Суспільно-політичні рухи в Наддніпрянській Україні в першій половині ХІХ ст.

Російська імперія – централізована абсолютна монархія із жорсткою політичною цензурою та забороною будь-яких опозиційних течій та рухів. Російську імперію очолював імператор (цар), влада якого була безмежною. 

Роки правління російських імператорів у ХІХ – ХХ ст.

Олександр І (1801 – 1825 рр.)Микола І (1825 – 1855 рр.)Олександр ІІ (1855 – 1881 рр.)Олександр ІІІ (1881 – 1894 рр.)Микола ІІ (1894 – 1917 рр.)

Абсолютизм (абсолютна монархія)– необмежена влада правителя, яка ґрунтується на сваволі і за якої досягається високий ступінь державної влади. У Росії абсолютна монархія набула формисамодержавства.

Цензура – система державного нагляду за змістом та розповсюдженням інформації.

Опозиція – протидія, опір панівній думці влади.

Суспільно-політичний рух – рух, учасники якого пропонують різноманітні ідеї вдосконалення життя суспільства.

Напрями суспільно політичних рухів Наддніпрянської України:

— масонство;- польський національно-визвольний рух;- російський суспільно-політичний рух;- український національно-культурний рух.

МАСОНСТВО

Масонство– релігійно-етичний рух, прибічники якого закликали до морального самовдосконалення й об’єднання людей за принципами Свободи, Рівності, Братерства. Хоча масони заявляли про невтручання в політику, вони відігравали помітну роль у революційних та національно-визвольних рухах.

Уперше масони виникають в Англії у ХVIIIст. і поширюються в інших країнах Європи. У Росію та Україну масони потрапляють наприкінці ХVIII ст.

Масонські організації називалися масонські ложі.

Найвідоміші масонські ложі в Україні

У 1818 р. у Полтаві починає діяти масонська ложа «Любов до істини», одним з членів якої був І.Котляревський.

У 1818 р. у Києві діє «Ложа об’єднаних слов’ян».

У 1819 р. в Україні зборонили масонські ложі.

А по всій Російській імперії масонські ложі та інші таємні організації були заборонені у 1822 р.

ПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ

Мета: відновлення незалежності Речі Посполитої.

Поляки вважали Правобережну Україну та Західну Волинь своїми територіями і планували шляхом збройного повстання звільнити ці землі з-під влади Росії та відновити Річ Посполиту.

У1830 – 1831 рр. відбулося польське повстання за відновлення незалежності Польщі, яке було придушене російськими військами.

Українці в своїй більшості не підтримали поляків під час повстання, оскільки на Правобережжі поляки планували відновити лише свою владу.

РОСІЙСЬКИЙ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХДЕКАБРИСТСЬКИЙ

Декабристи – представники опозиційного російського дворянства, які боролися за повалення царату (самодержавства), скасування кріпацтва та демократизацію Росії.

Першими декабристськими організаціями були «Союз порятунку» (1816 – 1818 рр.) та «Союз благоденства» (1818 – 1821 рр.)

У 1821 р. декабристські товариства були реорганізовані в Північне товариство та Південне товариство.

 Південне товариство Північнетовариство
Центр м. Тульчин (Україна) м. Петербург (Росія)
Лідер П. Пестель М. Муравйов
Програмні документи «Руська правда» «Конституція»
Ідеї

Проголошення республіки; скасування кріпацтва; демократичні права та свободи; збереження єдиноїнеподільної Росії.

Проголошення Конституційної монархії, скасування кріпацтва; демократичні права та свободи;перетворення Росії нафедерацію, але без урахування етнічних кордонів.

Доля Українських земель Україна повинна була б стати однією з 10 областей Росії Україна мала бути поділена на Чорноморську державу (Київ) та Українську державу (Харків)

Декабристи ігнорували національне питання!!!

У 1823 р. у м. Новгород-Волинський (Україна) було засноване Товариство об’єднаних слов’ян. Лідерами товариства були російські офіцері, брати П. і А. Борисови. Товариство виступало за звільнення слов’янських народів і об’єднанням їх в демократичну федеративну республіку. У 1825 р. Товариство об’єднаних слов’ян об’єдналось із Південним товариством декабристів.

Повстання декабристів

У 1825 р. помер імператор Олександр І. 14 грудня 1825 р. у Петербурзі декабристи підняли повстання, яке було придушене владою.

29 грудня 1825 р. в Україні біля Фастова (с. Устимівка) розпочалося декабристське повстання Чернігівського полку, яке очолив С. Муравйов-Апостол. 3 січні 1826 р. повстання було придушене. Декабристський рух зазнав поразки.

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ РУХ

У ХІХ ст. відбувається процес становлення (відродження) української нації.

Нація – історична спільність людей, що складається у процесі формування спільної території, економічних зв’язків, мови, етнічних особливостей культури й характеру.

Національне відродження – це пробудження національної самосвідомості народів, які не мали власної державності; фактично – це процес становлення нації.

Стадії національного відродження

— фольклорно-етнографічна;- культурно-літературна;- політична.

Появи українського національного руху

З кінця ХVIII ст. починається рух дворян-автономістів, метою якого було відновлення втраченої автономії Гетьманщини (представники: В.Полетика, Р.Маркович, В.Капніст…).

У1791р. відбулася, так би мовити, місія В.Капніста в Берлін ( у Прусське королівство) з метою організувати російсько-прусську війну та звільнити Україну. Місія провалилася.

У 1798 р. перша публікація «Енеїди» І.Котляревського, яка започаткувала літературну українську мову.

У 1821 – 1822 рр. у Полтаві діє нелегальне Малоросійське таємне товариство на чолі з В.Лукашевичем. Товариство використовувало досвід діяльності масонських організацій. Програмний документ – «Катехізис автономіста». Головна мета Товариства – досягнення незалежності України, скасування кріпацтва, ліквідація самодержавства.

У 1846 р. перше видання праці з політичної історії України – «Історії Русів» – анонімного твору, авторство якого приписують Г.Кониському та Г.Полетиці.

Протягом 1846 – 1847 рр. у Києві діє Кирило-Мефодіївське братство

Кирило-Мефодіївське братство – українська таємна політична організація, яка намагалася поширювати свої ідеї шляхом культурно-просвітницької діяльності.

Організаторита діячі М.Костомаров, В.Білозерський, М.Гулак, П.Куліш, Т.Шевченко.
Програмні документи «Статут Слов’янського товариства св. Кирила і Мефодія» (автор -В.Білозерський)
«Книга буття українського народу» (автор – М. Костомаров).
Ідеї скасування кріпацтва, повалення самодержавства, реалізація демократичних прав та свобод, національне визволення українського народу, створення конфедерації (об’єднання) вільних демократичних слов’янських держав зі столицею в Києві.
Течії

 поміркована (ліберальна). Представники:М.Костомаров, П.Куліш. Виступали за поширення ідей братства, які призведуть до реформ;

 радикальна (революційна).Представники:М.Гулак, Т.Шевченко. Відстоювали ідею народного повстання.

У 1847 р. за доносом студента О.Петрова Кирило-Мефодіївське братство було ліквідоване, а його учасники заарештовані. Найбільші покарання отримали Т.Шевченко та М.Гулак.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *