д Р А     Ф І Н А Н С І В

 

 

  Затверджую:

Проректор з навчальної роботи

______________А. М. Колот

«___»_______________2012 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЇХ ЗНАНЬ

з науки 

 

“Місцеві фінанси”

 

напрям підготови «Фінанси і кредит»

спеціалізація 6508 «Фінанси»

 

Укладачі:       Буряченко Андрій Євгенович

к.е.н., доцент кафедри фінансів

Яцюта Валерій Петрович

к.е.н., доцент кафедри фінансів

Гризоглазов Денис Валерійович

к.е.н., ст. викладач кафедри фінансів

 

  Декан факультету

______________В.К.Хлівний

«___»_______________2012 р.

 

  Завідувач кафедри

______________В.М.Федосов

«___»_______________2012 р.

 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу організаційного

Забезпечення навчального процесу____________________ Жданович А.Д.

(підпис)

 

Начальник науково-методичного відділу_______________ Гуть Т.В.

(підпис)

 

 

Київ КНЕУ 2012

 

ЗМІСТ

 

 1. Перелік питань, що виносяться на екзамен з дисципліни……………………….3
 2. Приклади типових завдань, що виносяться на іспит…………………………….8
 3. Навчальна карта самостійної роботи студентів………………………………….11
 4. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни…………..16
 5. Особливості поточного контролю знань студентів

заочної форми навчання…………………………………………………………..21

 1. Зразки екзаменаційних білетів……………………………………………………25
 2. Список рекомендованої літератури………………………………………………26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Перелік питань, що виносяться на екзамен з дисципліни
 2. Місцеві фінанси як складова публічних фінансів, їх особливості.
 3. Економічні та історичні передумови виникнення місцевих фінансів.
 4. Необхідність місцевих фінансів в умовах ринкових відносин.
 5. Специфічні ознаки місцевих фінансів.
 6. Склад, призначення і функції місцевих фінансів.
 7. Місцеві фінанси як фіскальний інструмент перерозподілу валового внутрішнього продукту.
 8. Роль місцевих фінансів у забезпеченні економічного розвитку та фінансування суспільних послуг.
 9. Проблеми становлення і розвитку місцевих фінансів в Україні.
 10. Централізація і децентралізація фінансових відносин: огляд переваг і недоліків.
 11. Основні напрями зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні.
 12. Засади організації місцевих фінансів.
 13. Права та обов’язки державних інституцій України щодо вирішення питань організації місцевих фінансів.
 14. Завдання Державного Казначейства, Державної податкової адміністрації, Контрольно-ревізійної служби та інших фінансових інститутів та установ по забезпеченню дієвості місцевих фінансів в Україні, порядок їх взаємодії з місцевими органами влади.
 15. Державне регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування.
 16. Роль місцевих фінансових органів у системі виконавчої вла­ди.
 17. Місцеві бюджети як складова бюджетної системи держави.
 18. Рівні та види місцевих бюджетів.
 19. Принципи формування місцевих бюджетів України.
 20. Роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному розвиткові регіонів.
 21. Місцеві бюджети як організаційна форма мобілізації частини фінансових ресурсів у розпорядження місцевих органів самоврядування.
 22. Необхідність розподілу місцевих бюджетів на “поточний бюджет” і “бюджет розвитку”, джерела та порядок їх формування.
 23. Шляхи оптимізації структури місцевих бюджетів в Україні.
 24. Роль та значення Бюджетного кодексу України.
 25. Склад місцевих фінансових ресурсів. Баланс фінансових ресурсів і витрат.
 26. Особливості формування доходів місцевих бюджетів.
 27. Методи мобілізації грошових коштів до місцевих бюджетів.
 28. Податкові та неподаткові методи формування доходів місцевих бюджетів..
 29. Види податкових надходжень.
 30. Закріплені за місцевими бюджетами загальнодержавні податки і збори, їх склад і характеристика.
 31. Регулюючі податки і збори: переваги і недоліки в їх використанні.
 32. Формування доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків та зборів.
 33. Склад доходів місцевих бюджетів, що враховуються/ не враховуються при визначенні обсягів міжбюд­жетних трансфертів.
 34. Облігації місцевої позики.
 35. Переваги і недоліки боргового фінансування місцевих потреб.
 36. Проблемні питання формування та використання власних коштів у бюджетних установах.
 37. Склад та структура видатків місцевих бюджетів.
 38. Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами.
 39. Необхідність фінансового планування на різних рівнях місцевих органів влади та управління, методи фінансового планування.
 40. Особливості складання фінансових планів.
 41. Роль місцевих фінансових органів у регіональ­ному фінансовому плануванні.
 42. Фінансування власних та делегованих державою повноважень, порядок їх здійснення та законодавче закріплення.
 43. Порядок фінансування з поточного бюджету та бюджету розвитку.
 44. Склад і характеристика видатків, які враховуються/ не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
 45. Порядок планування та фінансування соціально-культурних установ.
 46. Розрахунки основних показників кошторисного фінансування, види кошторисів.
 47. Поєднання бюджетного фінансування з розвитком платних послуг населенню, виконання робіт за договорами з підприємствами, організаціями, установами на госпрозрахункових засадах.
 48. Специфіка планування і фінансування капітальних укладень у сферу матеріального виробництва, житлового будівництва, будів­ництва об’єктів соціально-культурного призначення.
 49. Фінансуван­ня видатків з бюджету столиці України м. Києва.
 50. Сутність міжбюджетних відносин в Україні.
 51. Склад і структура взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом, їх особливості.
 52. Розподіл видатків відповідно до розподілу повноважень між державною владою і органами місцевого самоврядування.
 53. Забезпечення місцевих бюджетів доходними джерелами для виконання власних та делегованих державою фінансових зобов’язань.
 54. Перерозподіл через Державний бюджет фінансових ресурсів.
 55. Формування умов для збільшення зацікавленості органів місцевого самоврядування в мобілізації додаткових доходів.
 56. Використання, в процесі виконання бюджету, різних форм взаємодії між Державним і місцевими бюджетами.
 57. Взаємовідносини в бюджетній сфері між різними рівнями місцевих бюджетів, їх особливості.
 58. Порядок використання інструментів бюджетного регулювання між різними рівнями місцевих бюджетів.
 59. Необхідність і спрямованість фінансового і бюджетного вирівнювання в Україні:
 60. Існуючі суперечності в побудові системи взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом.
 61. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні
 62. Інструменти бюджетного регулювання у взаємовідносинах міс­цевих бюджетів з Державним бюджетом:.
 63. Види міжбюджетних трансфертів, що використовуються в Україні, їх характеристика.
 64. Розрахунок показників місцевого бюджету та дотації загального вирівнювання.
 65. Роль і значення трансфертів в формуванні доходної частини місцевих бюджетів: економічні і політичні аспекти.
 66. Компетенція місцевих органів влади в галузі фінансів, їх участь у бюджетному процесі.
 67. Права й обов’язки органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади на етапах складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету.
 68. Головні розпорядники бюджетних коштів: їх права і обов’язки.
 69. Права та обов’язки місцевих органів влади та управління щодо формування і використання місцевих бюджетів.
 70. Порядок складання проектів місцевих бюджетів, їх взаємозв’язок з проектом Державного бюджету та планами економічного і соціального розвитку регіонів.
 71. Особливості затвердження та виконання місцевих бюджетів у разі несвоєчасного їх прийняття.
 72. Періодичність, структура та терміни подання звітності про виконання місцевих бюджетів.
 73. Специфічні ознаки, фінансів підприємств місцевого господарства як підсистеми місцевих фінансів.
 74. Основні напрямки діяльності підприємств місцевого господарства та форми їх організації.
 75. Розвиток форм власності та їх вплив на організацію виробництва та формування фінансових відносин.
 76. Природні монополії в місцевому господарстві та їх вплив на формування ринкових відносин.
 77. Доходи від реалізації продукції, робіт та послуг підприємств місцевого господарства.
 78. Затрати на виробництво підприємств місцевого господарства та планування собівартості товарів, робіт та послуг.
 79. Визначення прибутку підприємств місцевого господарства. Управління використанням прибутку.
 80. Оборотні кошти підприємств місцевого господарства та методи визначення їх потреби.
 81. Управління оборотними коштами підприємств місцевого господарства.
 82. Показники фінансової стійкості і стабільності підприємств місцевого господарства.
 83. Поняття банкрутства та його правове забезпечення. Основні напрями запобігання банкрутства.
 84. Організація фінансів комунальних підприємств та специфіка їх прояву.
 85. Характеристика технічного стану  мереж  і  споруд,  які експлуатуються підприємствами комунального господарства та їх фінансовий стан.
 86. Основні доходи комунальних підприємств.
 87. Надходження від операційної діяльності, надходження від фінансової діяльності.  Позареалізаційні доходи.
 88. Доходи від здачі майна в оренду. Доходи від дооцінки виробничих запасів і готової продукції. Асигнування із бюджету
 89. Особливості планування доходів від реалізації води  та відведення стоків.
 90. Ціноутворення і тарифи у водопостачанні і водовідведенні.
 91. Планування доходів транспортних підприємств. Собівартість транспортних послуг.
 92. Затрати на проведення робіт та послуг в комунальних підприємствах.
 93. Формування собівартості робіт та послуг підприємств водопровідно-каналізаційного господарства.
 94. Прибуток та рентабельність комунальних підприємств.
 95. Дотації з місцевого бюджету комунальним підприємствам та порядок їх розрахунку
 96. Поточне та оперативне фінансове планування на підприємствах комунального господарства.
 97. Особливості розвитку фінансових відносин в житловому господарстві. Готовність житлового господарства України до роботи в ринкових умовах.
 98. Існуючи форми підприємств житлового господарства та їх вплив на організацію фінансових відносин.
 99. Доходи підприємств житлового господарства та їх види.
 100. Розрахунок суми квартирної плати. Орендна плата за не житлові приміщення та її планування.
 101. Витрати житлово-експлуатаційних організацій по утриманню житлового фонду їх динаміка та структура.
 102. Фінансування робіт по технічному обслуговуванню житлових будинків, проведення поточного ремонту та вивезення сміття.
 103. Особливості планування витрат на капітальний ремонт житлового фонду.
 104. Тарифна політика держави та місцевих органів влади в сфері житлового господарства.
 105. Тарифні ставки плати за користування житлом та механізм їх регулювання.
 106. Прибуток житлових організацій та управління його використання.
 107. Дотації з місцевого бюджету на покриття збитків житлових  підприємствам та порядок їх розрахунку
 108. Фінансування цільових комплексних програм покращення благоустрою житла, розроблених місцевими радами.
 109. Проблеми та основні напрямки вдосконалення організації фінансів житлово-комунального господарства.
 110. Підстави для формування і проведення самостійної фінансової політики місцевими органами влади.
 111. Зв’язок фінансової політики на місцевому рівні з регіональною політикою держави.
 112. Сутність державної регіональної політики, її зв`язок з адміністративно-територіальною реформою в державі.
 113. Цілі, завдання та пріоритети фінансової політики на місцевому рівні та державної регіональної політики.
 114. Необхідність зростання та зближення рівнів економічного і соціального розвитку регіонів України.
 115. Запровадження єдиних загальнодержавних мінімальних соціальних стандартів.
 116. Забезпечення соціального захисту в незалежності від економічних можливостей регіону.
 117. Фінансово-економічні засади регіональної політики, розширення повноважень місцевих органів влади.
 118. Розмежування та збалансування повноважень і відповідальності центральних та місцевих органів влади у сфері надання послуг.
 119. Система фінансового вирівнювання: її необхідність та об`єктивні критерії побудови.
 120. Державне сприяння розвитку депресивних регіонів. Законодавче закріплення статусу депресивного регіону.
 121. Спрямованість державної підтримки депресивної території. Головні напрями державного сприяння економічному і соціальному розвитку регіонів.
 122. Програма економічного і соціального розвитку в регіоні.
 123. Показники, які розробляються в процесі складання програми економічного і соціального розвитку в регіоні.
 124. Структура програми економічного і соціального розвитку в регіоні, послідовність її розробки.
 125. Основні напрями удосконалення територіальної організації влади і місцевого самоврядування: констутиційний, законодавчий, адміністративно-правовий, фінансово-економічний.
 126. Державне регулювання фінансової діяльності органів місцевої влади та управління.
 127. Системи касового виконання бюджету: банківська, казначейська та змішана. Їх характеристика, переваги та недоліки.
 128. Необхідність фінансового контролю на рівні місцевих органів влади та управління, методи та види фінансового контролю.
 129. Внут­рішній та зовнішній фінансовий контроль на місцевому рівні. Органи, які здійснюють фінансовий контроль.
 130. Організація фінансового контролю на місцевому рівні.
 131. Конт­роль фінансових органів за формуванням та використанням коштів місцевих бюджетів і власних коштів бюджетних установ.
 132. Європейська хартія місцевого самоврядування про основні принципи організації місцевих фінансів.
 133. Бюджетний федералізм як принцип побудови фінансів місцевого самоврядування в розвинутих країнах.
 134. Форми та методи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.
 135. Види, принципи та інструменти взаємодії державного та місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.
 136. Порядок «вертикального» та «горизонтального» бюджетного вирівнювання.
 137. Світовий дос­від на­дання бюджетних трансфертів місцевим органам влади.
 138. Можливість застосування світового досвіду організації місцевих фінансів в Україні, з урахуванням її історичних, економічних та демографічних особливостей.

 

 

 1. Приклади типових завдань, що виносяться на іспит

 

 

ЗАДАЧІ:

 

Умови задачі: 

 1. Загальна площа житлових будинків комунальної та інших форм власності районів міста, які перебувають на обслуговуванні, становить 36386 тис. кв. м., у тому числі площа будинків не обладнаних ліфтами становить 27298 тис. кв. м. Крім того, в плановому періоді в березні місяці вводиться в експлуатацію 58 тис. кв. метрів житла обладнаного ліфтами і в вересні  буде виведено з експлуатації 120 тис кв. м житла, також обладнаних ліфтами. Тарифи по квартирній платі в будинках не обладнаних ліфтами встановлені в розміру 0.84 грн. за 1 кв. м., а в будинках обладнаних ліфтами – на 21 коп. більше. Визначити очікувані доходи з квартирної плати на плановий рік.

 

Розв’язання:

Площа будинків обладнаних ліфтами: 36386 – 27298 = 9088 тис. кв. м.

Середньо річна площа будинків обладнаних ліфтами:  9088 + (58 * 9):12 – (120 *3): 12 = 9101,5 тис. кв. м.

Доходи отриманий від експлуатації будинків обладнаних ліфтами: 9101,5 * 1,05 = 9556575грн.

Доходи отримані від експлуатації будинків не обладнаних ліфтами:  27298 * 0,84 = 22930320грн.

Очікуваний доход: 9556575 + 22930320 = 32486895 грн.

 

 

Умови задачі: 

 1. При підвищенні плати за житло в плановому періоді виявилося, що доходи мешканців, які займають 10% загальної площі житлових будинків знаходяться на рівні мінімального прожиткового рівня і складають 3098 тис. грн., що не дозволяє їм повністю вносити плату за користуванням житлом тому, що у відповідності з діючим законодавством плата за житлово-комунальні послуги не може бути більшою від 20% отримуваного доходу. Визначити суму дотації, яку необхідно виділити з бюджету на покриття збитків унаслідок експлуатації житлового фонду.

 

Розв’язання:

10% загальної житлової площі повинні дати 10% очікуваного доходу: (32486895 * 10): 100 =3248689,5 грн.

Плата за користуванням житлом складе: (3098 *20): 100 = 619600 грн.

Сума дотації складе: 3248689,5 – 619600 = 2629089,5 грн.

 

Умови задачі: 

 1. Відповідно до протоколу апаратної наради у Голови міської державної адміністрації вирішено щорічно проводити заміну 150 ліфтів вартістю 100 тис. кожний. Згідно з цим рішенням у кожному районі міста був складений проект плану заміни та модернізації ліфтів (див. Табл.)

 

           № п/п                  Кількість ліфтів
                      1                               8
                      2                              16
                      3                              10
                      4                              11
                      5                               5
                      6                               8
                      7                               2
                      8                               5
                      9                              18
                     10                               5
                     11                              19
                     12                               9
                     13                              24
                     14                              10
                Усього                             150

 

Визначити суму грошових коштів, необхідних для заміни та модернізації ліфтів у кожному районі та в місті в цілому.

 

Розв’язання:

 • 8 *100 = 800 тис грн;
 • 16 * 100 = 1600 тисгрн;
 • 10 * 100 = 1000 тис грн..;
 • 11 * 100 = 1100 тис.грн.;
 • 5 * 100 = 500тис.грн;
 • 8 * 100= 800 тис.грн.;
 • 2* 100 = 200 тис.грн.;
 • 5 * 100 = 500тис.грн.;
 • 18 * 100 = 1800 тис.грн;
 • 5 * 100 = 500 тис.грн.;
 • 19 * 100 =1900 тис.грн.;
 • 9 * 100 =900 тис грн..;
 • 24 *100 = 2400 тис. грн..;
 • 10 * 100 = 1000 тис. грн..;

Всього: 800 тис.грн.+ 1600тис.грн +1000тис.грн. +1100тис.грн.+500тис.грн.+ 800 тис.грн +200тис.грн.+500тис.грн +1800тис.грн. +500тис.грн.+ 1900тис.грн+900тис.грн.+2400тис грн.+1000тис грн. = 15000тис.грн.

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:                     

 

Умови тесту: 

 

Запитання. 1. Головними суб’єктами фінансових відносин на місцевому рівні є:

територіальна громада та органи місцевого самоуправління;

Верховна Рада України;

Кабінет Міністрів України;

Міністерство фінансів України;

Вірна відповідь:  (1- 4).

 

Розв’язання:

Вірна відповідь:  1

 

Запитання. Які  інструменти бюд­жетного регулювання використовують в Україні:

 1. власні доходи;
 2. бюджетні обмеження;
 3. іноземні інвестиції;
 4. відсоткові відрахування від загальнодержавних податків і доходів;
 5. бюджетні трансферти;
 6. бюджетні позички;
 7. вірна відповідь (1, 4-6);
 8. вірна відповідь (1-6).

 

Розв’язання:

Вірна відповідь:  7

 

 

Запитання. Коефіцієнт вирівнювання — це:

 1. коефіцієнт, що застосовується при розрахунку необхідного обсягу фінансування підприємств місцевого господарства;
 2. коефіцієнт, що застосовується при розрахунку обсягу дотації вирівнювання, з метою зміцнення доходної бази бюджетів місцевого самоврядування;
 3. коефіцієнт, що застосовується при розрахунку потреб на здійснення міжнародної діяльності органами бюджетів місцевого самоврядування;
 4. коефіцієнт, що забезпечує однаковий рівень заробітної плати робітникам бюджетних установ на території різних адміністративно-територіальних одиниць.

 

Розв’язання:

Вірна відповідь:  1

 

 

 

 1. Навчальна карта самостійної роботи студентів

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни МІСЦЕІ ФІНАНСИ

для студентів спеціальності 6508 “Фінанси”

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Види самостійної роботи Терміни виконання Форма контролю та звітності Максимальна кількість балів (за виконання одного завдання)*

За систематичність і активність роботи на семінарських заняттях

1.1. Підготовка до семінарських занять відповідно до планів семінарів      Протягом семестру Активна участь в семінарських заняттях.

Бліц-опитування.

(Протягом семестру студент повинен отримати не менш чотирьох оцінок за даним видом контролю)

5 х 4  =  20
За виконання завдань для самостійного опрацювання
1.2. Аналітичний огляд наукових публікацій. Участь у колоквіумах  

Протягом семестру

Презентація і обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять  

10 х 1 = 10

За виконання модульних контрольних завдань
Модуль І

1.2. Вирішення тестових завдань

1.3. Вирішення розрахункового завдання

Узгоджується з викладачем, який веде семінарські заняття Перевірка правильності вирішення тестових завдань 5 х 1 = 5
Узгоджується з викладачем, який веде семінарські заняття Перевірка правильності вирішення розрахункового завдання 5 х 1 = 5
  Модуль ІІ

1.4. Підготовка доповіді за обраною тематикою

 

Узгоджується з викладачем, який веде семінарські заняття

 

Обговорення (захист) матеріалів доповіді

10
Разом балів 50
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ
Підготовка до семінарів і виконання завдань для самостійного опрацювання максимум 30 балів за семестр
Виконання модульних завдань максимум 20 балів за семестр
РАЗОМ за семестр Максимум 50 балів
                          *  — максимальна оцінка – 5 балів  ( шкала  оцінювання 1, 2, 3, 4, 5) протягом

одного семінарського заняття

Будь-яка письмова робота може бути виконана лише один раз.

Доопрацювання і переписування не дозволяються.

За несамостійну роботу і використання недозволених джерел (списування) студент отримує 0 балів.

 

ВЕЧІРНЯ ФОРМА НАВЧАННЯ

Види самостійної роботи Терміни виконання Форма контролю та звітності Максимальна кількість балів (за виконання одного завдання)*

За систематичність і активність роботи на семінарських заняттях

1.1. Підготовка до семінарських занять відповідно до планів семінарів      Протягом семестру Активна участь в семінарських заняттях.

Бліц-опитування.

(Протягом семестру студент повинен отримати не менш чотирьох оцінок за даним видом контролю)

5 х 4  =  20
За виконання завдань для самостійного опрацювання
1.2. Аналітичний огляд наукових публікацій. Участь у колоквіумах  

Протягом семестру

Презентація і обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять  

10 х 1 = 10

За виконання модульних контрольних завдань
Модуль І

1.2. Вирішення тестових завдань

1.3. Вирішення розрахункового завдання

Узгоджується з викладачем, який веде семінарські заняття Перевірка правильності вирішення тестових завдань 5 х 1 = 5
Узгоджується з викладачем, який веде семінарські заняття Перевірка правильності вирішення розрахункового завдання 5 х 1 = 5
  Модуль ІІ

1.4. Підготовка доповіді за обраною тематикою

 

Узгоджується з викладачем, який веде семінарські заняття

 

Обговорення (захист) матеріалів доповіді

10
Разом балів 50
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ
Підготовка до семінарів і виконання завдань для самостійного опрацювання максимум 30 балів за семестр
Виконання модульних завдань максимум 20 балів за семестр
РАЗОМ за семестр Максимум 50 балів
                          *  — максимальна оцінка – 5 балів  ( шкала  оцінювання 1, 2, 3, 4, 5) протягом

одного семінарського заняття

Будь-яка письмова робота може бути виконана лише один раз.

Доопрацювання і переписування не дозволяються.

За несамостійну роботу і використання недозволених джерел (списування) студент отримує 0 балів.

 

 

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Види самостійної роботи Терміни виконання Форма контролю та звітності Максимальна кількість балів (за виконання одного завдання)
І. ОБОВ’ЯЗКОВІ ЗАВДАННЯ
1.1.Комп’ютерний тестовий контроль відповідно до РНП і графіку Перевірка правильності вирішення тестових завдань 10
ІІ. ВИБІРКОВІ ЗАВДАННЯ
2.1.Виконання контрольної (письмової домашньої) роботи відповідно до РНП і графіку Перевірка вірності виконання завдань  10
2.2. Вирішення розрахункового завдання Узгоджується з викладачем, який веде семінарські заняття Перевірка правильності вирішення розрахункового завдання 10
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ
Виконання модульного завдання Максимум

10 балів

Виконання вибіркових завдань Максимум

10 балів

РАЗОМ за семестр Максимум

20 балів

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПИСЬМОВИХ РОБІТ
Будь-яка письмова робота може бути виконана лише один раз.

Доопрацювання і переписування не дозволяються.

За несамостійну роботу і використання недозволених джерел (списування) студент отримує 0 балів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регламент роботи з дисципліни

«Місцеві фінанси» на 2012-2013 н.р.

 

Денна форма навчання

Тиждень року Форми роботи Види роботи і форми контролю Кількість балів, що можна отримати за роботу Примітка (Тема курсу)
35 Семінарське заняття Усне опитування, доповнення* від 0 до 5 балів Тема №1
36 Семінарське заняття Усне опитування, доповнення від 0 до 5 балів Тема №2
37 Семінарське заняття Експрес опитування, доповнення * від 0 до 5 балів Тема №3
38 Практичне заняття Захист індивідуальних практичних завдань** від 0 до 10 балів  
39 Семінарське заняття Усне опитування, доповнення від 0 до 5 балів Тема №4
40 Семінарське заняття  

Оперативний письмовий контроль***

від 0 до 5 балів Тема №1-5
41 Семінарське заняття Усне опитування, доповнення від 0 до 5 балів Тема № 6
42 Семінарське

заняття

Усне опитування, доповнення від 0 до 5 балів Тема №7
43 Семінарське заняття Усне опитування, доповнення,  обговорення проблемних та дискусійних  питань, мозковий штурм від 0 до 5 балів Тема №8
44 Практичне заняття Захист індивідуальних практичних завдань від 0 до 10 балів  
45 Семінарське заняття Усне опитування, доповнення від 0 до 5 балів Тема №9
46 Практичне заняття Усне опитування, доповнення від 0 до 5 балів Тема №10
47 Семінарське  заняття Експрес опитування, доповнення від 0 до 5 балів Тема №11-12
48 Семінарське заняття Проведення тестового контролю в електронному вигляді через WEB-ST КНЕУ**** від 0 до 10 балів Тема №6-12
49 Семінарське заняття Захист індивідуальних практичних завдань від 0 до 10 балів  
50 Семінарське заняття Виставлення балів за СРС  

 

 

* За семестр кожен студент може усно відповідати з питань семінарів 4 рази.
Вартість усного опитування – максимум 5 балів.

Вартість змістовного доповнення при обговоренні питання – максимум 3 бали.

Максимальна сума балів за даний вид роботи не може перевищувати 20 балів.

**   Перевірка вірності виконання індивідуальних практичних завдань.

*** Оперативний письмовий контроль проводиться для кожного студента 1 раз за семестр. Максимальна сума балів за 3 питання (два теоретичні, одне практичне) – 5 балів.

****Виконання модулю передбачено або через навчальну систему WEB-ST КНЕУ, або у комп’ютерному центрі (ауд 059)

 

 

 

 

 

Заочна форма навчання

 

Тер-мін Форми роботи Види роботи і форми контролю Кількість балів, що можна отримати за роботу
Перед іспитом підчас сесії   Модуль по темам 1- 11

(комп’ютерне тестування через WEB-ST КНЕУ)*

від 0 до 20 балів
аудиторна консультація Консультація  щодо підготовки до іспиту;  обговорення  питань, які виникли під час підготовки до іспиту,

 

* виконання модулю передбачено через навчальну систему WEB-ST КНЕУ (до початку екзаменаційної сесії)

 

Вечірня форма навчання

 

Тиждень року Форми роботи Види роботи і форми контролю Кількість балів, що можна отримати за роботу Примітка (Тема курсу)
35 Семінарське заняття Усне опитування, доповнення від 0 до 5 балів Тема №1, 2
37 Семінарське заняття Усне опитування, доповнення * від 0 до 5 балів Тема №2, 3
39 Практичне заняття Експрес опитування, доповнення від 0 до 5 балів Тема №4, 5
41 Семінарське заняття Усне опитування, доповнення. Оперативний письмовий контроль від 0 до 5 балів Тема №6, 7
43 Семінарське заняття Усне опитування, доповнення від 0 до 5 балів Тема №8, 9
45 Семінарське  заняття Усне опитування, доповнення від 0 до 5 балів Тема №10-12
47 Практичне заняття Граничний строк здачі тестового контролю в електронному вигляді через WEB-ST КНЕУ від 0 до 10 балів Тема №6-12
48 Семінарське заняття Захист індивідуальних практичних завдань від 0 до 10 балів  
50 Семінарське заняття Виставлення балів за СРС  

 

 

 

 1. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни

 

Для студентів денної  та вечірньої форм  навчання

 

Згідно з Порядком оцінювання знань студентів з урахуванням поточної успішності, затвердженим Вченою радою університету (від 28.05.2009, протокол № 9) — завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів (включно).

Поточний контроль знань студентів з дисципліни “Місцеві фінанси” проводиться за такою схемою:

 

 

 

А. Контроль систематичності та активності роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни Б. Контроль за виконанням модульних завдань В. Контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання  
І модуль ІІ модуль  
від 0 до 20 балів від 0 до 10 балів від 0 до 10 балів від 0 до 10 балів  
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛІВ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ (А + Б+В)

ВІД 0 ДО 50 БАЛІВ

 

 

 

 

 

 

А. КОНТРОЛЬ СИСТЕМАТИЧНОСТІ ТА АКТИВНОСТІ РОБОТИ ПРОТЯГОМ СЕМЕСТРУ НАД ВИВЧЕННЯМ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІНИ

Оцінка знань студентів за контролем систематичності та активності роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни включає такі складові:

1) активність та рівень знань при обговоренні питань семінарів;

2) аналітичний огляд наукових публікацій, участь у колоквіумах та  дискусійних клубах;

3) участь у студентських конференціях, наукових гуртках, олімпіадах, друк власних наукових статей по тематиці дисципліни.

1) Активність та рівень знань при обговоренні питань семінарів. Протягом семестру кожен студент з групи на семінарських і практичних заняттях повинен приймати активну участь в обговоренні проблем, які винесені на заняття. Студент отримує оцінку за традиційною чотирибальною системою за усну роботу — відповідь, доповнення, додаткову інформацію тощо.

Протягом семестру має бути не менше двох позитивних оцінок. При цьому не враховується оцінка “незадовільно”. Розподіл кількості оцінок регулює викладач, що проводить семінарське чи практичне заняття. Кожна з цих позитивних оцінок чотирибальної системи сумується і переводиться в бали поточного контролю за такою шкалою: 1 бал поточного контролю — 1 бал чотирибальної системи. Максимальна сума балів за активність та рівень знань при обговоренні питань семінарів не може перевищувати 20 балів і відноситься до обов’язкових завдань для виконання.

 2) Аналітичний огляд наукових публікацій, участь у колоквіумах та  дискусійних клубах. Протягом семестру в студентських групах проводяться засдання дискусійного клубу з даної дисципліни. Студент може взяти участь у роботі дискусійного клубу і виступии по тематиці узгодженій з викладачем. Крім того, студент за власним бажанням може підготувати аналітичний огляд наукової публікації (виступити опонентом), або прийняти участь в колоквіумі у порядку визначеному підрозділом 6.1. Робочої навчальної програми з дисципліни “Місцеві фінанси”. Завдання щодо підготовки та тематика колоквіумів також наведені у підрозділі 6.1. цієї Робочої навчальної програми. Оцінювання роботи студента по аналітичному огляду наукових публікацій, участі у колоквіумах та дискусійних клубах проводиться в межах 0; 5 або 10 балів. Максимальна сума балів не може перевищувати 10 балів і відноситься до вибіркових завдань для виконання.

3) Участь у студентських конференціях, наукових гуртках, олімпіадах, друк власних наукових статей по тематиці дисципліни протягом семестру оцінюється викладачем за трьома рівнями:

10 балів поточного контролю — а) при занятті студентом одного з перших трьох місць за межами академічної групи або в її межах; б) за підготовку до друку власних наукових статей по тематиці дисципліни «Місцеві фінанси»;

5 балів поточного контролю — за участь студента у студентських конференціях, наукових гуртках, олімпіадах тощо;

0 балів поточного контролю — за не участь студента у студентських конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах тощо.  

Максимальна сума балів за участь у студентських конференціях, наукових гуртках, олімпіадах, друк власних наукових статей по тематиці дисципліни не може перевищувати 10 балів і відноситься до вибіркових завдань для виконання.

Всі бали, що були набрані студентом протягом семестру за систематичність та активність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни сумуються викладачем (загальна сума не може перевищувати 20 балів).

Якщо з поважних причин студент був відсутнім на  практичних заняттях і не набрав бажаної кількості балів, він може звернутись до викладача і на протязі семестру (не пізніше ніж за 2 тижні до початку екзаменаційної сесії)  відпрацювати пропущені практичні заняття, у формі, визначеній викладачем.

 

Б. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ МОДУЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Завдання, винесені для модульних завдань поділяються на два модулі:

І модуль – комп’ютерний тестовий контроль;

ІІ модуль – підготовка і представлення доповіді за обраною тематикою.

За першим модулем тестовий контроль здійснюється в два етапи:

 

1 етап — у комп’ютерних класах КНЕУ протягом семестру. До тестового контролю включаються чотири теми в комп’ютерній програмі, які винесені для самостійної роботи в комп’ютерних класах, і поділяються на два етапи: І етап — перші дві теми комп’ютерної програми; ІІ етап — інші дві теми комп’ютерної програми. Загальна тривалість модуля — чотири академічні години у комп’ютерних класах КНЕУ (047; 049; 059; 066; 21; 22). Студент отримує оцінку за традиційною чотирибальною системою за відповідь на кожну тему. На протязі двох етапів має бути шість оцінок. Оцінку за традиційною чотирибальною системою виставляє комп’ютер, а викладач, що проводить заняття у комп’ютерних класах КНЕУ, її фіксує. Кожна з цих оцінок чотирибальної системи сумується і переводиться в бали поточного контролю за такою шкалою:

5 балів поточного контролю — якщо студент отримав від 18 до 20 балів чотирибальної системи;

4 бали поточного контролю — якщо студент отримав від 14 до 17 балів чотирибальної системи;

3 бали поточного контролю — якщо студент отримав від 11 до 13 балів чотирибальної системи;

2 бали поточного контролю — якщо студент отримав від 9 до 10 балів чотирибальної системи;

1 бал поточного контролю — якщо студент отримав до 9 балів або не отримав ніяких оцінок чотирибальної системи

2 етап — розв’язання окремих задач (розділ 2.4.3. посібника для самост. вивч. дисц. “Місцеві фінанси” — [25, С. 137-158]). Правильність вирішення кожної  задачі оцінюється: 0; 2,5 або 5 балів.

Максимальна оцінка за перший модульний контроль — 10 балів і відноситься до обов’язкових завдань для виконання.

Другий модуль здійснюється шляхом підготовки доповіді студентом за обраною тематикою у порядку визначеному підрозділом 6.2. Робочої навчальної програми з дисципліни “Місцеві фінанси”. Завдання щодо підготовки та тематика доповідей також наведені у підрозділі 6.2. цієї Робочої навчальної програми. Максимальна оцінка за другий модульний контроль становить 10 балів і відноситься до обов’язкових завдань для виконання.

Критерії оцінювання за другим модулем:

Доповідь рецензується та оцінюється викладачем кафедри фінансів, який веде семінарські та практичні занняття по дисципліні за 10-бальною шкалою протягом  14 днів після її реєстрації. При рецензуванні доповіді вихідною кількістю вважається 10. Такою кількістю балів може бути оцінена доповідь, яка повністю за своїм змістом і оформленням відповідає встановленим вимогам. Зменшення кількості балів проводиться відповідно до критеріїв оцінювання, викладених у наступній таблиці.

 

пп

Критерії оцінювання доповіді Бали, що знімаються за недоліки доповіді
1 2 3
1. Оформлення доповіді не відповідає вимогам:

(значне перевищення обсягу (більше 5 стор.) текстової частини, шрифт та інтервал не відповідають встановленим, відсутня нумерація сторінок, відсутні заголовки пунктів, неправильне оформлення цифрового та графічного матеріалу тощо)

1, 2
2. Несвоєчасна реєстрація доповіді

 

1, 2
3. В доповіді відсутня логічна послідовність і науковий стиль викладу 1, 2
4. Викладення теоретичної частини доповіді не відповідає вимогам:

(відсутні глибина,  всебічність і повнота викладення теоретичного матеріалу, не показані дискусійні питання тощо )

 1, 2
5. Практична частина доповіді не відповідає вимогам:

(відсутній табличний  та ілюстративний матеріал або його аналіз, використані „застарілі дані”, наведені дані не пов’язані зі змістом тексту, відсутній аналіз поданого практичного матеріалу або його динаміка тощо)

1, 2, 3, 4
6. Проблемна частина доповіді не відповідає вимогам:

(не виявлена проблема по даній темі, не визначені шляхи вирішення проблем, не зазначено шляхів вдосконалення, відсутня власна точка зору чи її аргументація тощо)

1, 2, 3, 4
7. Висновки не відповідають вимогам:

(не мають зв”язку з результатами дослідження, не підведені підсумки по всіх висвітлених питаннях, не визначені шляхи і напрями вирішення проблемних аспектів теми тощо)

1, 2, 3, 4
8. Список літератури не відповідає вимогам:

(неправильно оформлений, відсутня законодавча та інформаційна бази, застаріла періодична література тощо).

1, 2

 

Максимальне зменшення балів – 10.

Після перевірки та рецензування доповіді викладачем кафедри фінансів, який веде семінарські та практичні занняття по дисципліні, виводиться попередня оцінка за виконання та оформлення доповіді за 10-бальною шкалою.

Дату і час захисту доповіді встановлює викладач, який веде семінарські та практичні занняття, згідно графіка навчального процесу.

Під час захисту студент повинен показати правильність розуміння теоретичних основ та  тенденцій розвитку сучасних відносин макро- і мікрорівня, аргументувати власну точку зору тощо. Викладач має право додатково знімати бали за наступними критеріями:

 

пп

Критерії оцінювання захисту доповіді Бали, що додатково знімаються при захисті доповіді
1. Нерозуміння теоретичних основ даної теми 1, 2
2. Нерозуміння тенденцій розвитку сучасних відносин макро- і мікрорівня 1, 2, 3
3. Неспроможність аргументувати власну точку зору щодо проблем та шляхів їх вирішення по даній роботі 1, 2, 3, 4

 

Письмові роботи зберігаються на кафедрі до закінчення семестру.

Якщо з поважних причин студент був відсутнім на першому чи другому модульному контролі, він має право звернутись до викладача і написати відповідні контрольні завдання на протязі семестру, але не пізніше ніж за 2 тижні до початку екзаменаційної сесії.

Результати поточного контролю знань студентів в цілому (з урахуванням систематичності і активності роботи та виконання модульних завдань) оцінюється в діапазоні від 0 до 40 балів. Результати поточного контролю знань студентів вносяться до заліково-екзаменаційної відомості викладачем, що проводить практичні заняття.

 

Підсумковий контроль з дисципліни “Місцеві фінанси” проводиться у формі іспиту.

Завданням іспиту є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до проблеми, що поставлена в білеті.

Студент допускається до іспиту незалежно від кількості балів, набраних за результатами поточного контролю. На іспит виносяться питання згідно з розділом 1.1. цієї Робочої навчальної програми. Екзаменаційний білет містить 6 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою від 3 до 5  балів залежно від рівня знань.  Для переведення результатів іспиту до 100-бальної шкали, набрані бали  множаться на 2 (крім незадовільної оцінки).

 

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань

 

Оцінювання за 4-ри бальною шкалою, передбаченою чинним положенням МОН України Рівень знань Оцінка за 100-бальною шкалою
5 Відмінний 10
4 Добрий 8
3 Задовільний 6
2 Незадовільний 0

 

Результати іспиту оцінюються у діапазоні від 0 до 60 балів включно.

У разі оцінки відповіді студента менш ніж у 30 балів (до 60%), він отримує  незадовільну оцінку за результатами іспиту, а набрані за іспит бали не враховуються  у загальній  підсумковій оцінці.

Загальна підсумкова оцінка  з дисципліни складається з суми балів за поточну успішність та за виконання екзаменаційних завдань (за умови , що студент набрав не менш ніж 30 балів).

Якщо на іспиті студент набрав менш ніж 30 балів, тобто отримав незадовільну оцінку,  загальна підсумкова оцінка включає лише оцінку за поточну успішність.

У відомості обліку поточної та підсумкової успішності записується сумарна оцінка  у балах за результатами поточної успішності та іспиту.

 

 

 

 

 1. Особливості поточного контролю знань студентів

заочної форми навчання

 

Згідно з Порядком оцінювання знань студентів з урахуванням поточної успішності, затвердженим Вченою радою університету (від 28.05.2009, протокол № 9)  — завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів (включно).

Поточний контроль знань студентів з дисципліни “Місцеві фінанси” проводиться за такою схемою:

 

А. Контроль за виконанням модульних завдань Б. Контроль за виконанням вибіркових завдань
Контроль за виконанням контрольної роботи (письмової домашньої роботи) Контроль за виконанням розрахункового завдання
від 0 до 10 балів від 0 до 10 балів від 0 до 10 балів
від 0 до 10 балів від 0 до 10 балів
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛІВ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ (А + Б)

ВІД 0 ДО 20 БАЛІВ

 

 

 

А. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ МОДУЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

 

Модульне завдання для студентів заочної форми навчання – комп’ютерний тестовий контроль.

За цим модулем тестовий контроль здійснюється в один етап у комп’ютерному класі КНЕУ на практичному (лабораторному) занятті. До тестового контролю включаються чотири теми комп’ютерної тестової програми, які винесені на самостійну роботу для опрацювання. Загальна тривалість модуля — дві академічні години у комп’ютерних класах КНЕУ (047; 049; 059; 066; 21; 22), з обмеженням ліміту тестування за часом на одне тестове запитання у розмірі одна хвилина. Студент отримує оцінку за традиційною чотирибальною системою за відповідь на кожну тему. Протягом усього тестування має бути чотири оцінки. Оцінку за традиційною чотирибальною системою виставляє комп’ютер сам, а викладач, що проводить заняття у комп’ютерних класах КНЕУ, її фіксує. Кожна з цих оцінок чотирибальної системи сумується і переводиться в бали поточного контролю за такою шкалою шляхом множення суми оцінок за чотирибальною системою на 2.

 

Б. КОНТОРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ВИБІРКОВИХ ЗАВДАНЬ

 

Б.1. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ (ПИСЬМОВОЇ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ)

 

Оцінка знань студентів при контролі за виконанням контрольної (письмової домашньої) роботи  проводиться у формі написання її студентом та захисту у встановленому порядку (згідно з підрозділом 6.3. цієї Робочої навчальної програми).

Контрольна робота рецензується та оцінюється викладачем кафедри фінансів за 10-бальною шкалою. При рецензуванні контрольної роботи вихідною кількістю вважається 10. Такою кількістю балів може бути оцінена контрольна робота, яка повністю за своїм змістом і оформленням відповідає встановленим вимогам. Зменшення кількості балів проводиться відповідно до критеріїв оцінювання, викладених у наступній таблиці.

 

пп

Критерії оцінювання контрольної роботи Бали, що знімаються за недоліки контрольної роботи
1 2 3
1. Оформлення контрольної роботи не відповідає вимогам:

(значне перевищення обсягу (більше 5 стор.) текстової частини, шрифт та інтервал не відповідають встановленим, відсутня нумерація сторінок, відсутні заголовки пунктів, неправильне оформлення цифрового та графічного матеріалу тощо)

1, 2
2. Несвоєчасна реєстрація контрольної роботи

 

1, 2
3. В контрольній роботі відсутня логічна послідовність і науковий стиль викладу 1, 2
4. Викладення теоретичної частини контрольної роботи не відповідає вимогам:

(відсутні глибина,  всебічність і повнота викладення теоретичного матеріалу, не показані дискусійні питання тощо )

 1, 2
5. Практична частина контрольної роботи не відповідає вимогам:

(відсутній табличний  та ілюстративний матеріал або його аналіз, використані „застарілі дані”, наведені дані не пов’язані зі змістом тексту, відсутній аналіз поданого практичного матеріалу або його динаміка тощо)

1, 2, 3, 4
6. Проблемна частина контрольної роботи не відповідає вимогам:

(не виявлена проблема по даній темі, не визначені шляхи вирішення проблем, не зазначено шляхів вдосконалення, відсутня власна точка зору чи її аргументація тощо)

1, 2, 3, 4
7. Висновки не відповідають вимогам:

(не мають зв”язку з результатами дослідження, не підведені підсумки по всіх висвітлених питаннях, не визначені шляхи і напрями вирішення проблемних аспектів теми тощо)

1, 2, 3, 4
8. Список літератури не відповідає вимогам:

(неправильно оформлений, відсутня законодавча та інформаційна бази, застаріла періодична література тощо).

1, 2

 

Максимальне зменшення балів – 10.

Після перевірки та рецензування контрольної роботи викладачем кафедри фінансів виводиться попередня оцінка за виконання та оформлення контрольної роботи за 10-бальною шкалою.

Дату і час захисту контрольної роботи встановлює деканат заочного факультету університету згідно графіка навчального процесу.

Під час захисту студент повинен показати правильність розуміння теоретичних основ та  тенденцій розвитку сучасних відносин макро- і мікрорівня, аргументувати власну точку зору тощо. Викладач має право додатково знімати бали за наступними критеріями:

 

пп

Критерії оцінювання захисту контрольної роботи Бали, що додатково знімаються при захисті контрольної роботи
1. Нерозуміння теоретичних основ даної теми 1, 2
2. Нерозуміння тенденцій розвитку сучасних відносин макро- і мікрорівня 1, 2, 3
3. Неспроможність аргументувати власну точку зору щодо проблем та шляхів їх вирішення по даній роботі 1, 2, 3, 4

 

Письмові роботи зберігаються на кафедрі до закінчення семестру.

 

 

 

Б.2. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РОЗРАХУНКОВОГО ЗАВДАННЯ

 

Одним із видів вибіркових завдань з вирішення двох розрахункових завдань — розв’язання окремих задач (розділ 2.4.3. посібника для самост. вивч. дисц. “Місцеві фінанси” — [25, С. 137-158]. Задачі вирішуються під час проведення семінарських та практичних занять в присутності викладача, який веде аудиторні заняття.  Загальний час на вирішення двох розрахункових завдань складає 30 хвилин.

Одна задача оцінюється в:

— 5 балів поточного контролю, якщо має місце: правильна арифметична відповідь на поставлені задачі; правильно вказана назва відповідного інструктивного матеріалу; правильно наведені формули для вирішення.

— 3 бали поточного контролю, якщо має місце: правильно наведені формули для вирішення; неправильна арифметична відповідь на поставлені задачі; неправильно зазначене обгрунтування (пояснення) відповідних розрахунків.

— 0 балів поточного контролю виставляється за усі можливі помилки понад вказані вище або робота взагалі не подана студентом на розгляд викладачу.

Максимальна сума балів, що виставляється за  вирішення двох розрахункових завдань – 10 балів.

 

Підсумковий контроль з дисципліни “Місцеві фінанси” проводиться у формі іспиту.

Завданням іспиту є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до проблеми, що поставлена в білеті.

Студент допускається до іспиту незалежно від кількості балів, набраних за результатами поточного контролю. На іспит виносяться питання згідно з розділом 1.1. цієї Робочої навчальної програми. Екзаменаційний білет містить 10 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою від 3 до 5  балів залежно від рівня знань.  Для переведення результатів іспиту до 100-бальної шкали, набрані бали  множаться на 2 (крім незадовільної оцінки).

 

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань

 

Оцінювання за 4-ри бальною шкалою, передбаченою чинним положенням МОН України Рівень знань Оцінка за 100-бальною шкалою
5 Відмінний 10
4 Добрий 8
3 Задовільний 6
2 Незадовільний 0

 

Результати іспиту оцінюються у діапазоні від 0 до 100 балів включно.

У разі оцінки відповіді студента менш ніж у 30 балів (до 60%), він отримує  незадовільну оцінку за результатами іспиту, а набрані за іспит бали не враховуються  у загальній  підсумковій оцінці.

Загальна підсумкова оцінка  з дисципліни складається з суми балів за поточну успішність та за виконання екзаменаційних завдань (за умови , що студент набрав не менш ніж 30 балів).

Якщо на іспиті студент набрав менш ніж 30 балів, тобто отримав незадовільну оцінку,  загальна підсумкова оцінка включає лише оцінку за поточну успішність.

У відомості обліку поточної та підсумкової успішності записується сумарна оцінка  у балах за результатами поточної успішності та іспиту.

 

 

 1. Зразки екзаменаційних білетів

 

 

І. Для студентів денної та вечірньої форми навчання

 

 1. Цілі, завдання та пріоритети фінансової політики на місцевому рівні та державної регіональної політики.
 2. Сутність міжбюджетних відносин в Україні.
 3. Роль місцевих фінансових органів у системі виконавчої вла­ди.
 4. Доходи від реалізації продукції, робіт та послуг підприємств місцевого господарства.
 5. Тарифні ставки плати за користування житлом та механізм їх регулювання.
 6. Види, принципи та інструменти взаємодії державного та місцевих

бюджетів у зарубіжних країнах.

 

ІІ. Для студентів заочної  форми навчання

 

 1. Проблеми становлення і розвитку місцевих фінансів в Україні.
 2. Методи мобілізації грошових коштів до місцевих бюджетів.
 3. Облігації місцевої позики.
 4. Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами.
 5. Порядок планування та фінансування соціально-культурних установ.
 6. Склад і структура взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом, їх особливості.
 7. Головні розпорядники бюджетних коштів: їх права і обов’язки.
 8. Роль і значення трансфертів в формуванні доходної частини місцевих бюджетів: економічні і політичні аспекти.
 9. Показники фінансової стійкості і стабільності підприємств місцевого господарства.
 10. Світовий дос­від на­дання бюджетних трансфертів місцевим

органам влади.

 

 

 1. Список рекомендованої літератури

Основна література:

Закони, законодавчі акти

 1. Конституція України. — К.: Вікар, 1996. — 64 с.
 2. Бюджетний кодекс України. – К.: Правова Єдність, 2011. – 112 с.
 3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 1997 р.
 4. Бюджетне законодавство України: Зб. нормат. Актів. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.
 5. Про Державний бюджет України на відповідний рік: Закон України // Відомості Верховної Ради України або Офіційний вісник України.
 6. Про бюджетну класифікацію та її впровадження: Наказ Міністерства фінансів України від 27 грудня 2001 р. № 604.
 7. Всесвітня декларація місцевого самоврядування // Місцеве та ре­гіональне самоврядування України. — К., 1994. — Вип. 1—2 (6—7). —
  С. 65—69.
 8. Декларация о принципах местного самоуправления в государствах — участниках Содружества: Межпарламентская ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств // Вестн. Межпарламент. ассамблеи. — СПб., 1993. — № 1. — С. 160—164.
 9. Податковий кодекс України. – К.: Валес, 2011. – 336 с.
 10. Порядок казначейського  обслуговування  місцевих  бюджетів: Затв. наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 № 205.
 11. Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів України від 20 трав. 1993 р. № 56—93 // Голос України. — 1993.— 11 черв.
 12. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 1999 р.
 13. Про реформу житлово-комунального господарства на період 2004 – 2010 рр.: Закон України від 2004р.
 14. Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2002-2005 роки та на період до 2010 року затверджена Постановою Кабінету Міністрів від 14 лютого 2002 р. N
 15. Про житлово-комунальні послуги: Закон України від 2004 р.
 16. Постанова Кабінету Міністрів від 4 жовтня 1995 року №789 „Про методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна”.
 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”.
 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 1998 р. „Про вдосконалення системи державного регулювання розміру квартирної плати та плати за утримання будинків і при будинкових територій”.
 19. Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань: Закон України від 2004р.
 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 490 «Про затвердження Порядку перерахування дотації вирівнювання та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами».

 

 

Підручники, навчально-методичні посібники

 1. Бюджетна система України: Навч. посібник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / С. І. Юрій, Й. М. Бескид та ін. — К.: НІОС, 2000. — 400 с.
 2. Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України. – К.: НІОС. — 2002. — 608 с.
 3. Кириленко О. П. Місцеві фінанси : навч.посіб. — Тернопіль: Астон, 2004. — 140 с.
 4. Кириленко О. П. Місцеві фінанси : підручник / за ред. О.П. Кириленко — К.: Знання, 2006. — 677 с.
 5. Луніна І.О. Державні фінанси України у перехідний період. – Харків: Форт, 2000. — 296 с.
 6. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: навч. посібн. для студ. вищих навч. закладів / Нац. Ун-т «Києво-Могилянська академія». – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 560 с.
 7. Місцеві фінанси у схемах і таблицях: навч.посіб. / [М.А.Гапонюк, А.Є.Буряченко, В.П.Яцюта та ін.]; за заг.ред. В.М.Федосова. – К.: КНЕУ, 2010. – 600 с.
 8. Місцеві фінанси: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко та ін.– К.: КНЕУ, 2008. – 265 с.
 9. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. — К.: КНЕУ, 2004. — 864 с.
 10. Бюджетний процес і міжбюджетні відносини на рівні місцевих бю­джетів району: Навч. посіб. / С.І. Мельник, В. Серск, С.Б. Ільїних та ін. — К.: Міленіум, 2003. — 266 с.
 11. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підруч ник. — К.: Центр навч. л-ри, 2003. — 608 с.
 12. Виконання місцевих бюджетів на основі положень Бюджетного кодексу України: Навч. посіб. / СІ. Мельник, С.Б. Ільїних, І.Ф. Щер бина та ін. — К.: Міленіум, 2002. — 280 с.
 13. Музика О.А. Доходи місцевих бюджетів за українським законодавством: Монографія. — К.: Атіка, 2004. — 344 с.
 14. Управління міським бюджетом за програмно-цільовим методом: Навч. посіб. / Проект «Реформа місцевих бюджетів в Україні». — К.: RTI International, 2005. — 56 с.
 15. Циммерманн X. Муниципальные финансы: Учебник: Пер. с нем. — М.: Из-во «Дело и Сервис». — 2003. — 352 с.

 

 

 

 

Додаткова література:

Закони, законодавчі акти

 1. Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим: Закон України від 23 груд. 1998 р.
 2. Положення про обласну, Київську, Севастопольську міську дер­жавну адміністрацію: Указ Президента України від 21 серп. 1995 р.
 3. Положення про порядок випуску та обігу облігацій місцевих позик / Затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 48 від 13 жовтня 1997 р.
 4. Про впорядкування внутрішніх та зовнішніх запозичень, що проводяться органами місцевого самоврядування: Указ Президента України від 18 черв. 1998р.
 5. Про столицю України — місто-герой Київ: Закон України
  від 15 січ. 1999 р.
 6. Хартія українських міст / Асоціація міст України. — К.: 1997. — 29 с.

 

Підручники, навчально-методичні посібники

 1. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки: пер. з нім./ Ред. В.М. Федосов. – К.: Либідь, 2000. – 654с.
 2. Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування: Монографія/ Кол. авт.; За ред. проф. О.Ю. Оболенского. – Хмельницький: «Поділля», 2000.- 570 с.
 3. Місцеві бюджети, податки і збори (закон, практика, проблеми). — К.: Парламентське вид-во, 2000. — 232 с.
 4. Місцеві фінанси. . Владимиров К.М., Чуйко Н.І, Рогальський О.В: Навчальний посібник -К.: Кондор, 2009 — 352с.
 5. Муниципальный менеджмент: Учеб. пособие / Под ред. Т. Т. Мо­ро­зовой. — М.: ЮНИТИ, 1997.— 263 с.
 6. Рева Т. М., Ковальчук К. Ф., Кучкова Н. В. Місцеві фінанси: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 208 с.
 7. Юрій С. И., Бескид И. М. та ін. Державний бюджет України: Навч. посібник. — Тернопіль: УМДС, 1998. — 277 с.
 8. Региональное развитие: опыт России и Европейского союза / Рук. авт. кол. и отв. ред. А. Г. Гранберг. — М.: Экономика, 2000. — 435 с.
 9. Стігліц Джозеф Е. Економіка державного сектора: пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 854с.
 10. Поляк Г.Б. Территориальные финансы: Учеб. пособие. — М.:Вузовский учебник, 2003. — 479 с.
 11. Государственные и муниципальные финансы: Учебник / Под общ. ред. И.Д. Мацкуляка. — М.: Изд-во РАГС, 2003. — 680 с.

 

     Інтернет-джерела

 

 1. http://www.rada.gov.ua
 2. http://www.minfin.gov.ua
 3. http://www.kmu.gov.ua
 4. http://dkrs.gov.ua/
 5. http://sta.gov.ua/control/uk/index
 6. http://treasury.gov.ua/main/uk/index
 7. http://www.ukurier.gov.ua/
 8. nbuv.gov.ua
 9. http://www.ligazakon.ua/
 10. http://naub.org.ua
 11. http://radnuk.info/komentar/bydjet.html
 12. http://uk.wikipedia.org

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *