Вимоги до оформлення письмової екзаменаційної роботи

Обсяг письмової екзаменаційної роботи не повинен перевищувати 20-25 сторінок друкованого тексту.

Текст письмової екзаменаційної роботи друкують українською або російською мовою з одного боку стандартного аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм), комп’ютерний набір – 14 кегль, 1,5 інтервали, шрифт Times New Roman, вирівнювання по ширині. Розмір полів на сторінках: ліве – 20 мм, верхнє, нижнє — 20мм, праве –15мм. Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту та дорівнювати 5-ти знакам.

Ілюстративний матеріал (схеми, креслення, рисунки, фотоматеріали тощо) слід подавати безпосередньо після посилання на нього в тексті. У разі необхідності під ілюстрацією розміщують пояснюючі дані. Кількість ілюстрацій у роботі визначається її змістом і доцільністю для надання тексту зрозумілості та конкретності.

Таблиці слід подавати безпосередньо після посилання на них у тексті, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці та нумерувати послідовно.

Першою сторінкою в роботі є титульний лист, другою – зміст роботи.

Титульну сторінку включають до загальної кількості сторінок, але не нумерують. Нумерація сторінок  у роботі повинна бути наскрізною.

Список використаної літератури у алфавітному порядку.

Оформлення – євро перепліт або папка з файлами

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *