Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 60-х – початок 80-х рр. ХХ ст.). “Застій”

Загальна характеристика періоду: 

— поворот від лібералізації до консерватизму в усіх сферах життя;- відмова від критики культу особи;- зростання корупції, хабарництва, бюрократизму (засиллю чиновників);- «застій»;— всевладдя «номенклатури»;— неосталінізм

Консерватизм – прихильність традиційним цінностям, стабільності, несприйняття радикальних реформ та перетворень. 

«Застій» – період правління Л.Брежнєва (1964 – 1982 рр.), який характеризувався політикою, що заперечувала будь-які спроби оновлення суспільства, консервувала існуючий режим, наслідком чого стало наростання кризи радянського ладу. 

Номенклатура – панівна партійна еліта в СРСР, що цілком контролювала всі сфери життя суспільства. 

Неосталінізм – часткова реанімація сталінської командно-адміністративної системи. 

У жовтні 1964 р. першим секретарем (з 1966 р. генеральним секретарем) ЦК КПРС стає Л.Брежнєв

1963- 1972 рр. першим секретарем ЦК КПУ був П.Шелест 

1972 – 1989 рр. першим секретарем ЦК КПУ був В.Щербицький 

Комуністичну партію України в брежнєвський період очолювали два лідери, які обстоювали різні моделі розвитку республіки: П. Шелест (1963—1972) – автономізаційну, В. Щербицький (1972—1989) – централістську, тобто орієнтовану на центр (Москву). 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

Після усунення Хрущова суть консервативного курсу нового керівництва визначається одним словом – «стабілізація», яке стало своєрідним символом брежнєвської епохи. 

Реформа голови Ради Міністрів СРСР О.Косигіна (косигінська економічна реформа) 

Проголошення у вересні 1965 р. на пленумі ЦК КПРС економічної реформи. Суть нових підходів полягала у:- розширенні самостійності підприємств, переведення їх на госпрозрахунок;

Госпрозрахунок (господарський розрахунок) – система економічних відносин, за якої підприємства одержують певну самостійність, відшкодовують витрати на виробництво продукції своїми доходами, розпоряджаються прибутком, матеріально стимулюють якісну працю робітників; поєднує централізоване керівництво з певною господарською самостійністю підприємств. 

— посиленні прямих договірних зв’язків між підприємствами;- встановленні економічно обґрунтованих цін;- матеріальному стимулюванні трудових колективів залежно від результатів їхньої праці;- оцінці діяльності підприємств такими «капіталістичними» показниками, як рентабельність і прибуток. 

Економісти називали восьму п’ятирічку «золотою», стверджуючи, що «період 1966-1970 pp. був найкращим за останні 30 років. 

Основне протиріччя реформи 1965 р. полягає в намаганні владних структур водночас інтенсифікувати два взаємовиключні процеси: посилити централізм в економіці тазадіяти ринкові економічні регулятори (рентабельність, прибуток тощо). 

Відновлення централізму, що розпочалося одразу ж після проголошення реформи, призвело до створення 40 союзних міністерств і відомств, які знову взяли під контроль 90% підприємств УРСР. 

Наростаюча бюрократизація економіки, фактичне збереження авторитаризму в політиці, поява нового культу – «культу сірості» в управлінні державою призвели до появи і поглиблення кризових явищ у народному господарстві Радянського Союзу і України. 

Командно-адміністративна система не змогла пристосуватися до вимог та змін, продиктованих НТР, що, поряд з іншими факторами, стало однією з головних причин затухаючого, диспропорційного економічного розвитку. 

Після незначних позитивних результатів косигінської реформи в соціально-економічному житті СРСР та УРСР посилилися негативні тенденції: 

1. Наростаюче домінування зрівнялівки в оплаті праці.2. Криза організації праці.3. Висока інтенсивність використання матеріальних, людських та фінансових ресурсів України в межах загальносоюзного господарського комплексу.4. Деформована структура розміщення продуктивних сил (переважання промисловості групи «А»).5. Катастрофічна екологічна ситуація.6. Значна зношеність основних виробничих фондів.7. Хронічне відставання за принциповими економічними показниками. За період від 1960 р. до 1985 р. Україна  за темпами зростання загального обсягу продукції промисловості посідала 13 місце в СРСР.8. Уповільнення темпів зростання реальних доходів населення.9. Збереження і поглиблення відставання від країн Заходу щодо рівня споживання на душу населення.10. Загострення житлової проблеми.11. Зниження рівня охорони здоров’я.12. Несприятлива демографічна ситуація (зниження приросту населення). 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК 

Курс на «стабілізацію», а надалі – консервацію існуючого режиму особливо посилився після серпневого втручання СРСР у внутрішні справи Чехословаччини 1968р. 

Характерними рисами реалізації цього курсу були: 

1. Підміна справжнього народовладдя формальним  представництвом трудівників у радах, обмеження їхньої  реальної влади.2. Зростання масштабів бюрократичного апарату, узурпація значної частини законодавчих функцій виконавчою владою.3. Зведення нанівець самостійності громадських організацій, їхнє фактичне одержавлення.4. Перетворення КПРС на стрижень державної структури і зосередження у її руках усієї повноти влади. 

1972 р. – запровадження обов’язкової середньої освіти. 

КОНСТИТУЦІЯ УРСР 1978 р. 

7 жовтня 1977 р. – прийняття нової Конституції СРСР. 

20 квітня 1978 р. – прийняття нової Конституції УРСР. 

Основні положення нової Конституції УРСР: 

 УРСР – суверенна держава у добровільному союзі радянських республік;- УРСР зберігає за собою право вільного виходу з СРСР (механізм реалізації цього права не обговорювався);— в УРСР побудоване «розвинуте соціалістичне суспільство», в якому створені могутні продуктивні сили, неухильно підвищується добробут і культура народу;- влада в УРСР належить народу, який здійснює її через народних депутатів;- керівною і спрямовуючою силою радянського суспільства, ядром його політичної системи є КПРС (6 стаття);— економіка УРСР є складовою частиною єдиного народногосподарського комплексу СРСР;- гарантія прав (на працю, житло, безкоштовну освіту, медицину тощо) і свобод (слова, зборів, віросповідання…). 

Конституція 1978 р. закріплювала підлегле становище УРСР, чимало її статей мали декларативний характер і не відповідали реаліям суспільного життя. 

ДИСИДЕНТСЬКИЙ РУХ 

Причини активізації дисидентського руху в другій половині 60-х – на початку 70-х рр.: 

— інтервенція радянських військ у Чехословаччину в 1968 р., яка викликала хвилю протестів;- нарада з безпеки та співробітництва в Європі в 1975 р., на якій керівники Радянського Союзу підписали Гельсінський акт, що передбачав гарантію громадських прав і свобод на територіях країн-учасниць наради;- ігнорування конституційних прав людини в СРСР;- репресії проти інакомислячих;- видання у Львові В.Чорноволом самвидавничого журналу «Український вісник» (1970 р.)

Самвидав – у СРСР неофіційне копіювання і розповсюдження творів, не схвалених радянським режимом. 

Форми діяльності дисидентів: 

— створення підпільних і легальних груп та організацій;- розповсюдження нелегальних видань («самвидав»);- порушення національної проблеми на різних наукових конференціях;- організація Шевченківських свят, вечорів пам’яті Лесі України, Івана Франка тощо;- створення гуртків вивчення вітчизняної історії, клубів творчої молоді;- організація мітингів протесту, демонстрацій, пікетувань;- надсилання письмових заяв («відкритих листів») до вищих органів влади в СРСР та УРСР, до міжнародних організацій. 

Форми репресій проти дисидентів: 

— залякування (спеціальні «бесіди» в органах КДБ, організація різноманітних «кампаній» у пресі);- застосування адміністративних санкцій (догани, звільнення з роботи);- арешти та ув’язнення;- ізоляція у психічних лікарнях. 

Видатні представники українського дисидентського руху: 

М.Горинь, В.Марченко, В.Стус, Л.Лук’яненко, В.Чорновіл, М.Руденко, І.Світличний, С.Хмара, В.Лісовий 

Основні напрямки дисидентського руху в Україні 

1. Правозахисне (демократичне) дисидентство, репрезентоване в Росії А.Сахаровим, О.Солженициним…, а в УРСР — Українською Гельсінською Групою (УГГ), тобто групою сприяння  виконанню Гельсінських угод щодо прав людини, які були підписані СРСР 1975 р. 

— УГГ була утворена в листопаді 1976 р. в Києві.- Її очолив письменник М. Руденко. До складу входили О.Бердник, генерал П.Григоренко, Л.Лук’яненко, І.Кандиба, М.Маринович та інші, всього 37 осіб.- Підтримувала зв’язок з московськими правозахисниками А.Сахаровим, Ю.Орловим та ін.- Завдання: ознайомлювати українське суспільство з Декларацією прав людини ООН, збирати докази порушення владою прав людини, національних прав в Україні, домагатися безпосереднього контакту України з іншими країнами, акредитації в республіці представників закордонної преси, вільного обміну інформацією та ідеями.- До 1980 р. майже три чверті Української Гельсінської групи отримали терміни ув’язнення від 10 до 15 років. Решті  дозволено було емігрувати.  

2. Релігійне дисидентство, що мало на меті боротьбу за фактичне, а не декларативне визнання свободи совісті. В Україні воно вело боротьбу за відновлення українських греко-католицької та автокефальної православної церков, за свободу діяльності протестантських сект. Найяскравішими представниками цієї течії були Г.Вінс, І.Гель, В.Романюк, Й.Тереля

3. Національно орієнтоване дисидентство, яке рішуче засуджувало шовінізм, імперську політику центру, форсовану русифікацію, виступало на захист прав і свобод усіх народів та їхню співпрацю в боротьбі за умови життя, гідні цивілізованого світу. До цього напряму належать І. Дзюба, С.Караванський, В.Мороз, В.Чорновіл та ін. 

Ідеологічний спектр дисидентського руху в Україні був надзвичайно широким:  від марксистської платформи (П.Григоренко) до націонал-комуністичної (І. Дзюба), а від неї – аж до платформи, близької інтегральному націоналізму Д. Донцова та  ідеології ОУН (В. Мороз). 

Репресії влади проти українського дисидентського руху 

У вересні 1965 р. Україною прокотилася перша хвиля арештів проти дисидентів: у Києві, Одесі, Феодосії, Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку. Жертвами репресій стали діячі української культури, студенти, робітники. Серед них І. Світличний, М. Горинь,  М. Озерний, Я. Гаврич, Б. Горинь, М. Осадчий, О. Мартиненко та ін. 

Численні арешти викликали протести4 вересня 1965 р. було влаштовано маніфестацію проти репресій у Київському кінотеатрі «Україна». У цій акції брали участь І. Дзюба, В. Стус, В. Чорновіл та ін. 

У грудні 1965 p. І. Дзюба надіслав лист на ім’я першого секретаря ЦК КПУ П. Шелеста та Голови Ради Міністрів УРСР В. Щербицького з протестом проти арештів, до якого додав роботу «Інтернаціоналізм чи русифікація?». Проте це не зупинило репресій. 

У 1966 р. над 20 заарештованими відбулися політичні процеси. Такі дії офіційних властей зумовили публікацію за кордоном 1967 р. документальної збірки В.Чорновола «Лихо з розуму». В.Чорновола було засуджено на три роки. 

Навесні 1968 р. 139 українських діячів науки, літератури та мистецтва звернулися з листом до Л.Брежнєва, О. Косигіна, М.Підгорного, у якому висловлювали рішучий протест проти арештів в Україні та утисків української культури. 

У 1970 р. починається нова хвиля репресій (червень 1970 р. – другий арешт В.Мороза та 30 його однодумців), яка набирає особливої сили на початку 1972 р. У цей час заарештовані Є.Сверстюк, І.Світличний, В.Чорновіл, І.Дзюба, В.Стус (помер у в’язниці 1985 р.), І.Калинець та ін. Свою роль у цих драматичних подіях відіграло засідання Політбюро ЦК КПРС, що відбулося 30 грудня 1971 p., на якому було вирішено провести всесоюзну кампанію щодо ліквідації дисидентського руху і самвидаву. Ця акція дістала оперативне число «24».

0

Оставьте ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *